directions_run

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เซ็น MOU

5 มกราคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เซ็นสัญญา MOU เพื่อรับโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เซ็นสัญญา MOU ในแผนร่วมทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 lock_open

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

27 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รับฟังการนำเสนอโครงการแต่ละโครงการในการดำเนินโครงการไปถึงกิจกรรมไหนและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม เรียนรูเรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน เรื่องการลงเว็บปไซต์คนสร้างสุข และการปรับแผนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการ จากโครงการอื่นๆ และได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ เรียนรู้เรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน
เรียนรู้การลงเว็ปไซต์คนสร้างสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 2/5

6 พฤษภาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล เห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง มีทักษะการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน จึงทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ซึ่งคิดต่อยอดจากกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วม ทั้งสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายและทุกกลุ่มวัยในชุมชนบ้านเขาน้อยและละแวกใกล้เคียงกว่า 250 คน
2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกล้าร่วมคิดร่วมทำได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพกายใจ ผ่อนคลายความเครียด ได้ออกมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน
3.เด็ก เยาวชนกล้าแสดงออก ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน 4.คนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันเกิดความสนุกสนาน เป็นต้นแบบที่ดีให้พื้นที่อื่นๆ ได้เห็นศักยภาพและพลังของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชน 5.หลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการร่วมออกแบบกิจกรรมและร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ป้ายไวนิล

24 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย
ทำป้ายไวนิลสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ขนาด 1.2 x 2.4 ม.  1 ป้าย มีป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,284.00 0.00 0.00 1,284.00 lock_open

ตรายางโครงการ

24 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรายางจำนวน 1 ชิ้น คือ ตรายางโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ตรายางจำนวน 1 ชิ้น คือ ตรายางโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 190.00 lock_open

ปฐมนิเทศโครงการ

28 มกราคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน 2.รับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อนำมาปฏิบัติในพื้นที่ 3.เรียนรู้การลงเว็ปไซต์ คนสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และผู้ประสานงาน การเงิน เเละลงข้อมูลในเว็บ 1 คน ร่วมประชุม 1. ได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. เรียนรู้การจัดทำรายงานบนเว็ปไซด์คนสร้างสุข ขั้นตอนการลงกิจกรรม การลงรูป การลงไฟล์เอกสารการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 270.00 lock_open

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1/4

29 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย จำนวน 13 คน ประชุมเตรียมการด้วยการวางเเผนลงเยี่ยมบ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 3 โซน 2.เตรียมแบบสอบถาม โดยประเด็นการตั้งคำถามนั้น มาจากการตกลงร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) คณะกรรมการ 13 คน ได้ลงเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในกลุ่มเป้าหมาย 13 คน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่าง คกก.และกลุ่มเป้าหมาย ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ซื้อของเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย
ได้บันทึกข้อมูลความเจ็บป่วยของกลุ่มเป้าหมาย ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มเป้าหมาย 12 คน ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้กำลังใจ และรู้สึกผ่อนคลาย คณะกรรมการ 13 คน เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน ได้รู้จักการแบ่งหน้าที่ และมีแผนการลงเยี่ยมบ้าน
คณะกรรม 13 คน มีทักษะการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/6

2 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เเนวทางแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม / วางเเผนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การจัดกีฬาสีสัมพันธ์ /พูดคุยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าาน ติดเตียง ผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจเเละสอบถามความต้องการการช่วยเหลือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการจำนวน 13 คน ประชุมร่วมกัน ได้พูดคุยการทำงานที่ผ่านมา เเนวทางเเก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดวันจัดกีฬาสานสัมพันธ์คือวันที่ 6/05/66
กำหนดลงชี้เเจงกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ มีแผนลงติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางจำนวน 12 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเดือนเมษายน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/6

11 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือ เรื่องการดำเนินงานกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประชุมร่วมกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1/5

5 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เเก่ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย โดยมีแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน บันทึกข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดในแบบฟอร์มได้เเก่ ชื่อ อายุ  ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว มีตารางการตรวจสุขภาพ ติดตามผลความเปลี่ยนเเปลง 3 เดือนครั้ง โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยเป็นผู้ดำเนินการอำนวยความสะดวก และตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ประมวลค่า BMI  การพูดคุยสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างข้อตกลงพูดคุยทำความเข้าใจให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยรวมกลุ่มออกกำลังกายได้เดินออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี เเละเป็นการพบปะเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน จำนวนกว่า 50 คน -ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้ประเมินสุขภาพของตนเองเบื้องต้นว่าสุขภาพเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูเเลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น -ผู้สูงอายุได้ออกมาพบปะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ผ่อนคลายความเครียดด้วยการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การออกกำลังกายด้วยท่าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
-เกิดข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเเผน
ข้อตกลงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ 1.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทุกเดือน(วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน) 2.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจทุกคน 3.ร่วมกันออกกำลังกาย 3 วัน 30 นาทีต่อสัปดาห์ 4.ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกคน ตามแผนที่วางไว้ 3 เดือนครั้ง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง และประเมินการดูเเลสุขภาพตนเองได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,000.00 1,960.00 0.00 0.00 5,960.00 lock_open

การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1/2

28 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คณะกรรมการจำนวน สืบค้นข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้ความร่วมมือจากจาก รพ.สต.ย่านซื่อ และ อบต.ย่านซื่อ ในการให้ข้อมูล 2.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทราบสถานการณ์ผู้สูงอายุ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,495.00 920.00 0.00 0.00 2,415.00 lock_open

การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2

4 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และระดมความคิดร่วมกันในการออกกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และให้คณะกรรมร่วมกันออกแบบกิจกรรม และเเสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต : มีคณะกรรมการจำนวน 13 คน มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน ผลลัพธ์ : เกิดกิจกรรมที่ผ่านการระดมความคิดและเสนอแนะร่วมกันของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ซึงได้กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพกับผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 1,950.00 260.00 0.00 0.00 3,410.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/6

4 กุมภาพันธ์ 2566
Rada.kRada.k
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงเนะนำคณะทำงาน ประธานชมรมผู้สูงอายุชี้แจงรายละเอียดโครงการ วางแผนตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต :ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  16 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 13คน พี่เลี้ยงโครงการ 2คน หัวหน้าโหนดเขต1 1 คน ผลลัพธ์ :คณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องรายละเอียดโครงการ รู้หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open