assignment
บันทึกกิจกรรม
เบิกดอกเบี้ยนำมาคืน อบจ.8 พฤศจิกายน 2566
8
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย narumon Satun
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกดอกเบี้ยนำมาคืน อบจ.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกดอกเบี้ยนำมาคืน อบจ.

ทำรายงานสรุปถอดบทเรียน25 กันยายน 2566
25
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการเเบ่งงานกันทำ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานสรุปถอดบทเรียน

จัดเวทีถอดบทเรียน22 กันยายน 2566
22
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-เยาวชนชมรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ปกครอง ครูเข้าร่วมกิจกรรม -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม เยาวชนเเสดงละครเวทีเรื่องพิษภัยของบุหรี่ -ให้ความรู้เยาวชน เรื่องทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการทำสังคมให้น่าอยู่โดยปราศจากบุหรี่ โดยวิทยากร นายทวีศักดิ์ จุลจรูญ ครูโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ -ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมถอดบทเรียน -เยาวชนแบ่งกลุ่มและประชุมวางแผนกิจกรรมถอดบทเรียน -ให้ความรู้เยาวชน เรื่อง การลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองและพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยวิทยากร นายอามีนุดดีน ฮะยียาหวา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ เยาวชนถอดบทเรียนลงบนกระดาษบรู๊ฟ เยาวชนนำเสนอผลงานการถอดบทเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนได้การที่จะเเสดงออกผ่านการทำกิจกรรม เช่น กล้าที่เเสดงละครเวที กล้าที่จะนำเสนอผลงานถอดบทเรียน กล้าที่จะพูดในสิ่งที่คิด -เยาวชนได้รับความรู้เรื่องทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการทำสังคมให้น่าอยู่โดยปราศจากบุหรี่ และเรื่องการลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองและพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า เเละสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน -เยาวชนได้นำเเสดงสิ่งที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินโครงการ -เยาวชนได้รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดไปแล้ว
-เยาวชนมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมคณะทำงานครั้งที่5/517 กันยายน 2566
17
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -ชื่นชมเยาวชนที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

การเเข่งขันกีฬาสีครอบครัว15 กันยายน 2566
15
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ และผู้ปกครองของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ -สมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ปกครอง ฟังบรรยาย เรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวฯ โดยท่านปลัดอำเภอ ส่วนหน้า เกาะหลีเป๊ะ -เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ปลัดอำเภอส่วนหน้า ผู้ใหญ่บ้าน ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ตีกอล์ฟคนจน) เปิดการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสีสันให้เเก่กิจกรรมในครั้งนี้ -ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น กินวิบาก วิ่งผ้าถุง ลูกโป่งน้ำ ชักเย่อ เป็นต้น โดยให้ผู้ปกครอง เยาวชน ครู ร่วมลงเเข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว เเละสร้างรอยยิ้ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-ผู้ปกครองของเยาวชนที่ไม่ติดภาระงาน ได้มาเข้าร่วมกิจกกรรม และให้การตอบรับเป้นอย่างดี -นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -เยาวชน นักเรียน และผู้ปกครองคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือที่จะคอยดูเเลเยาวชน เเละคอยตักเตือนเยาวชนไม่ให้ไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครู มีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือคนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้ปกครองอยากให้มีกิจกรรมในรูปแบบนี้บ่อย ๆ

การเเข่งขันวอลเลย์บอล14 กันยายน 2566
14
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ -ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนจำนวน 4 ทีม ทำการเเข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ เป็นการสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น และห่างไกลบุหรี่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -นักเรียนคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

การแข่งขันฟุตบอล13 กันยายน 2566
13
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ -ทีมฟุตบอลเยาวชนจำนวน 4 ทีม ทำการเเข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ เพื่อไปเเข่งขันกับทีมฟุตบอลหญิง เป็นการสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น และห่างไกลบุหรี่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -นักเรียนคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

