directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

3 พฤษภาคม 2566
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE วันพุธที่ 3 พฤาภาคม 2566 เวลา 09.00น.-16.30 น. ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์ และการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ และรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานของหน่วยจัดการในระยะเวลาโครงการที่เหลืออยู่ โดยตำบลบางด้วน ได้ส่งผู้เจ้าร่วมจำนวน 5 คน ประกอบดัวย  1. นายไพบูลยื หนูอินทร์ 2. นายสมศักดิ์  สุนทรนนท์ 3 นางสาวนิศารัตร์ ชณีมาศ 4 นางสาวอมรลักษณ์ มัธยันต์ และ5. นางสุวรรณี สองนา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเวทีประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE วันพุธที่ 3 พฤาภาคม 2566 เวลา 09.00น.-16.30 น. ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์ และการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ และรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำมาปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานของหน่วยจัดการในระยะเวลาโครงการที่เหลืออยู่ โดยตำบลบางด้วน ได้ส่งผู้เจ้าร่วมจำนวน 5 คน ประกอบดัวย  1. นายไพบูลยื หนูอินทร์ 2. นายสมศักดิ์  สุนทรนนท์ 3 นางสาวนิศารัตร์ ชณีมาศ 4 นางสาวอมรลักษณ์ มัธยันต์ และ5. นางสุวรรณี สองนา เพื่อนำเสนอผลงานดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open