directions_run

ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154-011
วันที่อนุมัติ 5 มกราคม 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มกราคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ไม่มี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว เต็มศิริ ขุนยงค์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0633081919
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ KHUNYONG2008@hotmail.com
พี่เลี้ยงโครงการ นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.954622,99.840971place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ม.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 5 ม.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 50,000.00
2 1 มิ.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 1 มิ.ย. 2566 30 ก.ย. 2566 25,000.00
3 1 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566 1 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566 5,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ชมรมผู้สูงอายุเดิมขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานมีปัญหาสุขภาพ
1.00
2 ผู้สูงอายุ ไม่มีข้อตกลงหรือการวางแผนกิจกรรมร่วมกัน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองที่ไม่ถูกต้อง
1.00
3 3.ผู้สูงอายุ มีการออกกำลังกายน้อย หรือออกกำลังกายไม่ถูกวิธี ไม่มีการรวมกลุ่มหรือทีม
1.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาโดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ในอีก 20 ปี (พ.ศ 2578) โดยประมาณการว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และในปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดคือ ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น (กลุ่มติดสังคม) อีกร้อยละ 14 เป็นผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งผู้อื่นบ้างในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (กลุ่มติดบ้าน) และต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่อายุมากกว่า 80 ปี และมีแนวโน้มสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่กลับพบว่าผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและ ตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 เท่านั้นและร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุจะมีปัญหาสุขภาพ โดยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด (ร้อยละ 41) รองลงมาคือ เบาหวาน ภาวะสมองเสื่อม ข้อเสื่อมและซึมเศร้า ตามลำดับ ดังนั้นหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว รวมถึงภาครัฐที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความใกล้ชิด เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถเข้าถึงและพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ากลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในบางพื้นที่ยังขาดความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม กล่าวคือ บางกลุ่มเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการรวมตัว หรือบางกลุ่มแม้จะมีการรวมตัวมานานแล้วแต่ขาดการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
สำหรับกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านทุ่งไหม้ ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2558 และในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน...40..... คน ได้มีกิจกรรมที่ได้เคยดำเนินงานมาแล้ว..ให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดสายตาการประเมินความสามารถการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การเรียนการสอนศาสนา ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคและต้องการการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแก่กลุ่มหรือหรือชมรมผู้สูงอายุในเรื่องดังต่อไปนี้เนื่องจากประธานชมรมผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไประยะหนึ่งและพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคและต้องการ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งไหม้ ดังนี้ 1.เสริมความเข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2. อยากเห็นและเกิดการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายและทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง 3. ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนยังขาดการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องและได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ไม่มี

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดแกนนำชมรมผู้สูงอายุที่เข้าใจเรื่องการสร้าง เสริมสุขภาพและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้

1มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ……12…… คน ที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้นำ อสม. ตัวแทนผู้สูงอายุ
2.มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและมีการออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม 3.มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชนที่ครบถ้วน

1.00 1.00
2 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง

1.เกิดข้อตกลงร่วมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุออกแบบไว้ 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน…40….. คน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม เช่น การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย การกินอาหาร

1.00
3 3. ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลง และติดตามผลการดำเนินดำเนินงานของชมรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรม ดำเนินการตามข้อตกลงได้ตามข้อตกลงร้อยละ  80 2.มีข้อมุลสุขภาพและพฤติกรรมของสมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน  มีกิจกรรม มีการสรุปและคืนข้อมุลสุขภาพ ทุกเดือน

1.00 1.00
4 4.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มีการดูแลสุขภาพของตนเองได้

1.ผู้สูงอายุ 40 คน ออกกำลังกายแบบกลุ่ม และตนเองสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 2.ผู้สูงอายุ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเดือนละ 1 ครั้ง