ประชุมคณะทำงานครั้งที่4/53 กันยายน 2566
3
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -ชื่นชมเยาวชนที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย18 สิงหาคม 2566
18
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เข้าใจและสามารจัดทำเอกสารทางการเงินตามรูปแบบที่ถูกต้อง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 412 สิงหาคม 2566
12
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4 พัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม -ออกบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักและห่วงเเหนโรงเรียนของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้
-เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท -เยาวชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความสวยงาม และได้ช่วยดูแลโรงเรียน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 311 สิงหาคม 2566
11
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 3 ป่าต้นน้ำและชายหาดเกาะอาดัง) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน เดินทางไปยังเกาะอาดัง -ฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องระบบนิเวศของป่าต้นน้ำและชายหาด -หลังจากฟังบรรยายและชมรมเยาวชนได้ออกบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณป่าต้นน้ำและบริเวณชายหาดเกาะอาดัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะ -เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำเเละชายหาด -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้
-เยาวชนสามารถนำความรู้เรื่องระบบนิเวศไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 228 กรกฎาคม 2566
28
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 หาดซันไรส์ เกาะหลีเป๊ะ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม -ออกบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหาดซันไรส์ บ้านเกาะหลีเป๊ะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะที่มีมากในบริเวณชายหาด -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้ เพื่อการจัดการขยะในชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 127 กรกฎาคม 2566
27
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 ชุมชนรอบโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องการคัดเเยกขยะ -หลังจากฟังบรรยายและชมรมเยาวชนได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และเดินรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชนซึ่งอยู่รอบบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะที่มีมากในบริเวณชุมชน
-เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้ เพื่อการจัดการขยะในชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

ประชุมคณะทำงานครั้งที่3/526 กรกฎาคม 2566
26
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

ส่งข้อมูลร้านค้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่เครือข่ายต่าง ๆ และพูดชมเชย ขอบคุณที่สนับสนุนนโยบายของโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้กล่าวต่อที่สาธารณะ24 กรกฎาคม 2566
24
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ส่งข้อมูลให้เเก่แกนนำโครงการได้รับทราบ -มีการพูดชมเชยร้านค้า ผู้ปกครอง เยาวชนตามที่ต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง ในโรงเรียน ตามชุมชน เมื่อมีโอกาส

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สร้างความภูมิใจให้เเก่ร้านค้าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ -สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ในผู้ปกครอง -เกิดการช่วยกันดูเเลเด็กเเละเยาวชนให้ห่างไกลบุหรี่

ลงสำรวจร้านค้าถึงความร่วมมือตามข้อตกลง และรายงานผลในที่ประชุมแกนนำ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหา17 กรกฎาคม 2566
17
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ติดตามร้านค้าถึงความร่วมมือที่ให้ไว้กับโครงการ -สืบจากกลุ่มนักเรียนว่าร้านค้าใดบ้างที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่อเก็บข้อมูลในหลายๆส่วน -นำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลต่อการประชุมแกนนำในการประชุมแกนนำครั้งที่ 3/5 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ร้านค้าที่เข้าร่วมดครงการ จำนวน 10 ร้านค้า (ที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน) ให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่เด็กเเละเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
-ผู้ปกครองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในระดับหนึ่ง โดยไม่ใช้บุตรหลานไปซื้อบุหรี่ให้
-ชุมชนให้ความร่วมมือ คอยตักเตือนและห้ามปรามเด็กเเละเยาวชนที่ไปซื้อบุหรี่

ลงพื้นที่ขอความร่วมมือร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบป้ายให้กับร้านค้า16 กรกฎาคม 2566
16
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ไม่จำหน่ายบุหรี่เเก่เด็ก แจกป้ายร้ายค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมเวทีประชุมตัวเเทนร้านค้า และเเจกป้ายให้กับร้านค้าที่อยู่ในโซนถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะเพื่อขอความร่วมมือไม่จำหน่ายบุหรี่เเก่เด็ก เป็นการขยายพื้นที่ความร่วมมือจากบริเวณรอบๆดรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งเกาะหลีเป๊ะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร้านค้าที่ไม่ได้มาร่วมประชุมให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่ออนาคตของเด็กๆ ร้านค้าต่างๆล้วนเห้นเป้นเเนวทางเดียวกันในการไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่เด็ก

