directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6

14 มีนาคม 2566
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เพื่อสรุปผลการดำเนิงานที่ผ่านมาและมาดูบันไดผลลัพธ์ของโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และเตรียมพร้อมการที่จะให้ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมินระดับจังหวัดลงพื้นที่มาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสุงวัย ในวันที่ 18 มีนาคม  2566

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคณะกรรมการเตรียมรองรับเข้าร่วมประชุมทั้ง สามภาคี ประกอบด้วยทีม ผู้ปบริหาร พบักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน สมาชิก อบต. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วย และสภาองค์กรชุมชนมาประชุมพร้อมได้สรุปผลการดำเนินงานและมี นายเชภาดร  จันทร์หอม  ได้มาทบทวนบันไดผลลัพธ์ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตำบลบางด้วน ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นหลักฐานให้กับทีมพี่เลี้ยง และทีมประเมินใช้เป็นข้อมูลในการประเมินในวันที่ 18 มีนาคม  2566 ต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00 lock_open