directions_run

ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ 5 ม.ค. 2566

 

 

 

 

 

เงินเปิดบัญชี 13 ม.ค. 2566

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 1 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพแกนนำและคณะกรรมการ 21 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 1 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 10 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 27 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 3 เม.ย. 2566

 

 

 

 

 

เวทีสรุปผลการดำเนิงาน 20 ก.ย. 2566

 

 

 

 

 

ถอนเงินปิดบัญชี 12 ต.ค. 2566

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศโครงการ 29 ม.ค. 2566 29 ม.ค. 2566

 

1.ชี้แจงการดำเนินงานตามเอกสารโครงการ 2.การบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์คนสร้างสุข 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

1.สามารถเข้าใจการบันทึกการทำกิจกรรมผ่านเวปไซต์ได้อย่างถูกต้อง

 

ทำป้ายไวนิลโครงการ บันไดผลลัพธ์ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ และตราปั้ม 24 ก.พ. 2566 24 ก.พ. 2566

 

1.ออกแบบป้ายโครงการ และป้ายบันไดผลลัพธ์ และตรายาง 2.ส่งข้อมูลให้กับทางร้านจัดทำป้าย และ ทำตรายาง 3.ติดตามผลงานการทำป้ายและตรายาง

 

1.ได้ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ป้ายบุหรี่และแอลกอฮอล์ติดให้คณะกรรมการและชมรมผู้สูงอายุ 3.ป้ายบันไดผลลัพธ์เห็นขั้นตอนการทำงาน ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การดำเนินงาน

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 27 ก.พ. 2566 27 ก.พ. 2566

 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ บันไดผลลัพธ์ การดำเนินงานของสสส.และอบจ.สตูล 2.คัดเลือกคณะกรรมการและแกนนำผู้สูงอายุ 3.แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.วางแผนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

 

1.ได้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน 2.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีความเข้าในโครงการและบันไดผลลัพธ์ 3.คณะกรรมการ จำนวน 12 คน มีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 4.มีแผนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 1 ชุด  (ตามเอกสารโครงการ)

 

จ่ายเงินเปิดบัญชี 2 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2566

 

1.ถอนเงินจ่ายค่าเปิดบัญชี

 

1.จ่ายเงินค่าเปิดบัญชีคืนแก่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 500 บาท

 

สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน 10 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2566

 

1.สำรวจผู้สูงอายุในหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ 2.รับสมัครสมาชิกผู้สูงอายุ 3.จัดประเภทผู้สูงอายุ
4.แยกสถานะสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 5.วางแผนและออกแบบการดำเนินกิจกรรม

 

มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน
        1. จำนวนและประเภทผู้สูงอายุ ในชุมชน         2. จำนวนสมาชิกผู้สูงอายุ 40 คน         3.ประเภทสมาชิกผู้สูงอายุ
        4. ข้อมูลด้านสุขภาพ

 

อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 17 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566

 

1.นัดหมาย เชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 12 คน รวมถึงคณะทำงาน 2.อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ในเรื่อง -การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
-การให้ความรู้เรื่องจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุเพื่อใช้สำหรับออกแบบกิจกรรมและเป็นข้อมูลตั้งต้น
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 4.นัดหมายการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

 

1.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 12 คน  มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและมีการออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม

 

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 20 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566

 

 1. ลงทะเบียน จัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทำแบบประเมินสุขภาพ 2.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นเรื่อง โภชนาการ การดูแลฟันและช่องปาก 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย  อารมณ์ อุบัติเหตุ 4.จัดกิจกรรมสันทนาการ หัวเราะบำบัด 5.สรุปผลการเรียนรู้ และความต้องการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

1.สมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม เช่น การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย การกินอาหาร

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 27 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566

 

1.ชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการแก่สมาชิกชมรม 2.คัดเลือกประธานและกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 3.ร่วมกำหนดข้อตกลงและกฏกติกาชมรมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 4.วางแผนการดำเนินกิจกรรม

 

1.มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 40 คน 2.ชมรมผู้สูงอายุมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน 3.มีกฏและกติกาในการดำเนินกิจกรรม 4.มีแผนการดำเนินกิจกรรม ครบทุกกิจกรรม

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/10 2 เม.ย. 2566 2 เม.ย. 2566

 

