directions_run

ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

จ่ายเงินเปิดบัญชี

2 มีนาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ถอนเงินจ่ายค่าเปิดบัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.จ่ายเงินค่าเปิดบัญชี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 4/10

30 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์
  2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค
 2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50 2.กรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทราบการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 3.ได้แผนการดำเนินงานเดือน มิย. 66
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10

29 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
2.เตรียมสถานที่
3.เตรียมท่าออกกำลังกาย 4.ให้ความรู้การออกกำลังกาย ทำข้อตกลงการออกกำลังกาย
5.นัดหมายครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 40 คน เรียนรู้วิธีการออกกำลงกายที่เหมาะสม 2.สมาชิกผู้สูงอายุ 40 คน มีท่าออกกำลังกายที่ถูกวิธี 3.มีสถานที่ออกกำลังกาย ที่ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 lock_open

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10

22 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 2.ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง การดูแลตนเอง ภาวะ สมองเสื่อม การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลตนเองภาวะสมองเสื่อม และการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3.ปัญหา อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ เวลาว่างไม่ตรงกัน ต้องดูแลหลาน 4.นัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป 12 มิย. 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 lock_open

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10

15 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
  2.เตรียมสถานที่ 3.เตรียมท่าออกกำลังกาย 4.ให้ความรู้การออกกำลังกาย ทำข้อตกลงการออกกำลังกาย
  5.นัดหมายครั้งต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีวัสดุช่วยในการออกกำลังกาย คือผ้าขาวม้า
 2. สถานที่ออกกำลงกาย รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ และ การเดินใช้ถนนสายหลักของหมู่บ้าน
 3. ท่าออกกำลังกาย ตามความเหมาะสมของผู้สูงอายุ 4.ข้อตกลงในการออกกำลังกาย สมาชิก 40 คน ออกกำลังกายร่วมกัน จำนวน 10 ครั้ง และออกกำลังกายเองที่บ้าน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆละ 30 นาที 5.นัดหมายการออกกำลังกายแบบกลุ่มครั้งต่อไป29 พค. 2566
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,400.00 lock_open

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10

8 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียน 2.ชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 2.ให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
  3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคการเข้าร่วมกิจกรรม 4.นัดหมายทำกิจกรรมครั้งต่อไป วันที่ 22 พค. 2566
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง 3.ปัญหา อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ เวลาว่างไม่ตรงกัน ต้องดูแลหลาน 4.มีแผนการดำเนินงาน ในเดือน พค. ตามกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 lock_open

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 /10

1 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนอ่านหนังสือศาสนา 2.เรียนอ่านหนังสือศาสนา 3.พูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป  5 มิย.66

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย เข้าเรียนศาสนาส่งเสริมสุขภาพจิต
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/10

5 พฤษภาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 2.นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 3.พูดคุยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานต่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.มีแผนการดำเนินงาน เดือน พค. 66 3.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคือ เวลาของคณะกรรมการว่างไม่ตรงกัน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 /10

24 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนอ่านหนังสือศาสนา 2.เรียนอ่านหนังสือศาสนา 3.พูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป  1 พค.66

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย เข้าเรียนศาสนา 2.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความสุขสังเกตุจากมีเสียงหัวเราะ สีหน้ายิ้มแย้ม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าโครงการ

27 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.พูดคุยวางแผนกับทีมกรรมการในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.เตรียมการนำเสนอเป็น Power Point จัดทำการนำเสนอ เตรียมคนนำเสนอ 3.ลงทะเบียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 5.พูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดทำรายงานออนไลน์ รายงานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 1 คนคือผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการทั้งออนไลน์และเอกสารทางการเงิน 3.เข้าใจการบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์ เอกสารทางการเงิน เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 432.00 lock_open

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 5 /10

19 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3  ราย คือ
รายที่ 1 นางกูเสียะ สานิง อายุ 93  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ชราตามวัย ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างทั้งการไปห้องน้ำ การทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า มีบุตรคอยดูแล สุขภาพกายและจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นางร่อบิอ๊ะ สำเร อายุ 71  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูง สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ แต่วันที่ลงเยี่ยมมีอาการปวดข้อเข่า ใช้วิธีการคลาน แนะนำให้บุตรชายพาพบแพทย์ ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ อยู่กับหลานๆ โดยมีลูกสาวและลูกชายบ้านอยู่ใกล้ๆกัน สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายนิรันดร์ ไชยสาลี อายุ 62 ปี ผู้สูงอายุติดเตียง จากโรคหลอดเลือดสมอง มา 10 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่กับภรรยาและบุตรสาว สามารถสื่อสารได้บ้าง  ใส่สายสวนปัสสาวะ และทานอาหารเหลวทางหน้าท้อง สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 3 /10

