วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น(ภาคีท้องถิ่น ภาคีสุขภาพ และภาคีภาคประชาชน)มี ศักยภาพในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้กับประชาชนในตำบล

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 1.เกิดกลไกการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้มีความเข้มแข็ง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 2.เกิดสภาพแวดล้อมเตรียม รองรับสังคมสูงวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : 3.เกิดพฤติกรรมสำคัญเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติได้รับการเตรียมความพร้อม

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : 4.เกิดคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 : 5.เกิดนโบบายแผนงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของตำบล

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนากลไกเตรียมรองรับสังคมสูงวัยให้มีความเข้มแข็ง 0.00 18,750.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนาสภาพแวดล้อมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 32,800.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พฤติกรรมสำคัญเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ 0.00 13,010.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 คุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 32,440.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 พัฒนานโยบายแผนงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของตำบล 0.00 3,000.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม 0.00 20,000.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 บัญชีธนาคาร 0.00 0.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 20.00 6,650.00 -
1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0.00 0.00 -
2 มิ.ย. 65 ปฐมนิเทศโครงการย่อย 0.00 1,700.00 -
28 มิ.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 30.00 2,875.00 -
6 ก.ค. 65 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส 0.00 1,000.00 -
6 ก.ค. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1 (อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ) 3.00 1,700.00 -
15 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 0.00 1,075.00 -
22 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0.00 1,875.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 0.00 875.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่2 (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยในการใช้โปรแกรม canva และรายงานกิจกรรมและบันทึกรายงานการเงินในระบบ www.happynetwork.org) 0.00 1,700.00 -
1 ต.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 3 3.00 1,700.00 -
1 - 31 ต.ค. 65 เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่1 3.00 1,700.00 -
5 ต.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0.00 750.00 -
7 ต.ค. 65 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 40.00 8,800.00 -
21 ต.ค. 65 สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 200.00 2,400.00 -
4 พ.ย. 65 ประชาสัมพันธ์โครงการ 200.00 500.00 -
15 ธ.ค. 65 ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 100.00 2,500.00 -
22 ธ.ค. 65 ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสุูงวัยทั้ง 4 มิติ 100.00 2,500.00 -
29 ธ.ค. 65 ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 200.00 10,000.00 -
29 ธ.ค. 65 ประชาสัมพันธ์โครงการ 200.00 750.00 -
30 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 0.00 750.00 -
3 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
6 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
7 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
8 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
11 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
13 ก.พ. 66 การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ 50.00 1,250.00 -
14 มี.ค. 66 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย 50.00 9,940.00 -
18 มี.ค. 66 การสร้างความยั่งยืนเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 120.00 3,000.00 -
12 เม.ย. 66 ประสานงานและจัดทำโครงการ 1.00 3,000.00 -
12 เม.ย. 66 จัดทำบัญชี 1.00 2,000.00 -
19 เม.ย. 66 จัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการ 0.00 2,000.00 -
19 เม.ย. 66 เวทีแลกเปลี่ยนรู้กับ สสส. 5.00 1,800.00 -
2 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 7 30.00 750.00 -
3 พ.ค. 66 เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 5.00 1,700.00 -
12 พ.ค. 66 จัดกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มิติด้านสังคม 70.00 0.00 -
15 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8 30.00 1,000.00 -
19 พ.ค. 66 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 70.00 7,482.00 -
19 พ.ค. 66 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยด้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย 70.00 13,431.00 -
25 พ.ค. 66 จัดกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ และรู้ทันสื่อ 100.00 6,800.00 -
26 พ.ค. 66 จัดกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสุงวัย 4 มิติ และรู้เท่าทันสื่อ 50.00 6,210.00 -
30 พ.ค. 66 จัดเวทีทบทวนธรรมนุญสุขภาพตำบลบางด้วน 70.00 1,587.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้