จัดเวทีประชุมตัวแทนร้านค้า15 กรกฎาคม 2566
15
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับตัวแทนแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ
 • ตัวแทนร้านค้าเข้าร่วมเวทีการประชุมตัวแทนร้านค้า
 • ตัวแทนร้านค้าเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่
 • ตัวแทนร้านค้ารับป้าย "ร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งซองขาย"
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน เข้าร่วมเวทีการประชุมตัวแทนร้านค้า
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน ได้รับป้าย "ร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งซองขาย"
เก็บข้อมูลร้านค้าที่ขายบุหรี่ให้เเก่เยาวชน6 มิถุนายน 2566
6
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-เก็บข้อมูลร้านค้าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน
-เก็บข้อมูลร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ -จัดทำป้ายร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่และสติกเกอร์ไว้ใช้เเจกให้ร้านค้า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-จากการเก้บข้อมูลโดยสอบถามจากผู้ปกครอง ชาวบ้าน เเละตัวนักเรียน ว่ามีร้านค้าไหนบ้านที่จำหน่ายบุหรี่ -เเยกร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่กับร้านค้าที่ไม่จำหน่ายบุหรี่ออกเป้นสองกลุ่ม -กลุ่มร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่มีร้านกี่ร้านที่ขายบุหรี่ให้เเก่เยาวชน(ไปสอบถามตรงๆ ก็ไม่มีร้านไหนยอมรับ ต้องเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง นักเรียน)

ประชุมชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ (ประกาศผลการประกวดคลิป TikTok)6 มิถุนายน 2566
6
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-มอบเกียรติบัตรเเก่ทีมที่ชนะการประกวด -นักเรียนชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมดูคลิปติ๊กต็อกที่มีผู้ส่งมาเข้าเเข่งขัน -คุณครูอธิบายถึงความสำคัญของการต้านภัยบุหรี่ -นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภัยของบุหรี่ -มอบเกียรติบัตรเเก่ทีมที่ชนะการประกวด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะมีความกล้าเเสดงออก กล้าที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปติ๊กต็อก -นักเรียนได้เเลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภัยบุหรี่ -นักเรียนเข้าใจสถานการณืของภัยบุหรี่ในปัจจุบัน -ผู้ชนะการประกวดได้รับเกียรติบัตร

การทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่30 พฤษภาคม 2566
30
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเเละร่วมกิจกรรมการทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่ส่งประกวด

ประชุมคณะทำงานครั้งที่2/529 พฤษภาคม 2566
29
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย ครั้งที่ 128 เมษายน 2566
28
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ให้คณะทำงานของโครงการย่อยได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับโครงการอื่นๆ และนำผลจากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุตามผลลัพธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในดครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการต่างๆ -ได้เรียนรู้กระบวนการการทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

การวาดภาพต่อต้านบุหรี่1 มีนาคม 2566
1
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยเเล้ว ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รับฟังกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ชิงทุนการศึกษา
- อธิบายเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ - อธิบายกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ - นักเรียนเเต่ละชั้นแยกย้ายไปวาดภาพตามห้องเรียนของตนเองโดยมีครูประจำชั้นคอยดูเเลให้คำแนะนำต่าง ๆ วันที่ 2 มีนาคม 2566 - ครูประจำชั้นนำผลงานที่นักเรียนส่งมารวมตัดสินหน้าผู้ชนะรางวัลต่าง ๆ แล้วจัดทำเกียรติบัตร วันที่ 3 มีนาคม 2565 - มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานที่ดีที่สุด 5 อันดับ และโชว์ผลงานให้นักเรียนทุกคนได้ชมหน้าเสาธง และบอกเล่าที่มาของกิจภรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ในครั้งนี้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 50 คน นักเรียนเข้าใจในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่เเละสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพวาดในเเบบของตนเองได้อย่างสวยงามเเละมีความหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะทุกคนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง เเละนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