17 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สรุปที่ผ่านมา 3.เรียนศาสนา 4.นัดหมายครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุ 40 คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 4 /10

18 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3 ราย คือ
รายที่ 1 นางปวน ขุนฤทธิ์เอียด อายุ 98  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน ไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถไปห้องน้ำได้โดยการคลาน เนื่องจากเคยขาหักไม่สามารถยืนหรือเดินได้  สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นายสาหรอด นุ้ยน้ำวงค์  อายุ 60  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านมีโรคประจำตัว เกาต์ ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ต้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ ใช้วิธีการคลาน  อยู่กับน้องชายชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นางกูเลียะ ยังนิ่ง อายุ 89  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว มีอาการปวดเข่าและข้อเข่าอ่อนแรง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ โดยใช้วิธีการคลาน แนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือเตรียมสถานที่ใกล้ห้องน้ำ อยู่กับบุตรชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 3 /10

13 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  3  ราย คือ
รายที่ 1 นางนิ่ง เสดสุวรรณ์ อายุ 90 ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง  เคยหกล้มมีภาวะกระดูกเคลื่อนไม่สามารถเดินได้ สามารถไปห้องน้ำเองได้โดยการคลาน ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเช่นการทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า มีบุตรและหลานช่วยดูแล สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นายอน สำเร อายุ 76  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว มีภาวะกระดูกสะเอวโค้งทำให้หลังไม่ตรง เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ โดยใช้ไม้ค้ำยัน  อยู่กับภรรยาและบุตร สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายสอด บรรจบ อายุ 78  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดสมอง ความจำลดลง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำแต่ต้องคอยบอกและช่วยเหลือ ท ี่อยู่อาศัยไม่เสร็จและไม่มีความสะดวก อยู่กับภรรยา บุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้บางคำ สุขภาพร่งกายขาดการดูแล แนะนำญาติให้ดูแลอย่างใกล้ชิด 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 2 /10

11 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพ  จำนวน  5  ราย คือ
รายที่ 1 นายดานันท์ สำเร อายุ 72  ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง  มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกแต่อาการดีขึ้น นอนบนเตียงตลอดเวลา ยกเว้นเวลาลุกไปห้องน้ำ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีภรรยาคอยดูแล สุขภาพกายจิตโดยรวมปกติ รายที่ 2 นางยำอะ สำเร อายุ 95  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านโรคความดันโลหิตสูง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ ใช้วิธีการคลาน  อยู่กับบุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 3 นายเจ๊ะหมาด มาสมาน อายุ 89  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ มีปัสสาวะเล็ดบ่อยแนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปหรือเตรียมสถานที่ใกล้ห้องน้ำ อยู่กับภรรยา บุตรสะใภ้และลูกชาย สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ รายที่ 4 นางใบดะ สำเร อายุ 93  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ เดินได้ปกติแต่หลังคู้ บางครั้งต้องใช้ไม้คำยัน อยู่กับบุตรสาว สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ สภาพแวดล้อมภายในบ้านและด้านนอกร่มรื่น น่าอยู่ รายที่ 5 นางเสวียะ รอเกตุ อายุ 68  ปี ผู้สูงอายุติดบ้านไม่มีโรคประจำตัว ตาเป็นต้อหิน เห็นลางๆเป็นบางครั้ง ทั้ง 2 ข้าง สามารถช่วยเลือตนเองได้  ทั้งการทานอาหารและใช้ห้องน้ำ  อยู่กับสามีและลูกๆ สามารถสื่อสารได้ดี สุขภาพโดยรวมปกติ 2.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /10

10 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา 2.วิทยากรให้ความรู้สุขภาพจิตกับชีวิตประจำวัน 3.วิทยากรสอนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน 4.เรียนศาสนาตามบทบัญญัติอิสลาม 5.ฝึกอ่าน และอ่านไปพร้อมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม  40  คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ครั้งที่ 1 /10

5 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตรวจสอบข้อมูล และวางแผนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุให้ทันเวลา 2.จัดเตรียมของเยี่ยมบ้าน
3.ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
4.มอบของเยี่ยมพร้อมประเมินอาการเบื้องต้น 5.นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แผนการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1  จำนวน 5 ครั้ง  ครั้งที่ วันที่ 5 เมย.66 ครั้งที่ 2 11 เมย.66 ครั้งที่ 313 เมย.66 ครั้งที่ 418เมย.66 ครั้งที่ 5 19 เมย.66 2.มีของเยี่ยมส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 16 ชุด 3.ผู้สูงอายุได้รับเยี่ยมบ้านและประเมินสุขภาพครั้งที่ 1 จำนวน  2  ราย คือ รายที่ 1 นายบุญ ชำนาญดง อายุ90 ปี ผู้สูงอายุติดบ้าน มีโรคประจำตัวหอบหืด นอนบนเตียงตลอดเวลา ยกเว้นเวลาลุกไปห้องน้ำ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีบุตรสาวคอยดูแลตลอดเวลา รายที่ 2 นางก๊วน ขวัญจันทร์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก สามารถช่วยเลือตนเองได้ นั่งรถเข็นและใช้ walker อยู่กับสามี สุขภาพโดยรวมปกติ 4.แผนเยี่ยมครั้งต่อไป กันยายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 3,200.00 900.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 lock_open

