directions_run

โครงการรณรงค์ สู้ภัยวิกฤษ covic- 19 เพื่ออยู่รอดปลอดภัย

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการรณรงค์ สู้ภัยวิกฤษ covic- 19 เพื่ออยู่รอดปลอดภัย
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
เครือข่ายสื่่อชุมชนชายแดนใต้
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ด้านสุขภาพ ลดการแพร่เชื้อและเสียชีวิต กลุ่มผู้ป่วย long covid ได้รับการดูแลและสร้างกำลังใจ

 

เศรษฐกิจปากท้องเดินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่รับมือกับโควิดได้

 

ด้านสังคม กลุ่มเปราะบางได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน ได้รับการช่วยเหลือดูแลมีรายได้ มีความรู้ในการป้องกันตนเอง ปรับตัวกับโควิดได้ มีกิจกรรมทำภายใต้ความปลอดภัยของโควิด

1.เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เครือข่ายในพื้นที่ชุมชนคลองช้าง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า โควิค 19 2.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่แกนนำในชุมชนคลองช้าง เรื่องไวรัสโคโรน่า โควิค 19 1.คณะกรรมการมัสยิดชุมชนคลองช้าง 2.กรรมการชุมชนชุมชนคลองช้าง 3.กลุ่มสตรีคลองช้าง 4.กลุ่ม อสม, 5. กลุ่มเยาวชน 6.และหน่วยงานในพื้นที่ 7.คณะทำงาน 4 คน วิทยากร 2 คน จำนวน 56 คน จำนวน 2 ครั้ง 3.เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลสุขภาพ - รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย -การบริโภค อาหารสุขภาพ แจก หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่มสุขภาพ

จำนวน 2 ครั้ง

4.เพื่อผลิตสื่อการรณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า โควิค 19 -ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน -ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง -ผ่านโซเซียลมีเดีย

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน กรรมการมัสยิ 200 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

อบรมให้ความรู้แก่แกนนำในชุมชนคลองช้าง เรื่องไวรัสโคโรน่า โควิค 19 1.คณะกรรมการมัสยิดชุมชนคลองช้าง 2.กรรมการชุมชนชุมชนคลองช้าง 3.กลุ่มสตรีคลองช้าง 4.กลุ่ม อสม, 5. กลุ่มเยาวชน 6.และหน่วยงานในพื้นที่ 7.คณะทำงาน 4 คน วิทยากร 2 คน จำนวน 56 คน

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู place directions
ภาคใต้ ในเมือง place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
100,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
กขป.12

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 11:25 น.