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2.พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่ผ่านมา 3.สรุปข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่าน

 

1.ได้ปฏิทินการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 3 เม.ย. 2566 3 เม.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา ประเมินสุขภาพจิตด้วย 2 Q 2.วิทยากรสอนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน 3.เรียนศาสนาตามบทบัญญัติอิสลาม 4.ฝึกอ่าน และอ่านไปพร้อมกัน

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ได้รับการประเมิน 2 Q ทุกคน 2.ผลการประเมิน 2Q อยู่ในเกณฑ์ปกติ 38 คน เกณฑ์เสี่ยง 2 คน ประเมิน 9 Q ใน 2 คน ผลปกติ

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1 /10 5 เม.ย. 2566 5 เม.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบข้อมูล และวางแผนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุให้ทันเวลา 2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.แผนการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1  จำนวน 5 ครั้ง  ครั้งที่ วันที่ 5 เมย.66 ครั้งที่ 2 11 เมย.66 ครั้งที่ 313 เมย.66 ครั้งที่ 418เมย.66 ครั้งที่ 5 19 เมย.66 2.มีของเยี่ยมส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 16 ชุด 3.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพครั้งที่ 1 จำนวน  2  ราย คือ รายที่ 1 นายบุญ ชำนาญดง อายุ90 ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวหอบหืด นอนบนเตียงตลอดเวลา ยกเว้นเวลาลุกไปห้องน้ำ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีบุตรสาวคอยดูแลตลอดเวลา รายที่ 2 นางก๊วน ขวัญจันทร์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก สามารถช่วยเลือตนเองได้ นั่งรถเข็นและใช้ walker อยู่กับสามี สุขภาพโดยรวมปกติ 4.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 10 เม.ย. 2566 10 เม.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา 2.วิทยากรให้ความรู้สุขภาพจิตกับชีวิตประจำวัน 3.วิทยากรสอนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน 4.เรียนศาสนาตามบทบัญญัติอิสลาม 5.ฝึกอ่าน และอ่านไปพร้อมกัน

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม  40  คน

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 2 /10 11 เม.ย. 2566 11 เม.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  5  ราย คือ
รายที่ 1 นายดานันท์ สำเร อายุ 72  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง  มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกแต่อาการดีขึ้น นอนบนเตียงตลอดเวลา ยกเว้นเวลาลุกไปห้องน้ำ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีภรรยาคอยดูแล สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นางยำอะ สำเร อายุ 95  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ ใช้วิธีการคลาน  อยู่กับบุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายเจ๊ะหมาด มาสมาน อายุ 89  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ มีปัสสาวะเล็ดบ่อยแนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือเตรียมสถานที่ใกล้ห้องน้ำ อยู่กับภรรยา บุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 4 นางใบดะ สำเร อายุ 93  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ เดินได้ปกติแต่หลังคู้ บางครั้งต้องใช้ไม้คำยัน อยู่กับบุตรสาว สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ สภาพแวดล้อมภายในบ้านและด้านนอกร่มรื่น น่าอยู่ รายที่ 5 นางเสวียะ รอเกตุ อายุ 68  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว ตาเป็นต้อหิน เห็นลางๆเป็นบางครั้ง ทั้ง 2 ข้าง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ  อยู่กับสามีและลูกๆ สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 3 /10 13 เม.ย. 2566 13 เม.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3  ราย คือ
รายที่ 1 นางนิ่ง เสดสุวรรณ์ อายุ 90 ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง  เคยหกล้มมีภาวะกระดูกเคลื่อนไม่สามารถเดินได้ สามารถไปห้องน้ำเองได้โดยการคลาน ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเช่นการทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า มีบุตรและหลานช่วยดูแล สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นายอน สำเร อายุ 76  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว มีภาวะกระดูกสะเอวโค้งทำให้หลังไม่ตรง เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ โดยใช้ไม้ค้ำยัน  อยู่กับภรรยาและบุตร สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายสอด บรรจบ อายุ 78  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดสมอง ความจำลดลง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำแต่ต้องคอยบอกและช่วยเหลือ ท ี่อยู่อาศัยไม่เสร็จและไม่มีความสะดวก อยู่กับภรรยา บุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้บางคำ สุขภาพร่งกายขาดการดูแล แนะนำญาติให้ดูแลอย่างใกล้ชิด 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10 17 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สรุปที่ผ่านมา 3.เรียนศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 4 /10 18 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3 ราย คือ
รายที่ 1 นางปวน ขุนฤทธิ์เอียด อายุ 98  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน ไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถไปห้องน้ำได้โดยการคลาน เนื่องจากเคยขาหักไม่สามารถยืนหรือเดินได้  สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นายสาหรอด นุ้ยน้ำวงค์  อายุ 60  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านมีโรคประจำตัว เกาต์ ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ต้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ ใช้วิธีการคลาน  อยู่กับน้องชายชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นางกูเลียะ ยังนิ่ง อายุ 89  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว มีอาการปวดเข่าและข้อเข่าอ่อนแรง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ โดยใช้วิธีการคลาน แนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือเตรียมสถานที่ใกล้ห้องน้ำ อยู่กับบุตรชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 5 /10 19 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3  ราย คือ
รายที่ 1 นางกูเสียะ สานิง อายุ 93  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ชราตามวัย ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างทั้งการไปห้องน้ำ การทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า มีบุตรคอยดูแล สุขภาพกายและจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นางร่อบิอ๊ะ สำเร อายุ 71  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูง สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ แต่วันที่ลงเยี่ยมมีอาการปวดข้อเข่า ใช้วิธีการคลาน แนะนำให้บุตรชายพาพบแพทย์ ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ อยู่กับหลานๆ โดยมีลูกสาวและลูกชายบ้านอยู่ใกล้ๆกัน สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายนิรันดร์ ไชยสาลี อายุ 62 ปี ผู้สูงอายุติดเตียง จากโรคหลอดเลือดสมอง มา 10 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่กับภรรยาและบุตรสาว สามารถสื่อสารได้บ้าง  ใส่สายสวนปัสสาวะ และทานอาหารเหลวทางหน้าท้อง สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 /10 24 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนอ่านหนังสือศาสนา 2.เรียนอ่านหนังสือศาสนา 3.พูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป  1 พค.66