1.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 52
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 12 -
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สามารถพึงตนเองได้ (กลุ่มต 40 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66
1 สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ(5 ม.ค. 2566-31 ต.ค. 2566) 4,932.00                      
2 เงินเปิดบัญชี(13 ม.ค. 2566-13 ม.ค. 2566) 500.16                      
3 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ(1 ก.พ. 2566-31 ต.ค. 2566) 5,380.00                      
4 พัฒนาศักยภาพแกนนำและคณะกรรมการ(21 ก.พ. 2566-21 ก.พ. 2566) 1,200.00                      
5 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ(1 มี.ค. 2566-31 ต.ค. 2566) 16,400.00                      
6 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน(10 มี.ค. 2566-10 มี.ค. 2566) 820.00                      
7 อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง(27 มี.ค. 2566-28 มี.ค. 2566) 15,600.00                      
8 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ(3 เม.ย. 2566-31 ต.ค. 2566) 33,280.00                      
9 เวทีสรุปผลการดำเนิงาน(20 ก.ย. 2566-20 ก.ย. 2566) 2,320.00                      
10 ถอนเงินปิดบัญชี(12 ต.ค. 2566-12 ต.ค. 2566) 15.40                      
รวม 80,447.56
1 สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 136 4,932.00 6 5,000.00
29 ม.ค. 66 ปฐมนิเทศโครงการ 1 136.00 136.00
24 ก.พ. 66 ทำป้ายไวนิลโครงการ บันไดผลลัพธ์ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ และตราปั้ม 40 1,322.00 1,322.00
27 เม.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการ 1 432.00 500.00
1 มิ.ย. 66 จ้างบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ งวดงานที่ 1 40 1,500.00 1,500.00
25 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 2 2 42.00 42.00
29 ก.ย. 66 จ้างบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ งวดงานที่ 2 52 1,500.00 1,500.00
2 เงินเปิดบัญชี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 4 500.16 2 500.16
2 มี.ค. 66 จ่ายเงินเปิดบัญชี 1 500.00 500.00
29 ก.ย. 66 จ่ายเงินเปิดบัญชี 3 0.16 0.16
3 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 148 5,380.00 10 5,380.00
27 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 12 1,600.00 1,600.00
2 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/10 40 420.00 420.00
5 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/10 12 420.00 420.00
30 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/10 12 420.00 420.00
1 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/10 12 420.00 420.00
11 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/10 12 420.00 420.00
18 ก.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/10 12 420.00 420.00
22 ส.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/10 12 420.00 420.00
5 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9/10 12 420.00 420.00
20 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/10 12 420.00 420.00
4 พัฒนาศักยภาพแกนนำและคณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 24 1,200.00 2 1,200.00
17 มี.ค. 66 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 12 780.00 780.00
25 ก.ค. 66 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 12 420.00 420.00
5 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 400 16,400.00 10 16,400.00
27 มี.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 40 3,800.00 3,800.00
8 พ.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 40 1,400.00 1,400.00
22 พ.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10 40 1,400.00 1,400.00
12 มิ.ย. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/10 40 1,400.00 1,400.00
3 ก.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 /10 40 1,400.00 1,400.00
24 ก.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /10 40 1,400.00 1,400.00
7 ส.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 /10 40 1,400.00 1,400.00
28 ส.ค. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 /10 40 1,400.00 1,400.00
4 ก.ย. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9 /10 40 1,400.00 1,400.00
18 ก.ย. 66 ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 /10 40 1,400.00 1,400.00
6 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12 820.00 1 820.00
10 มี.ค. 66 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 12 820.00 820.00
7 อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 15,600.00 1 15,600.00
20 - 21 มี.ค. 66 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 40 15,600.00 15,600.00
8 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 936 33,280.00 30 33,280.00
3 เม.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 40 1,700.00 1,700.00
5 เม.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1 /10 15 4,100.00 4,100.00
10 เม.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 40 1,700.00 1,700.00
11 เม.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 2 /10 16 420.00 420.00
13 เม.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 3 /10 15 420.00 420.00
17 เม.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10 40 1,700.00 1,700.00
18 เม.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 4 /10 15 420.00 420.00
19 เม.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 5 /10 15 420.00 420.00
24 เม.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 /10 40 1,700.00 1,700.00
1 พ.ค. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 /10 40 1,700.00 1,700.00
15 พ.ค. 66 การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 40 3,400.00 3,400.00
29 พ.ค. 66 การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 40 200.00 200.00
5 มิ.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /10 40 1,700.00 1,700.00
19 มิ.ย. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 3/10 40 200.00 200.00
26 มิ.ย. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4/10 40 200.00 200.00
10 ก.ค. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 7/10 40 1,700.00 1,700.00
17 ก.ค. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5/10 40 200.00 200.00
24 ก.ค. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 8 /10 40 1,700.00 1,700.00
31 ก.ค. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 6/10 40 200.00 200.00
9 ส.ค. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 6 /10 12 3,620.00 3,620.00
10 ส.ค. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 7 /10 12 420.00 420.00
11 ส.ค. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 8 /10 12 420.00 420.00
14 ส.ค. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 9/10 40 1,700.00 1,700.00
21 ส.ค. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 7/10 40 200.00 200.00
28 ส.ค. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 8/10 40 200.00 200.00
6 ก.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 9 /10 12 420.00 420.00
7 ก.ย. 66 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 10 /10 12 420.00 420.00
11 ก.ย. 66 ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 10 /10 40 1,700.00 1,700.00
11 ก.ย. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 9/10 40 200.00 200.00
18 ก.ย. 66 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 10/10 40 200.00 200.00
9 เวทีสรุปผลการดำเนิงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 52 2,320.00 1 2,320.00
19 ก.ย. 66 เวทีสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน 52 2,320.00 2,320.00
10 ถอนเงินปิดบัญชี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 3 15.40 1 15.40
12 ต.ค. 66 ถอนเงินปิดบัญชี 3 15.40 15.40

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามความเหมาะสม
2. มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้
3.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 13:57 น.