ประชุมคณะทำงานครั้งที่5/5

ประชุมคณะทำงานครั้งที่5/5

17 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -ชื่นชมเยาวชนที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open