 

 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย เข้าเรียนศาสนา 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความสุขสังเกตุจากมีเสียงหัวเราะ สีหน้ายิ้มแย้ม

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการ 27 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2566

 

1.พูดคุยวางแผนกับทีมกรรมการในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.เตรียมการนำเสนอเป็น Power Point จัดทำการนำเสนอ เตรียมคนนำเสนอ 3.ลงทะเบียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 5.พูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดทำรายงานออนไลน์ รายงานการเงิน

 

1.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 1 คนคือผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการทั้งออนไลน์และเอกสารทางการเงิน 3.เข้าใจการบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์ เอกสารทางการเงิน เพิ่มขึ้น

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 /10 1 พ.ค. 2566 1 พ.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนอ่านหนังสือศาสนา 2.เรียนอ่านหนังสือศาสนา 3.พูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป  5 มิย.66

 

 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย เข้าเรียนศาสนาส่งเสริมสุขภาพจิต

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/10 5 พ.ค. 2566 5 พ.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียนกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 2.นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 3.พูดคุยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานต่อ

 

 1. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.มีแผนการดำเนินงาน เดือน พค. 66 3.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคือ เวลาของคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 8 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566

 

 1. ลงทะเบียน 2.ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 2.ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
  3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการเข้าร่วมกิจกรรม 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป วันที่ 22 พค. 2566

 

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 3.ปัญหา อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ เวลาว่างไม่ตรงกัน ต้องดูแลหลาน 4.มีแผนการดำเนินงาน ในเดือน พค. ตามกิจกรรม

 

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10 15 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2566

 

 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
  2.เตรียมสถานที่ 3.เตรียมท่าออกกำลังกาย 4.ให้ความรู้การออกกำลังกาย ทำข้อตกลงการออกกำลังกาย
  5.นัดหมายครั้งต่อไป

 

 1. มีวัสดุช่วยในการออกกำลังกาย คือผ้าขาวม้า
 2. สถานที่ออกกำลงกาย รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ และ การเดินใช้ถนนสายหลักของหมู่บ้าน
 3. ท่าออกกำลังกาย ตามความเหมาะสมของผู้สูงอายุ 4.ข้อตกลงในการออกกำลังกาย สมาชิก 40 คน ออกกำลังกายร่วมกัน จำนวน 10 ครั้ง และออกกำลังกายเองที่บ้าน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆละ 30 นาที 5.นัดหมายการออกกำลังกายแบบกลุ่มครั้งต่อไป29 พค. 2566

