directions_run

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ป้ายไวนิล

ป้ายไวนิล

24 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย
ทำป้ายไวนิลสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ขนาด 1.2 x 2.4 ม.  1 ป้าย มีป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,284.00 0.00 0.00 1,284.00 lock_open