รวมพลคนรักออกกำลังกาย

18 กันยายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. 2. 3.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 lock_open

ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย

15 กันยายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. 2. 3.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

8 กันยายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.- 14.00น. ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แก่คณะทำงานรับทราบ และหารือข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักออกกำลังกาย โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 14.00น.-14.30น. คณะทำงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดกิจกรรม
เวลา 14.30-15.00น. มอบหมายรายละเอียดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบโดยนางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) 1. มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ในวันรวมพลคนรักออกกำลังกาย 2. มีการมอบหมายการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายเกียรติบัตร ผลลัพธ์ (Outcome) 1. สมาชิกในโครงการมีกิจกรรมการออกกำลังกาย 1 กิจกรรม 2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายในกับประชาชนในพื้นที่และในตำบลได้รับทราบ 3. ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

จัดทำป้ายประกอบโครงการ

10 เมษายน 2566
arunarun
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo ป้ายโครงการฯป้ายโครงการฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3x1.5 เมตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 แผ่น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 lock_open

ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ARE ครั้งที่ 1

24 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.30น. -10.00น. พิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เวลา 10.00น.-11.00น. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ทบทวนผลลัพธ์รายประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ ประเด็น กิจกรรมทางกาย โดยนายอรุณ ศรีสุวรรณ และนายประเทือง อมรวิริยะชัย เวลา 11.00น.-12.00น. นำเสนอผลการระดมความเห็นกลุ่มย่อย และเติมเต็มให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารผนงานร่วมทุน เวลา 13.00น.-13.30น. การแสดงโชว์ไลน์แด๊นซ์ กลุ่มกิจกรรมทางกาย สอน.บ้านควนปอม เวลา 13.30น.-14.30น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินโครงการ เช่น การจัดทำรายงานการเงินออนไลน์ การบริหารจัดการทีมคณะทำงาน การเชื่อมโยงการทำงานกับภาคี และการจัดการด้านการเงิน
เวลา 14.30น.-15.00น. สรุปผลการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) 1.มีคณะทำงานโครงการร่วมประชุมจำนวน3คน 2.มีแกนนำโครงการร่วมกิจกรรมแสดงบนเวทีด้วยท่ากิจกรรมทางกสยจำนวน10คน ผลลัพธ์ (Outcome) 1.ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการในที่ประชุม 2.ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนณุ้การทำงานร่วมกับพื้นที่อื่นที่ทำในเรื่องเดียวกัน 3.ได้ความรู้เพิ่มเติมในการบริหารจัดการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,888.00 0.00 0.00 0.00 1,888.00 lock_open

จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 5

3 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-15.30น. พูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย บ้านพรุพ้อ เพื่อจัดตั้งกรรมการประจำกลุ่ม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เช่น ตกลงการนัดหมายเวลาออกกำลังกาย ฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง จัดหาน้ำดื่ม เป็นต้น โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มึกลุ่มออกกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
2. มีคณะกรรมการประจำกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 คณะ 3. มีการตั้งกฏกติกาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์(Outcome) 1. สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 lock_open

จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

30 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-15.30น. พูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 บ้านควนปอม เพื่อจัดตั้งกรรมการประจำกลุ่ม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เช่น ตกลงการนัดหมายเวลาออกกำลังกาย ฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง จัดหาน้ำดื่ม เป็นต้น โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มึกลุ่มออกกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
2. มีคณะกรรมการประจำกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 คณะ 3. มีการตั้งกฏกติกาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์(Outcome) 1. สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 lock_open

จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

23 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-15.30น. พูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มแกนนำการออกกำลังกายบ้านควนเพ็ง เพื่อจัดตั้งกรรมการประจำกลุ่ม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เช่น ตกลงการนัดหมายเวลาออกกำลังกาย ฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง จัดหาน้ำดื่ม เป็นต้น โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มึกลุ่มออกกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
2. มีคณะกรรมการประจำกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 คณะ 3. มีการตั้งกฏกติกาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์(Outcome) 1. สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 lock_open

จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

26 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-15.30น. พูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย บ้านศาลาหนองจันทร์ เพื่อจัดตั้งกรรมการประจำกลุ่ม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เช่น ตกลงการนัดหมายเวลาออกกำลังกาย ฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง จัดหาน้ำดื่ม เป็นต้น โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มึกลุ่มออกกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
2. มีคณะกรรมการประจำกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 คณะ 3. มีการตั้งกฏกติกาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์(Outcome) 1. สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 lock_open

ปฐมนิเทศน์ผู้รับทุน

16 กุมภาพันธ์ 2566
arunarun
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.15 เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสันทนาการ
09.15-09.30 เปิดการประชุม กล่าวมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชาชนภายใต้แผนงานร่วมทุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 09.30-10.30 แนวทางการบริหารจัดการโครงการ การเงิน และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยนายเสนีย์ จ่าวิสูตร
10.30-10.45 การจัดทำรายงานผ่านระบบ โดย นายอรุณ ศรีสุวรรณ
10.45-12-00 ปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ และทดลงจัดทำรายงานผ่านระบบ โดยนายอรุณ ศรีสุวรรณ 12.00-13.00 พัก รับประทานอาหารเที่ยง 13.00-13.30 ความสำคัญของการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด โดยนายไพฑูรย์ ทองสม 13.30-14.30 แบ่งกลุ่มย่อ ออกแบบการจัดกเ็บข้อมูลตัวชี้วัด 14.30-15.00 ลงนามความร่วมมือตามข้อตกลงร่วมโครงการ 15.00-15.30 สรุปและประมวลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 15.30    ปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคณะทำงานร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน ผลลัพธ์ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ เรียนรู้การออกแบบจัดเก็บข้อมูล ได้เรียนรู้การจัดทำระบบงานงานผลโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 944.00 0.00 0.00 0.00 944.00 lock_open

จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน ครั้งที่1

9 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-15.30น. พูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มแกนนำการออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น เพื่อจัดตั้งกรรมการประจำกลุ่ม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม เช่น ตกลงการนัดหมายเวลาออกกำลังกาย ฝ่ายจัดหาเครื่องเสียง จัดหาน้ำดื่ม เป็นต้น โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มึกลุ่มออกกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
2. มีคณะกรรมการประจำกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้าน จำนวน 1 คณะ 3. มีการตั้งกฏกติกาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์(Outcome) 1. สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายระดับหมู่บ้านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 1,800.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยเต้นไลน์แด๊นซ์ ครั้งที่ 2

11 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. สอนท่าพื้นฐานของการออกกำลังด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง
เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ 2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ได้ ผลลัพธ์ (Outcome) 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ 2. ตัวแทนผผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย และสามารถชักชวนคนในชุมชนมาร่วมออกกำลังกายเพิ่ม 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชนที่สามารถนำไปแสดงโชว์ในงานประเพณีของชุมชนได้ 4. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยเต้นไลน์แด๊นซ์ ครั้งที่1

10 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. สอนท่าพื้นฐานของการออกกำลังด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง
เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ 2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ได้ ผลลัพธ์ (Outcome) 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แด๊นซ์ 2. ตัวแทนผผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย และสามารถชักชวนคนในชุมชนมาร่วมออกกำลังกายเพิ่ม 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชนที่สามารถนำไปแสดงโชว์ในงานประเพณีของชุมชนได้ 4. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

14 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.- 14.00น. ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แก่คณะทำงานรับทราบ และหารือข้อตกลงร่วมกันเพื่อขอความเห็นในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน
โดยนายเเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 14.00น.-14.30น. คณะทำงานและแกนนำออกกำลังกาย ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมในระยะแรก พบว่ามีการดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายในแต่ละรูปแบบอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความชำนาญในท่าการออกกำลังกาย จึงเสนอให้ทีมพี่เลี้ยงแต่ละหมู่บ้านออกเยี่ยมพื้นที่เพื่อฝึกสอนท่าการออกกำลังกายและสร้างขวัญกำลังใจในแก่สมาชิกเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต(output) 1. มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน 2. มีแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กับทีมเต้น สัปดาห์ละ 1-2 วัน โดยพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ผลผลัพธ์(Outcome) 1. กลุ่มการออกกำลังกายแต่ละหมู่บ้านสามารถเต้น/รำไทยได้ดีขึ้น 2. กลุ่มเต้นมีมีขวัญและกำลังใจในการเต้น และชักชวนคนในพื้นที่มาเต้นเพิ่มขึ้น 3. แกนนำกลุ่มมีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

ติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

4 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โทรนัดหมายกับกลุ่มแกนนำออกกำลังกายในหมู่บ้านเพื่อกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ลงประเมินสุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดย นายเผด็จศรีนวลขาว และประเมินสุขภาพโดยเครื่องมือการวัดมวลกล้ามเนื้อโดย นางวิไลวรรณ สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งมีกำหนดดังนี้ 1. วันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 13.30น. - 15.30น. ลงพื้นที่กลุ่ม รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
2. วันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 13.30น. - 15.30น. ลงพื้นที่กลุ่ม สอน.บ้านควนปอม 3. วันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 13.30น. - 15.30น. ลงพื้นที่กลุ่ม รพ.สต.บ้านควนเพ็ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) 1. มีแผนการลงพื้นที่ในการประเมินสุขภาพ จำนวน 3 วัน 2. ประเมินสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 5 กลุ่ม
3. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น เช่น น้ำหนักลด รอบเอว เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ลดลงมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ (outcome) 1. กลุ่มเป้าหมายการออกกำลังกายให้ความสำคัญคัญเพิ่มขึ้นในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้มีสัดส่วนที่ดีขึ้น 2. คณะทำงานทราบปัญหานอกจากการการออกกำลังกาย คือ อาหารที่เหมาะสำหรับรับประทานทานหลังการออกกำลังกาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,000.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 lock_open

ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่1

14 กรกฎาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo แกนนำสุขภาพร่วมกันแลกเปลี่ยน และแสดงความเห็นในเวที AREแกนนำสุขภาพร่วมกันแลกเปลี่ยน และแสดงความเห็นในเวที ARE
 • photo แกนนำออกกำลังกายเสนอให้ข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมแกนนำออกกำลังกายเสนอให้ข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวทักทายและชี้แจงการร่วมทำ AREผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวทักทายและชี้แจงการร่วมทำ ARE
 • photo คณะทำงานและแกนนำร่วมแสดงความคิดเห็นผลจากการดำเนินกิจกรรมโครงการคณะทำงานและแกนนำร่วมแสดงความคิดเห็นผลจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ
 • photo แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ กระบวนการดำเนินกิจกรรมแกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ กระบวนการดำเนินกิจกรรม
 • photo ผู้ติดตามโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเวที ARE แก่แกนนำสุขภาพผู้ติดตามโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเวที ARE แก่แกนนำสุขภาพ
 • photo แกนนำออกกำลังกายร่วมเสนอกระบวนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในชุมชน และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมแกนนำออกกำลังกายร่วมเสนอกระบวนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในชุมชน และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
 • photo แกนนำออกกำลังกายเสนอให้ข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมแกนนำออกกำลังกายเสนอให้ข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กระบวนการจัดกิจกรรม 1.พี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตัว เป็นใค มีบทบาทอะไรในโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ 3.ตัวแทนคณะทำงานโครงการบอกเล่าถึงผลสำเร็จและข้อจำกัดที่เกิดจากการทำโครงการ 4.พี่เลี้ยงซักถาม ร่วมแสดงความเห็นในเรื่องที่เกิดความสงสัยและต้องการร่วมเรียนรู้เติมเต็ม 5.สรุปผลการพูดคุย และร่วมกันกำหนดจังหวะ ทิศทางในการทำโครงการตามแผนงานโครงการต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (output) 1.มีคณะทำงานและแกนนำร่วมกิจกรรมจำนวน35คน 2.มีทีมสนับสนุนวิชาการจำนวน1คน ผลลัพธ์ (outcome) 1.ได้เสนอผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการให้พี่เลี้ยงและที่ประชุมรับทราบ 2.คณะทำงานได้ร่วมพูดคุยนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยง 3.คณะทำงานได้เรียนรู้กระบวนการติดตามผลเพื่อการเรียนรู้และพํมนาแบบมีส่วนร่วม 4.คณะทำงานมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ในการดำเนินงานมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ครั้งที่2

