คนสร้างสุข

directions_run

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติ

ป้ายไวนิลโครงการ

ป้ายไวนิลโครงการ

20 กันยายน 2565
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ป้ายไวนิลโครงการป้ายไวนิลโครงการ
  • photo ป้ายไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพป้ายไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ไวนิลประกอบการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไวนิลโครงการและไวนิล ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open