directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย

เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย

14 มีนาคม 2566
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จากที่ได้ประชุมหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านในการเพิ่มราวจับในห้องน้ำให้กับบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัย อยู่ และครัวเรือนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมเตียมรองรับสังคมสูงวัย และที่สำคัญห้องน้ำต้องเป็นโถส้วมแบบนั่งราบ นั้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดซื้อราวจับ และโถส้วมแบบนั่งราบ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความพร้อมที่เข้าร่วมกิจกรรมเตียรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้าน ละ 2 หลัง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 9,940.00 0.00 0.00 9,940.00 lock_open