directions_run

เสริมสร้างการจัดการขยะในครัวเรือนพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประชุมสรุปโครงการและถอดบทเรี

ประชุมสรุปโครงการและถอดบทเรี

30 กันยายน 2566
narumon Satunnarumon Satun
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสรุปโครงการและถอดบทเรียน -ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 50 ครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต เทศบาล มัสยิด รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน -การคืนข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เรื่องปริมาณขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย -ชวนสรุปบทเรียนการดำเนินงานทั้งในส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ -การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป เช่น อบต. รพ.สต.
-การยกย่องเชิดชูเชิดชูเกียรติ บ้านต้นแบบจัดการขยะ จำนวน 10 ครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สสสสสสสสสส

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 11,900.00 1,000.00 0.00 0.00 14,100.00 lock_open