directions_run

5. เสริมสร้างความผาสุกของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กิจกรรมประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินกิจกรรม

9 พฤษภาคม 2566
HASANAH09618HASANAH09618
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แกนนำเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำ 10คน ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่่ ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open