directions_run

โครงการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

stars
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
สวนยางยั่งยืน,หนึ่งไร่หลายแสน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การรับรองมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวสวนยาง

 

ส่งเสริมการตลาดอาหารสุขภาพ ส่งเสริมการส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร การเชื่อมโยง Maching Model จากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหาร (Form Fram to Table)

เพื่อวางแผนและพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและรับมือกับภัยพิบัติในเขตลุ่มน้ำควนลัง

ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์และพันธุกรรมท้องถิ่น

 

ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน

 

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอในระดับหมู่บ้าน/ตำบล

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
พื้นที่ลุ่มน้ำควนลังมีแหล่งต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง มีสายน้ำสำคัญ 2 สายคือ คลองต่ำและคลองวาด ไหลลงผ่านมายังพื้นที่กลางน้ำเขตเทศบาลเมืองควนลังสู่คลอง ร.1 ทั้งนี้บริเวณริมคลองดังกล่าวมีชุมชนทำการเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไม้ นาข้าวและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญในกระบวนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเมืองหาดใหญ่ จากผลการประเมินความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS) โดยเน้นเรื่อง สภาพน้ำแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติและชุมชนทุ่งเขียวหวาน) ผลกระทบดังกล่าว เกิดความต่อเนื่องจากแหล่งต้นน้ำในพื้นที่ทุ่งตำเสาและฉลุง ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง ดำเนินการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง เฉพาะชุมชนที่อยู่ในบริเวณริมคลองต้นน้ำคลองวาด-คลองต่ำ เขตเทศบาลตำบลทุ่งตำเสาและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา หาดใหญ่ place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
260,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
สหภาพยุโรป

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 14:08 น.