ค่าป้ายไวนิลโครงการจำนวน 3 ป้าย27 กุมภาพันธ์ 2566
27
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายไวนิลจำนวนสามป้าย
1 ป้ายไวนิล โครงการหลีเป๊ะวัยใส พันภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล 2 ป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ 3 ป้ายไวนิล สถานที่นี้ปลอดบุหรี่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

ถอนเงินเปิดบัญชีคืนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ23 กุมภาพันธ์ 2566
23
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนเงินจากธนาคารกรุงไทย 500 บาท คืนเเก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นำเงินที่ยืมจากผู้รับผิดชอบโครงการ 500 บาทเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย คืนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยบุหรี่21 กุมภาพันธ์ 2566
21
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมการอบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าใจองค์ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ที่วิทยากรบรรยาย
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบทดสอบการติดบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบทดสอบการติดนิโคติน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบสอบถามการเลิกบุหรี่
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คน มาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แก่เยาวชน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าใจองค์ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ที่วิทยากรบรรยาย
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 50 คน ทำแบบทดสอบการติดบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 2 คนทำแบบทดสอบการติดนิโคติน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 50 คน ทำแบบสอบถามการเลิกบุหรี่
จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ21 กุมภาพันธ์ 2566
21
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ โดยคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • อธิบายความเป็นมาของโครงการแกนนำหลีเป๊ะวัยใสฯให้สมาชิกในชมรมได้เข้าใจตรงกัน
 • เยาวชนเสนอแนะข้อตกลงของสมาชิกในชมรมเพื่อปฏิบัติให้ตรงกัน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะเกิดขึ้น 1 ชมรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าใจความเป็นมาของโครงการแกนนำหลีเป๊ะวัยใสฯ
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน ร่วมกันเสนอแนะข้อตกลงของชมรมจำนวน 3 ข้อ คือ
  1.เยาวชนจะร่วมมือกันทำให้โรงเรียนและชุมชนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 2.เยาวชนจะไม่ปกปิดข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการ 3.เยาวชนจะเชื่อฟังแกนนำอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
ประชุมคณะทำงานครั้งที่1/57 กุมภาพันธ์ 2566
7
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทำความรู้จักสมาชิกแกนนำ -ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ -วางแผนการจัดกิจกรรม -วางแผนการเก็บตัวชี้วัด -พี่เลี้ยงสอนการทำเอกสารการเงิน -พี่เลี้ยงสอนเรื่องการทำรายงานในเว็บไซต์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แกนนำ 15 คน ได้ทำความรู้จักกัน โดยมีแกนนำครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพี่เลี้ยงโครงการ
 • แกนนำ 15 คนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

 • แกนนำ 15 คน ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม จัดตารางการประชุม วางกำหนดการกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม

 • แกนนำ 15 คน ร่วมกันวางแผนการเก็บตัวชี้วัด

 • แกนนำครู 2 คน เข้าใจการทำเอกสารการเงิน

 • แกนนำครู 1 คนเข้าใจการทำรายงานในเว็บไซต์

เดินทางมาปฐมนิเทศ28 มกราคม 2566
28
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ratchada Nuiden
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แกนนำโครงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบจ.สตูล โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้ -ผลลัพธ์ผลผลิต -การทำปฏิทินโครงการ -การวางแผนกิจกรรม -การเก็บตัวชี้วัด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรุ้ ในการวางแผนการดำเนินงาน ได้เรียนรู้การทำระบบการเงิน
เรียนรู้ขั้นตอนจัดทำเว็บไซ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม วิธีการวางแผนงานกิจกรรม
กำหนดแผนงานกิจกรรมในปฎิทิน
เรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง