directions_run

สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพง

stars
1. ชื่อโครงการ
สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกำแพง
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน
 • การสร้างสัมพันธภาพในครัวเรือน ชุมชน อาชีพ
 • การเข้าถึงสิทธิ์ผู้พิการในผู้สูงอายุ การรู้สิทธิ์ ลดการภาวะการหกล้ม
 • การเข้าถึงกาย-อุปกรณ์ และการดูแลรักษา
 • คัดกรองภาวะ 9 ด้าน
ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
 • การเข้าถึงศูนย์กาย-อุปกรณ์
 • เสริมศักยภาพผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีพื้นที่การแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติตามบริบทพื้นที่
 • เรียนรู้ผ่านคลังสมองของชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มผู้สูงอายุ เขต ทต.กำแพง 200 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย รวมถึงประเทศไทยด้วย ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Ageing society) ผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น เฉลี่ยในผู้หญิง 74.5 ปี และผู้ชาย 69.9 ปี แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่คุณภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นตามด้วย เนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมลงประกอบกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างของประชากรของประเทศไทย กำลังอยู่ในภาวะประชากรสูงวัยอันจะมีผลต่อสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมีกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุกระตุ้นให้มี การเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ทั้งด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการออม เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และเป็นเรื่องใกล้ตัว การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมีการเตรียมตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้านกาย จิต ให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อป้องกันการเกิดโรคประจำตัว และลดภาวะการหกล้มภายในบ้าน ลดภาวะเครียดโรคซึมเศร้าที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยยุคปัจจุบัน การที่ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวให้มีบุคลิกภาพที่เปิดเผยสามารถเข้ากับบุคคลรอบข้างในชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพเป็นสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ มีการพบปะพูดคุณที่ทีแกนนำจิตอาสาทำกิจกรรมทางสังคมแบบมีส่วนร่วมทุกกลุ่มอาชีพของการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน องค์กร ชมรม ในสังคมอย่างมีความสุข เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม พบปะพูดคุย อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา ผ่านอสม. อสบ. แกนนำชุมชน แกนนำผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพงร่วมกับโรงพยาบาลละงูลงให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องติดตามพูดคุย ลดภาวะการหกล้มภายในบ้าน มีส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มและชุมชนผู้สูงอายุ มีการคัดกรองผู้สูงอายุ แบ่งประเภท ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม ดูแลการขึ้นสิทธิ์บัตรผู้พิการ และการเข้าถึงการอุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับรวมไปถึงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ซึ่งมีกระบวนการในการให้ความรู้และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับข้อจำกัดในการดำเนินการมีสมาชิกบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางไม่มีลูกหลานมาส่ง บางคนสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมแต่กลัวไม่กล้าแสดงออกขาดการมีส่วนร่วมจากการที่มีฐานะความแตกต่างระหว่างอาชีพและการเคารพนับหน้าถือตาความเชื่อถือในสังคม ดังนั่นชมรมผู้สูงอายุมีการจัดตั้งจากเทศบาลตำบลกำแพง ทำให้ขาดความหวงแหน ขาดความมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินงานที่มีความต่อเนื่องประกอบด้วยงบประมาณมีน้อยที่จะขับเคลื่อนให้เกิดแกนนำกระบวนการทำงานของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งที่มีการต่อยอดอย่างความยั่งยืนที่เป็นต้นแบบให้กับผู้สูงอายุต่อไป เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จึงมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงกำหนดจัดทำโครงการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ภาวะสูงวัยที่มีความสุข
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ 1 ครั้ง วิธีการดำเนินงาน: อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ จิตอาสา ทีมทำงาน ในเรื่อง การทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่ วิธีการการทำงานแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารปลอดภัย
 • สอนการกายบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ มัดเล็ก มัดใหญ่
 • การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก การดูแลแผลกดทับ
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการลดภาวะซึมเศร้า
การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

คัดกรองด้านสุขภาพ 9 ด้าน (ADL LTC.........)

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์
 • ทำทางลาด ปรับสภาพบ้าน
 • ศูนย์กายอุปกรณ์ปันรักเทศบาลตำบลกำแพง
 • การทำกายภาพเบื้องต้นถึงบ้าน อสม. อสบ. จิตอาสา ช่วยดูแล
 • เยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา และระบบการส่งต่อ แบบทันถ่วงที
การส่งเสริมสุขภาพ
 • การรู้สิทธิ์และการเข้าถึงสิทธิ์ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ
 • ความรู้เชิงสุขภาพตามประเด็นงาน
 • การรวมตัว รวมกลุ่ม ทำกิจกรรม เช่น ทางด้านกายภาพ สุขภาพจิต ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ
 • เสียงตามสาย ปากต่อปากชวนกันมา
 • ใช้เวทีการประชุมต่างๆ ประกาศและประชาสัมพันธ์
 • การเยี่ยมเยืยน ลงพื้นที่กันภายในชุมชน
การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
 • การให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ดูแล
 • เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงป้องกันการหกล้ม
การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สตูล ละงู กำแพง ในเมือง place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
100,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
สสส.

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 13:26 น.