stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย บ้านควนปอม
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดพัทลุง
รหัสโครงการ 65-10156-006
วันที่อนุมัติ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 106,990.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านควนปอม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเผด็จ ศรีนวลขาว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0937301320
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ -
พี่เลี้ยงโครงการ นายอรุณ ศรีสุวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.210198,100.229382place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ก.พ. 2566 15 มิ.ย. 2566 16 ก.พ. 2566 31 ก.ค. 2566 53,495.00
2 16 มิ.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 42,796.00
3 16 ก.ย. 2566 15 ต.ค. 2566 10,699.00
รวมงบประมาณ 106,990.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพัทลุง 58 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน จำนวน 1,175 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,283 คน แยก
1.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
 • มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • มีแผนการและรูปแบบการออกกำลังกาย อย่างน้อย 3 รูปแบบ
2 เพื่อสร้างกลไกในการทำงานและติดตามประเมินผลในการดูแลกิจกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • มีคณะทำงานและติดตามประเมินผลที่มาจากหลากหลาย
 • มีแผนการทำงานและติดตามประเมินผล
3 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อแก่การออกกำลังกายในชุมชน
 • เกิดกลุ่มการออกกำลังกายอย่างน้อย 3 กลุ่ม
 • มีพื้นที่สาธารณะในการออกกำลังกายอย่างน้อย 3 พื้นที่
4 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
 • กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายต่อเนื่อง90วันอย่างน้อย ร้อยละ 60
 • กลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
5 เพื่อให้มีการบริหารจจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
 1. มีการบริหารการเงินและจัดทำรายงานที่สมบูรณ์
 2. ร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยจัดการกำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ 100 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 กิจกรรมบริหารจัดการ(23 มี.ค. 2566-23 มี.ค. 2566) 2,000.00                
รวม 2,000.00
1 กิจกรรมบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12 2,000.00 1 1,888.00
24 ก.ค. 66 ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ARE ครั้งที่ 1 12 2,000.00 1,888.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 1023 100,190.00 22 100,809.00
16 ก.พ. 66 ปฐมนิเทศน์ผู้รับทุน 3 0.00 944.00
30 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 15 750.00 750.00
3 เม.ย. 66 ประชุมเปิดโครงการทำความเข้าใจชุมชน 100 5,840.00 5,840.00
4 เม.ย. 66 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 100 2,200.00 2,200.00
10 เม.ย. 66 จัดทำป้ายประกอบโครงการ 0 1,000.00 675.00
20 เม.ย. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยบาสโลป 50 10,900.00 10,900.00
21 เม.ย. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยบาสโลป 50 10,900.00 10,900.00
25 เม.ย. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยรำไทย 50 10,900.00 10,900.00
26 เม.ย. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยรำไทย 50 10,900.00 10,900.00
9 พ.ค. 66 จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน 25 1,200.00 1,800.00
10 พ.ค. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยเต้นไลน์แด๊นซ์ 50 10,900.00 10,900.00
11 พ.ค. 66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยเต้นไลน์แด๊นซ์ 50 10,900.00 10,900.00
16 พ.ค. 66 จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน 25 1,200.00 1,050.00
23 พ.ค. 66 จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน 25 1,200.00 1,050.00
30 พ.ค. 66 จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน 25 1,200.00 1,050.00
3 ก.ค. 66 จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน 25 1,200.00 1,050.00
6 ก.ค. 66 ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 100 1,250.00 1,250.00
14 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 15 750.00 750.00
14 ก.ค. 66 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) 25 0.00 0.00
8 ก.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 15 750.00 750.00
15 ก.ย. 66 ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 100 1,250.00 1,250.00
18 ก.ย. 66 รวมพลคนรักออกกำลังกาย 100 15,000.00 15,000.00
10 ต.ค. 66 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) 25 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างน้อย ร้อยละ 60
 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
 3. กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 21:51 น.