ส่งเสริมสุขภาพจิตผุ้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10

3 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน รับหนังสือศาสนา ประเมินสุขภาพจิตด้วย 2 Q 2.วิทยากรสอนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน 3.เรียนศาสนาตามบทบัญญัติอิสลาม 4.ฝึกอ่าน และอ่านไปพร้อมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ได้รับการประเมิน 2 Q ทุกคน 2.ผลการประเมิน 2Q อยู่ในเกณฑ์ปกติ 38 คน เกณฑ์เสี่ยง 2 คน ประเมิน 9 Q ใน 2 คน ผลปกติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/10

2 เมษายน 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2.พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่ผ่านมา 3.สรุปข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ปฏิทินการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 lock_open

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

20 มีนาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียน จัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทำแบบประเมินสุขภาพ 2.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นเรื่อง โภชนาการ การดูแลฟันและช่องปาก 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย  อารมณ์ อุบัติเหตุ 4.จัดกิจกรรมสันทนาการ หัวเราะบำบัด 5.สรุปผลการเรียนรู้ และความต้องการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม เช่น การดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย การกินอาหาร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 lock_open

ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10

27 มีนาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการแก่สมาชิกชมรม 2.คัดเลือกประธานและกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 3.ร่วมกำหนดข้อตกลงและกฏกติกาชมรมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 4.วางแผนการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 40 คน 2.ชมรมผู้สูงอายุมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน 3.มีกฏและกติกาในการดำเนินกิจกรรม 4.มีแผนการดำเนินกิจกรรม ครบทุกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,400.00 2,400.00 0.00 0.00 3,800.00 lock_open

สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน

10 มีนาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สำรวจผู้สูงอายุในหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ 2.รับสมัครสมาชิกผู้สูงอายุ 3.จัดประเภทผู้สูงอายุ
4.แยกสถานะสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 5.วางแผนและออกแบบการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน
        1. จำนวนและประเภทผู้สูงอายุ ในชุมชน         2. จำนวนสมาชิกผู้สูงอายุ 40 คน         3.ประเภทสมาชิกผู้สูงอายุ
        4. ข้อมูลด้านสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 0.00 820.00 lock_open

อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

17 มีนาคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นัดหมาย เชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 12 คน รวมถึงคณะทำงาน 2.อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ในเรื่อง -การสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
-การให้ความรู้เรื่องจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุเพื่อใช้สำหรับออกแบบกิจกรรมและเป็นข้อมูลตั้งต้น
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 4.นัดหมายการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 12 คน  มีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและมีการออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 780.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /10

27 กุมภาพันธ์ 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมชี้แจงโครงการ บันไดผลลัพธ์ การดำเนินงานของสสส.และอบจ.สตูล 2.คัดเลือกคณะกรรมการและแกนนำผู้สูงอายุ 3.แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.วางแผนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน 2.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีความเข้าในโครงการและบันไดผลลัพธ์ 3.คณะกรรมการ จำนวน 12 คน มีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 4.มีแผนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 1 ชุด  (ตามเอกสารโครงการ)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 420.00 1,180.00 0.00 0.00 1,600.00 lock_open

ทำป้ายไวนิลโครงการ บันไดผลลัพธ์ ป้ายเขตปลอดบุหรี่ และตราปั้ม

24 กุมภาพันธ์ 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ออกแบบป้ายโครงการ และป้ายบันไดผลลัพธ์ และตรายาง 2.ส่งข้อมูลให้กับทางร้านจัดทำป้าย และ ทำตรายาง 3.ติดตามผลงานการทำป้ายและตรายาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ป้ายบุหรี่และแอลกอฮอล์ติดให้คณะกรรมการและชมรมผู้สูงอายุ 3.ป้ายบันไดผลลัพธ์เห็นขั้นตอนการทำงาน ตัวชี้วัดและผลลัพธ์การดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,322.00 lock_open

ปฐมนิเทศโครงการ

29 มกราคม 2566
temsiri_satunpaotemsiri_satunpao
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงการดำเนินงานตามเอกสารโครงการ 2.การบันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์คนสร้างสุข 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สามารถเข้าใจการบันทึกการทำกิจกรรมผ่านเวปไซต์ได้อย่างถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 136.00 lock_open