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10 22 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566

 

 1. ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 2.ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง การดูแลตนเอง ภาวะ สมองเสื่อม การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลตนเองภาวะสมองเสื่อม และการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3.ปัญหา อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ เวลาว่างไม่ตรงกัน ต้องดูแลหลาน 4.นัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป 12 มิย. 2566

 

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10 29 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566

 

1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
2.เตรียมสถานที่
3.เตรียมท่าออกกำลังกาย 4.ให้ความรู้การออกกำลังกาย ทำข้อตกลงการออกกำลังกาย
5.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 40 คน เรียนรู้วิธีการออกกำลงกายที่เหมาะสม 2.สมาชิกผู้สูงอายุ 40 คน มีท่าออกกำลังกายที่ถูกวิธี 3.มีสถานที่ออกกำลังกาย ที่ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/10 30 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2566

 

 1. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์
  2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค
 2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 

 1. การดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50 2.กรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทราบการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 3.ได้แผนการดำเนินงานเดือน มิย. 66

 

จ้างบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ งวดงานที่ 1 1 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2566

 

1.ผู้ดำเนินงานตามกิจกรรม จัดทำเอกสารการเงินและเอกสารการดำเนินงาน 2.ผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลบนเวปไซต์คนสร้างสุข ตามกิจกรรมในโครงการงวดงานที่ 1 3.นัดหมายบันทึกข้อมูลรอบที่ 2

 

1.ได้เอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง 2.มีการบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามงวดงานที่ 1

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/10 1 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค 4. วางแผนและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5.นัดหมายวันประชุมครั้งต่อไป

 

1.ได้รับการประเมินนิเทศติดตามผลการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคจากทีมนิเทศโครงการ 2.เสนอผลการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ ผลลัพธ์การดำเนินงาน ประมาณ 50 % ของโครงการ 3.นัด 16 กค.66

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /10 5 มิ.ย. 2566 5 มิ.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนอ่านหนังสือศาสนา 2.เรียนอ่านหนังสือศาสนา 3.พูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป  10 กค.66

 

 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย เข้าเรียนศาสนาส่งเสริมสุขภาพจิต

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/10 12 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยปัญหาและอุปสรรค 3.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย และ การปรับปรุงสภาพบ้าน 4.ประเมินสภาพบ้านของตนเองที่เป็นอยุ่ ณ ปัจจุปัน 5.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป 19 มิถุนายน 2566

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คน มีความรู้เรื่องการปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับตนเอง 2.ผู้สูงอายุนัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป 19 มิย. 66

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 3/10 19 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สอนท่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3.ออกกำลังกายแบบกลุ่ม 4.นัดหมายการออกกำลังกายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยท่า 15 ท่าคนล่าฝัน 2.ผู้สูงอายุได้ท่าออกกำลังกาย จำนวน 15 ท่า 3.นัดหมายครั้งต่อไป 26 มิย. 66

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4/10 26 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.ทบทวนท่าออกกำลังกาย 3.ออกกำลังกายร่วมกัน 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คน สามารถจำท่าออกกำลังกายได้ 2.ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย 3.นัดครั้งต่อไป17 กค.66

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 /10 3 ก.ค. 2566 3 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ผ่านมา พูดคุยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง 4.นัดหมายการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สุงอายุ จำนวน 40 คน มีความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมถึง การดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรค
2.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ การมีภารกิจหลายๆอย่างพร้อมกันต้องจัดสรรเวลาให้ดี ซึ่งผู้สูงอายุสามารถทำได้ 3.นัดหมายประชุมผู้สูงอายุครั้งต่อไป 24 กรกฎาคม 66

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 7/10 10 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสนา 3.อ่านหนังสือศาสนา 4.นัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เรียนศาสนา 2.ผู้สูงอายุ 40 คน มีสุขภาพจิตที่ดีจากการประเมินด้วยสีหน้าและการพูดคุย 3.นัดหมายครั้งต่อไป24 สิงหาคม 2566

