directions_run

โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้กลุ่มเปราะบางบ้านท่าคลอง ต.โคกโพธิ์

พี่เลี้ยงคลี่แผน/ARE/ทำแบบประเมิน ครั้งที่2

พี่เลี้ยงคลี่แผน/ARE/ทำแบบประเมิน ครั้งที่2

9 มกราคม 2566
mareekah_hwangjimareekah_hwangji
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.คณะทำงาน 10 คน รวมตัวสถานที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านท่าคลอง ต.โคกโพธ์ เริ่มต้นโดยนางสาวมารีก๊ะ หวังจิ ชี้แจงรายละเอียดว่าวันนี้เป็นการพูดคุยและร่วมประเมินกิจกรรมการทำ ARE ครั้งที่2.มีการชวนคุยถึงกิจกรรมที่กลุ่มได้ปฏิบัติผ่านมาแล้วว่ามีกิจกรรมกรรมอะไรบ้าง จากนั้นพี่เลี้ยง คุณกัลยา เอี่ยวสกุล ได้สักถามความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม ได้แก่ 1.ทบทวน 1.1ความคาดหวัง 1.1.1รายได้เพิ่มเกิดการออม 1.2กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ได้แก่คณะทำงาน10คน กลุ่มเปราะบาง 20 คน โดยแบ่งย่อยเป็น ผู้มีรายได้น้อย 18คนและคนที่กลับจากมาเลเซีย 2คน 1.3ปัญหาสาเหตุ ฝนตกน้ำท่วมติดต่อกัน 1.4 ผลกระทบ แปลงผักได้รับความเสียหายจากพายุแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่หล่นทับ 2.บันไดผลลัพธ์ 2.1เกิดคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อสารและยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน 2.2 เกิดคณะทำงาน10 คน 2.2.1แกนนำสตรี 10 คน เยาวชน 3 คน อสม.2คน2.2.2การแบ่งบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ประธานนางสาวมารีก๊ะ หวังจิ รองประธานนางสาวฮาบีบะ แวสะมะแอ เลขานุการนางสาวนูรีซะห์ สีบู บัญชีนางสาวบิลกีส เบนอาดัม ประชาสัมพันธ์นางยารีนี หวังจิ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นางสาวฮามีดา โวะ 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ข้อตกลงคณะทำงานกลุ่มละ 50 คน มีการตั้งกติกา 5.การปฏิบัติตามแผน 5.1 การสำรวจ 5.2 รายรับ 5.3 หนี้สิน 6.ปัญหาอุปสรรค ก่อนเริ่มโครงการ หลังดำเนินโครงการ 7.การเปลี่ยนแปลง/สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ต่อมาก็ได้ให้กลุ่มประเมินบันไดผลลัพธ์การให้คะเเนนแต่ละหัวข้อได้แก่ โครงสร้างคณะทำงานให้ 3 คะแนน บทบาทหน้าที่ให้ 3 คะแนน แผนงานชัดเจนให้ 5 คะแนน การปฏิบัติตามแผนให้ 3 คะแนน และการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้ 3 คะแนน เมื่อประเมินเสร็จทุกข้อก็ได้ทำการโยงในรูปแบบใยแมงมุม สมาชิกในกลุ่มต่างยอมรับและจะขอพัฒนาปรับปรุงให้การประเมินครั้งหน้าดีขึ้นกว่าเดิม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้ระบบการทำงานและร่วมประเมินกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open