คนสร้างสุข

directions_run

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติ

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้แก่ชุมชน

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้แก่ชุมชน

21 กันยายน 2565
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ลงทะเบียนเข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรม
 • photo ลงทะเบียนเข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรม
 • photo ลงทะเบียนเข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรม
 • photo ลงทะเบียนเข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรม
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo สร้างความเข้าใจโครงการสร้างความเข้าใจโครงการ
 • photo ลงทะเบียนเข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรม
 • photo อาหารกลางวันอาหารกลางวัน
 • photo อาหารว่างอาหารว่าง
 • photo น้ำดื่มและนมน้ำดื่มและนม
 • photo ใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรมใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรม
 • photo ใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรมใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรม
 • photo ใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรมใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรม
 • photo ใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรมใบเซ็นชื่่อผู้เข้าอบรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนได้ทราบถึงสถานการณ์ของชุมชนว่าในปัจจุบันชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างไร มีอะไรที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและช่วยกันหาวิธีการที่จะทำให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม่ขาดแคลนอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 37 คนรู้ถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน รู้ถึงผลกระทบที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กลุ่มเป้าหมายโครงการ 37 คน รู้วิธีที่จะทำให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม่ขาดแคลน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,470.00 0.00 0.00 0.00 5,470.00 lock_open