directions_run

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เปิดบัญชีธนาคาร

16 มกราคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานชมรมรมและรองประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล เปิดสมุดบัญชีเพื่อรับงบสนับสนุนทำจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ดำเนินเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/6

23 พฤษภาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุประชุมเตรียมการทำกิจกรรมในโครงการ และติดตามความก้าวหน้างานที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการ 13 คน เข้าร่วมการประชุม 2.ได้นัดหมาย แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ครั้งที่ 1/2

4 มิถุนายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จัดขึ้นจากความสนใจของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกันตกลงทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายใจให้เเข็งเเรง และความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วย หรือให้เจ็บป่วยน้อยลง รวมทั้งสร้างความเพลิดเพิลน บรรเทิงใจเมื่อชมรมผู้สูงอายุได้ออกมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน คลายความเหงาและได้รับเทคนิควิธีกลับไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพให้เเข็งเเรง ทางคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยทั้ง 13 คน จึงได้ประชุมหารือกันเพื่อเชิญชวนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ยาสมุนไพรและเเพทย์แผนไทย รวมทั้งเรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับเกียติจากนายรอน หลีเยาว์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์เเผนไทย รพ.ควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านเสริมพลังกายและใจให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยอยู่เสมอมา เป็นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในการอบรมนั้น สนุกสนานเพลิดเพลิน มีการบรรยายเรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การกินอาหารให้เป้นยา เพื่อการดูแลสุขภาพของทุกคนให้เเข็งเเรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเทคนิคการนำพืชสมุนไพรข้างบ้านมาประกอบอาหาร  รวมทั้งเทคนิคการออกกำลังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อย่างเช่น การออกกำลังกายด้วยท่าทางภูมิปัญญาพื้นบ้าน และหลังจากนั้นมีกิจจกรมการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพไว้ใช้ เเละขยับเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเพื่อเป็นการสร้างอาชีพรายได้ต่อไปได้ และช่วงสุดท้ายได้ให้กำลังใจสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกคนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ทั้งการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพกายใจ ที่ดีไปด้วยกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพ และการอบรม จำนวน 50 คน 2.สมาชิกชมรมผู้สูอายุจำนวน 50 คน ได้ตรวจสุขภาพประจำเดือน 3.สมากชิกชมรมได้รับความรู้จากการอบรม และได้เทคนิคการผสมยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลลัพธ์ 1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม นำความรู้ เทคนิควิธีที่ได้จากการอบรม คำเเนะนำจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกลับไปปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี 2.ผู้เข้าร่วมรักในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความสนใจในการอบรมความรู้ และมีการถามตอบเพื่อการทบทวนความเข้าใจ 3.มีสมาชิกชมรมที่เป้นต้นเเบบในการดูแลสุขภาพ ทั้งการออกกำลังกาย การกินอาหาร การพักผ่อนที่สามารถทำให้ค่าดัชนีมวลกายลดลงได้จากการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมให้คำชื่นชม และให้กำลังจ ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เกิดความภาคภูมิใจและจะทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายและใจมีสุขต่อเนื่อง 4.ผู้เข้าร่วมได้เทคนิคการผสมยาดมสมุนไพร สามารถผลิตกันเองได้ เเละสามารถนำเทคนิคไปบอกต่อคนอื่นๆได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 lock_open

เซ็น MOU

5 มกราคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เซ็นสัญญา MOU เพื่อรับโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เซ็นสัญญา MOU ในแผนร่วมทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 192.00 lock_open

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

27 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รับฟังการนำเสนอโครงการแต่ละโครงการในการดำเนินโครงการไปถึงกิจกรรมไหนและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม เรียนรูเรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน เรื่องการลงเว็บปไซต์คนสร้างสุข และการปรับแผนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการ จากโครงการอื่นๆ และได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ เรียนรู้เรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน
เรียนรู้การลงเว็ปไซต์คนสร้างสุข

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 lock_open

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 2/5

6 พฤษภาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ม.3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล เห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง มีทักษะการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน จึงทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ซึ่งคิดต่อยอดจากกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วม ทั้งสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายและทุกกลุ่มวัยในชุมชนบ้านเขาน้อยและละแวกใกล้เคียงกว่า 250 คน
2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกล้าร่วมคิดร่วมทำได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพกายใจ ผ่อนคลายความเครียด ได้ออกมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน
3.เด็ก เยาวชนกล้าแสดงออก ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน 4.คนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันเกิดความสนุกสนาน เป็นต้นแบบที่ดีให้พื้นที่อื่นๆ ได้เห็นศักยภาพและพลังของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชน 5.หลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการร่วมออกแบบกิจกรรมและร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open

ป้ายไวนิล

24 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย
ทำป้ายไวนิลสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ขนาด 1.2 x 2.4 ม.  1 ป้าย มีป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,284.00 0.00 0.00 1,284.00 lock_open

ตรายางโครงการ

24 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรายางจำนวน 1 ชิ้น คือ ตรายางโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ตรายางจำนวน 1 ชิ้น คือ ตรายางโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 190.00 lock_open

ปฐมนิเทศโครงการ

28 มกราคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน 2.รับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อนำมาปฏิบัติในพื้นที่ 3.เรียนรู้การลงเว็ปไซต์ คนสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และผู้ประสานงาน การเงิน เเละลงข้อมูลในเว็บ 1 คน ร่วมประชุม 1. ได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. เรียนรู้การจัดทำรายงานบนเว็ปไซด์คนสร้างสุข ขั้นตอนการลงกิจกรรม การลงรูป การลงไฟล์เอกสารการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 216.00 lock_open

