คนสร้างสุข

directions_run

โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย

การแปรรูป ข้าวเพื่อการส่งเสริมการ บริโภคข้าวตรัง ครั้งที่ 1

การแปรรูป ข้าวเพื่อการส่งเสริมการ บริโภคข้าวตรัง ครั้งที่ 1

18 สิงหาคม 2565
NFT018NFT018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คณะทำงานประสานงานติดต่อขอเข้าอบรมการทำเส้นขนมจีนข้าวเบายอดม่วงอบแห้ง กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช -อบรมกระบวนการทำขนมจีนข้าวเบายอดม่วงอบแห้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการและความเป็นไปได้ในการแปรรูปเส้นขนมจีนข้าวเบายอดม่วงอบแห้ง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,710.00 0.00 0.00 0.00 2,710.00 lock_open