คนสร้างสุข

directions_run

โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย

ธนาคารเมล็ด พันธุ์ (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน)

ธนาคารเมล็ด พันธุ์ (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน)

20 กรกฎาคม 2565
NFT018NFT018
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-เก็บตัวอย่างดินแปลงนา -ตากดินจนแห้งสนิท -บดดินที่ตากจนละเอียด -ร่อนดินที่บด -นำมาทดสอบกับน้ำยาทางเคมี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการวิเคราะห์ค่าดินได้ทราบถึงคุณภาพของดินว่ามีค่า PH 4.5 ไม่ส่งผลต่อการเพาะปลูกข้าวมากนัก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00 lock_open