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/10 11 ก.ค. 2566 11 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเดือน กค.66 3.วางแผนการดำเนินกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

 

1.ได้ปฏิทินการดำเนินงานเดือนกค. 66 2.ได้แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม เดือน กค.66
3.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทราบการดำเนินงานตามกิจกรรม

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5/10 17 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.แนะนำท่าออกกำลังกายและทบทวนท่าเดิม 3.ออกกำลังกายร่วมกัน 4.นัดหมายออกกำลังกายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ ได้ท่าออกกำลังกายจำนวน 2 ท่า 2.ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายร่วมกัน 3.นัดครั้งต่อไป 31 สค.66

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/10 18 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามกิจกรรมเดือน สค. 66 3.วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

 

1.ได้ปฏิทินการดำเนินงาน สค.66 2.มีกิจกรรมการดำเนินงานเดือน สค. 66 และสรุปผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมได้เกือบครบตามแผนแล้ว

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 /10 24 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เกี่ยวกับตาและความเสื่อมของร่างกาย 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุทีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลสุขภาพตา 2.นัดหมายครั้งต่อไป 7 สค. 66 3.ผู้สูงอายุทราบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 8 /10 24 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สอนศาสนากับการดำรงชีวิต 3.อ่านหนังสือศาสนาร่วมกัน 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้เรียนศาสนา 2.ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี จากการประเมินการพูดคุย 3.นัดครั้งต่อไป14 สค.66

 

อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 25 ก.ค. 2566 25 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.ให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมประเมินแบบสอบถามเพื่อเตรียมสรุปผลการดำเนินงาน 4.วางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ

 

1.คณะกรรมการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกวิธี 2.ได้แผนการดำเนินกิจกรรม

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 6/10 31 ก.ค. 2566 31 ก.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สอนท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 3.ออกกำลังกายร่วมกัน 4.นัดหมายคร้้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย 2.นัดครั้งต่อไป21 สิงหาคม 2566

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 /10 7 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้สมาชิกรับทราบ 3.ให้ความรู้เรื่องการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ADL พร้อมทั้งประเมินความสามารถของตนเอง 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คน ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม 2.ผู้สูงอายุสามารถประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ADL ได้ทั้ง 40 คน

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 6 /10 9 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.จัดหาของเยี่ยมบ้านจำนวน 16 ชุด
3.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย 4.สรุปและบันทึกข้อมูล 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ได้ของเยี่ยมบ้านจำนวน 16 ชุดเพื่อใช้ในการเยี่ยมครั้งที่ 5- 10 2.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 3 ราย คือนายอน  สำเร  นางนิ่ง เสดสุวรรณ์ นางก๊วน ขวัญจันทร์
3.เยี่ยมครั้งต่อไป 10 สิงหาคม 2566

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 7 /10 10 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 3 ราย
3.สรุปและบันทึกข้อมูล 4.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายได้รับการเยี่ยมบ้าน นายนิรันดร์ ไชยสาลี นางร่อบิอ๊ะ สำเร นางกูเลียะ ยังนิ่ง 2.นัดหมายครั้งต่อไป 11 สค.66

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 8 /10 11 ส.ค. 2566 11 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย 3. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 4.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายได้รับการเยี่ยมบ้าน นายเจ๊ะหมาด มาสมาน นางใบดะ สำเร นายเลิศ สำเร 2.นัดหมายครั้งต่อไป 6 กย.66

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 9/10 14 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.เรียนศาสนา อ่านหนังสืออัลกุรอ่าน 3.นัดหมายการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คน ได้เรียนหนังสือศาสนาส่งเสริมจิตใจ 2.นัดหมายครั้งต่อไป11 กย.66

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 7/10 21 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.ให้ความรู้ท่าการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย 3.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุได้ท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย จำนวน 3 ท่า 2.นัดหมายครั้งต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/10 22 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 3.วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.คณะกรรมการผู้สูงอายุ 12 คน ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 2.ได้ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการเดือน กย. 66 3.นัดครั้งต่อ 5 กย.66

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 /10 28 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 3.ให้ความรู้ด้านโภชนาการ การนอนหลับ การดูแลการได้ยินและการดูแลสุขภาพตา 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40  คนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง 2.นัดครั้งต่อไป 4 กย.66

