ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย

ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย

15 กันยายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. 2. 3.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 lock_open