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1/4

17 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 1.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย จำนวน 13 คน ประชุมเตรียมการด้วยการวางเเผนลงเยี่ยมบ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 3 โซน 2.เตรียมแบบสอบถาม โดยประเด็นการตั้งคำถามนั้น มาจากการตกลงร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) คณะกรรมการ 4 คน ได้ลงเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในกลุ่มเป้าหมาย 4 คน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่าง คกก.และกลุ่มเป้าหมาย ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ซื้อของเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย
ได้บันทึกข้อมูลความเจ็บป่วยของกลุ่มเป้าหมาย ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มเป้าหมาย 12 คน ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้กำลังใจ และรู้สึกผ่อนคลาย คณะกรรมการ 13 คน เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน ได้รู้จักการแบ่งหน้าที่ และลงเยี่ยมบ้านตามแผน
คณะกรรม 13 คน มีทักษะการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/6

2 เมษายน 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เเนวทางแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม / วางเเผนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การจัดกีฬาสีสัมพันธ์ /พูดคุยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าาน ติดเตียง ผู้พิการ เพื่อให้กำลังใจเเละสอบถามความต้องการการช่วยเหลือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการจำนวน 13 คน ประชุมร่วมกัน ได้พูดคุยการทำงานที่ผ่านมา เเนวทางเเก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดวันจัดกีฬาสานสัมพันธ์คือวันที่ 6/05/66
กำหนดลงชี้เเจงกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ มีแผนลงติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางจำนวน 12 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเดือนเมษายน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/6

11 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานให้เป็นไปตมแผนกิจกรรม -การติดตามงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย -การขอจดทะเบียนชมราผู้สูงอายุจากหน่วยงานราชการ (พม.) -การแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ -การเตรียมการตรวจสุขภาพในวันที่ 19 มีนาคม 2566 -กำหนดการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฯ ครั้งที่ 1 จาก 4 ครั้ง -กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเขาน้อย มีความรู้และตระหนักเข้าใจถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ -การแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ -การเตรียมการตรวจสุขภาพในวันที่ 19 มีนาคม 2566 -กำหนดการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฯ ครั้งที่ 1 จาก 4 ครั้ง -กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1/5

5 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เเก่ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย โดยมีแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน บันทึกข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดในแบบฟอร์มได้เเก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว มีตารางการตรวจสุขภาพ ติดตามผลความเปลี่ยนเเปลง 3 เดือนครั้ง โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยเป็นผู้ดำเนินการอำนวยความสะดวก และตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ประมวลค่า BMI  การพูดคุยสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างข้อตกลงพูดคุยทำความเข้าใจให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยรวมกลุ่มออกกำลังกายได้เดินออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี เเละเป็นการพบปะเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน จำนวนกว่า 50 คน -ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้ประเมินสุขภาพของตนเองเบื้องต้นว่าสุขภาพเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูเเลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น -ผู้สูงอายุได้ออกมาพบปะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ผ่อนคลายความเครียดด้วยการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การออกกำลังกายด้วยท่าภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
-เกิดข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเเผน
ข้อตกลงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ 1.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทุกเดือน(วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน) 2.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจทุกคน 3.ร่วมกันออกกำลังกาย 3 วัน 30 นาทีต่อสัปดาห์ 4.ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกคน ตามแผนที่วางไว้ 3 เดือนครั้ง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง และประเมินการดูเเลสุขภาพตนเองได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,000.00 1,960.00 0.00 0.00 5,960.00 lock_open

การสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1/2

28 กุมภาพันธ์ 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.คณะกรรมการจำนวน สืบค้นข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้ความร่วมมือจากจาก รพ.สต.ย่านซื่อ และ อบต.ย่านซื่อ ในการให้ข้อมูล 2.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ผู้สูงอายุ ตำบลย่านซื่อมีจำนวน 577 คน หมู่ 3 บ้านเขาน้อยมีผู้สูงอายุจำนวน 91 คน คิดเป็น 15.7 % ของประชากรผู้สูงอายุทั้งตำบลย่านซื่อ คิดเป็น 15.9 % ของประชากรที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน คาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า บ้านเขาน้อยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มเป็น 22.2 % ผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยอายุ 65 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมี 10.6 % คาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 15.9 %
สำรวจพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน 91 คน ชาย 38 คน หญิง 53 คน จากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุจำนวน 48 ราย เป็นความดันหรือเบาหวานหรือทั้งความดันและเบาหวาน ซึ่งคิดเป็น 52.7 % ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมู่บ้านที่พบปัญหาด้านสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทราบสถานการณ์ผู้สูงอายุ และนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,495.00 920.00 0.00 0.00 2,415.00 lock_open

การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2

4 มีนาคม 2566
khaonoim3khaonoim3
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อยมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และระดมความคิดร่วมกันในการออกกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และให้คณะกรรมร่วมกันออกแบบกิจกรรม และเเสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต : มีคณะกรรมการจำนวน 13 คน มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน ผลลัพธ์ : เกิดกิจกรรมที่ผ่านการระดมความคิดและเสนอแนะร่วมกันของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย ซึงได้กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพกับผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 1,950.00 260.00 0.00 0.00 3,410.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/6

4 กุมภาพันธ์ 2566
Rada.kRada.k
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงเนะนำคณะทำงาน ประธานชมรมผู้สูงอายุชี้แจงรายละเอียดโครงการ วางแผนตารางกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต :ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  16 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 13คน พี่เลี้ยงโครงการ 2คน หัวหน้าโหนดเขต1 1 คน ผลลัพธ์ :คณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องรายละเอียดโครงการ รู้หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 455.00 lock_open