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 8/10 28 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สอนท่าออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 3.ออกกำลังกายร่วมกัน 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คนได้ออกกำลังกายร่วมกัน 2.นัดครั้งต่อไป 18 กย.66

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9 /10 4 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปวรรคในการดำเนินงาน 3.ให้ความรู้ภาวะ สมองเสื่อม และการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะสมองเสื่อม และสิง่แวดล้อมที่ปลอดภัย 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ 40 คนมีความรู้ในการดูแลตนเอง 2.ผู้สูงอายุได้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อม 3นัดครั้งต่อไป18กย.66

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9/10 5 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 3.วางแผนการดำเนินงานและสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา

 

1.ได้ปฏิทินการดำเนินงาน เดือน กย. 66 2.นัดครั้งต่อไป20 กย. 66

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 9 /10 6 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย 3.บันทึกข้อมูลการเยี่ยม 4.นัดหมายครั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุจำนวน 3 รายได้รับการเยี่ยมบ้าน นายเจ๊ะหมาด มาสมาน นางใบดะ สำเร นายเลิศ สำเร 2.นัดครั้งต่อไป 7 กย. 66

 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 10 /10 7 ก.ย. 2566 7 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย 3.บันทึกผลการเยี่ยม

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายได้รับการเยี่ยมบ้าน นายสาหรอด นุ้ยน้ำวงษ์ นางปวน ขุนฤทธิ์เอียด นายสอด บรรจบ นางมลิ สาแหล่หา 2.บันทึกข้อมูลและสรุปผลการเยี่ยมบ้านทุกราย พร้อมคืนข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค

 

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 10 /10 11 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.เรียนศาสนา 3.พูดคุย สรุปการเรียนศาสนา และประเมินสุขภาพจิต

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยการเรียนการสอนศาสนา ทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุข ร้อยละ 100

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 9/10 11 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สอนท่าออกกำลังกาย 3.ออกกำลังกายร่วมกัน 4.นัดหมายรั้งต่อไป

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คนได้เรียนท่าออกกำลังกาย 15 ท่า 2.นัดครั้งต่อไป 18 กย.66

 

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 /10 18 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและสรุปข้อมูล

 

1.ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 100 จากแบบประเมินสุขภาพ 2.ผู้สูงอายุ มีค่าBMI ที่ลดลงจากการประเมิน 3.ผู้สูงอายุ สามารถควบคุมโรคความดันโลหิสูงและค่าน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 10/10 18 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.ออกกำลังกายร่วมกัน ทบทวนท่าที่ผ่านมา 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกาย ประเมินค่าBMI

 

1.ผู้สูงอายุจำนวน 40 คน มีท่าออกกำลังกายนำไปใช้ต่อที่บ้าน 2.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ค่าBMI ลดลง

 

เวทีสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน 19 ก.ย. 2566 19 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.เสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิงาน

 

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน สามารถทำกิจกรรมได้ครบตามแผนงานของกิจกรรม ร้อยละ 100 2.ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/10 20 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

1.คณะกรรมการชมรมมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ร้อยละ 100

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 2 25 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566

 

1.ลงทะเบียน 2.สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาและอุปสรรค 4.ตรวจสอบเอกสาร

 

1.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโครงการย่อยอื่นๆ 2.สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการครบถ้วน

 

จ้างบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ งวดงานที่ 2 29 ก.ย. 2566 29 ก.ย. 2566

 

1.ตรวจสอบเอกสารการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มิย.2566-30 กย. 2566 2.บันทึกข้อมูลบนเวปไซต์คนสร้างสุข พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 3.ส่งงานการบันทึกข้อมูล

 

1.ได้บันทึกข้อมูลงวดงานที่ 2 ที่ครบถ้วน

 

จ่ายเงินเปิดบัญชี 29 ก.ย. 2566 29 ก.ย. 2566

 

1.ถอนเงินเปิดบัญชี

 

1.ถอนเงินเปิดบัญชี 0.16 บาท

 

ถอนเงินปิดบัญชี 12 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566

 

 1. สรปุบัญชี 2.ถอนเงินปิดบัญชี 3.ส่งดอกเบี้ยธนาคาร

 

 1. ปิดบัญชีสรุปโครงการ