directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน

ประชุมคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 3

28 ตุลาคม 2565
NFT010NFT010
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-  การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีการประชุมของคณะทำงานร่วมกับ พี่เลี้ยงทีม Node Flagship จังหวัดตรัง ในการชวนกันสะท้อนผลลัพธ์การทำงานในงวดที่ 1
  • โดยเกิดกลไกคณะทำงานซึ่งมีภาคี 3 ภาคส่วน โดยฝ่ายชุมชน/โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแกนนำ และมีภาคีท้องถิ่น และรพ.สต. มาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน / ทีมแกนนำมีความเข้าใจแนวคิดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
  • มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 200 คน ในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 35-59 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง 60 ปีขึ้นไป  มีปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ
    และได้ร้านเป้าหมายและบ้านเป้าหมายในการปรับสภาพแวดล้อม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 lock_open