directions_run

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ 3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154-004
วันที่อนุมัติ 5 มกราคม 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัฐ แซะอามา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0835395048
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ apirat.za@obec.moe.go.th
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวราฎา กรมเมือง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.753467,100.069365place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ม.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 50,000.00
2 1 มิ.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 25,000.00
3 1 ต.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 5,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ผู้สูงอายุหรือคนชรา ตามความจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลก มีอัตราการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการพัฒน
1.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ไม่มี

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแกนนำและให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุทั้งกาย ใจ และสังคม

-คณะกรรมการ 13 คน มีความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เชิงคุณภาพ -คณะกรรมการ 13 มีความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและสามารถออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้ -มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชนที่ครบถ้วน

2 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุและครอบครัวมีความรู้และตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุ

-ผู้สูงอายุ 30 คนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ -ผู้สูงอายุ 30 คนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะ -มีข้อตกลงของชุมรมผู้สูงอายุ

3 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งมีกการปฏิบัติตามข้อตกลงและติดตามต่อเนื่อง

-ชมรมผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมหรือดำเนินการตามข้อตกลงร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกสัปดาห์ -มีข้อมูลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุรวมทั้งการคืนข้อมูลแก่ชมรมผู้สูงแก่ครอบครัวเป็นประจำ

4 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

1.ผู้สูงอายุ 30 คนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ออกกำลังกายแบบรวมกลุ่มหรือที่บ้านอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 2. ผู้สูงอายุ30 คนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเดือนละ 1 ครั้ง 3.มีการจัดกิจกรรมชมรมเดือนละ 1 ครั้ง 4. ผู้ป่วยติดเตียงบ้าน ติดเตียง และผู้สูงอายุที่พิการได้รับการเยี่ยมบ้านทุก 3 เดือน(จำนวน 12 คน)

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย 50 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ค่าบริหารจัดการโครงการ(28 ม.ค. 2566-31 ต.ค. 2566) 270.00                    
2 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ(5 ก.พ. 2566-23 ก.ย. 2566) 4,230.00                    
3 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง(15 ก.พ. 2566-15 ก.พ. 2566) 8,400.00                    
4 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน(25 ก.พ. 2566-16 ก.ย. 2566) 4,830.00                    
5 การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ(4 มี.ค. 2566-18 มี.ค. 2566) 6,560.00                    
6 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ(5 มี.ค. 2566-8 ต.ค. 2566) 24,360.00                    
7 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง(14 พ.ค. 2566-21 พ.ค. 2566) 18,400.00                    
รวม 67,050.00
1 ค่าบริหารจัดการโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 2 270.00 5 1,984.00
5 ม.ค. 66 เซ็น MOU 0 0.00 240.00
28 ม.ค. 66 ปฐมนิเทศโครงการ 2 270.00 270.00
24 ก.พ. 66 ตรายางโครงการ 0 0.00 190.00
24 ก.พ. 66 ป้ายไวนิล 0 0.00 1,284.00
27 เม.ย. 66 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00 0.00
2 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 78 4,230.00 3 1,365.00
5 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/6 13 1,955.00 455.00
11 มี.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/6 13 455.00 455.00
2 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/6 13 455.00 455.00
3 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/6 13 455.00 -
5 ส.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/6 13 455.00 -
2 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/6 13 455.00 -
3 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 64 8,400.00 1 0.00
29 เม.ย. 66 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1/4 16 2,100.00 0.00
11 มิ.ย. 66 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 2/4 16 2,100.00 -
2 ก.ค. 66 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 3/4 16 2,100.00 -
3 ก.ย. 66 การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 4/4 16 2,100.00 -
4 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 26 4,830.00 1 2,415.00
25 ก.พ. 66 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1/2 13 2,415.00 2,415.00
16 ก.ย. 66 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 2/2 13 2,415.00 -
5 การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 26 6,560.00 1 3,410.00
4 มี.ค. 66 การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2 13 3,280.00 3,410.00
18 มิ.ย. 66 การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2 13 3,280.00 -
6 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 250 24,360.00 2 9,960.00
5 มี.ค. 66 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1/5 50 4,872.00 5,960.00
6 พ.ค. 66 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 2/5 50 4,872.00 4,000.00
4 มิ.ย. 66 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 3/5 50 4,872.00 -
6 ส.ค. 66 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 4/5 50 4,872.00 -
8 ก.ย. 66 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 5/5 50 4,872.00 -
7 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 100 18,400.00 0 0.00
28 พ.ค. 66 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ครั้งที่ 1/2 50 9,200.00 -
23 ก.ค. 66 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ครั้งที่ 2/2 50 9,200.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 13:51 น.