13 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. สอนท่าพื้นฐานของการออกกำลังด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง
เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้สใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยบาสโลป
2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยบาสโลป ด้วยท่าพื้นฐานได้ 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายด้วยบาสโลป จำนวน 2 กลุ่ม ผลลัพธ์ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยบาสโลป 2. ตัวแทนผผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย เป้นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย และสามารถชักชวนคนในชุมชนมาร่วมออกกำลังกายเพิ่ม 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชนที่สามารถนำไปแสดงโชว์ในงานประเพณีของชุมชนได้ 4. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ครั้งที่1

12 พฤษภาคม 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo วิทยากรและแกนนำสาธิตท่าการเต้นบาสโลปวิทยากรและแกนนำสาธิตท่าการเต้นบาสโลป
 • photo กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกเชิงปฏิบัติการการเต้นบาสโลปกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกเชิงปฏิบัติการการเต้นบาสโลป
 • photo กลุ่มผู้เข้าอบรมฝึกท่าเต้นบาสโลปขั้นพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรมฝึกท่าเต้นบาสโลปขั้นพื้นฐาน
 • photo วิทยากรและผู้เข้าอบรมฝึกท่าเต้นบาสโลปวิทยากรและผู้เข้าอบรมฝึกท่าเต้นบาสโลป
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. สอนท่าพื้นฐานของการออกกำลังด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง
เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้สใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยบาสโลป
2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยบาสโลป ด้วยท่าพื้นฐานได้ 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายด้วยบาสโลป จำนวน 2 กลุ่ม ผลลัพธ์ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยบาสโลป 2. ตัวแทนผผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย เป้นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย และสามารถชักชวนคนในชุมชนมาร่วมออกกำลังกายเพิ่ม 3. มีกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชนที่สามารถนำไปแสดงโชว์ในงานประเพณีของชุมชนได้ 4. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยรำไทย ครั้งที่2

26 เมษายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการรำไทย โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. ฝึกท่าการออกกำลังกายด้วยการรำไทย เช่น สอนท่ารำไทย ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการรำไทย 2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยการรำไทย ด้วยท่าพื้นฐานได้ ผลลัพธ์ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการรำไทย 2. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยรำไทย ครั้งที่1

25 เมษายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 09.00น.-09.30น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.30น.-10.00น. กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ข้อคิดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการรำไทย โดยนายเผด็จ ศรีนวลขาว เวลา 10.00น.-12.00น. ฝึกท่าการออกกำลังกายด้วยการรำไทย เช่น สอนท่ารำไทย ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสาวมาริษา จันทภาโส เวลา 13.00น.-15.00น. ฝึกเชิงปฏิบัติการและสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน วิทยากรโดย นางสุวิมล หนูเรือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการรำไทย 2. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน สามารถออกกำลังกายด้วยการรำไทย ด้วยท่าพื้นฐานได้ ผลลัพธ์ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการรำไทย 2. ผู้นำในชุมชนเห็นความสำคัญกับกลุ่มการออกกำลังกาย 2 ช่วงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 lock_open

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย

24 เมษายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • photo จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • photo จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • photo จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
 • photo จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แจกแบบสอบถามให้แกนนำสุขภาพ ลงพื่้นที่สำรวจประชาชนในหมู่บ้านแต่ละหมู่
 2. คณะทำงานลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามประชาชนตามแบบสอบถาม
 3. นำส่งแบบสอบถามแก่ จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการ
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชาชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ได้รับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน จำนวน 100 ชุด 2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพจากการสำรวจ จำนวน 100 ชุด ผลลัพธ์ 1. พบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของสมาชิกในครัวเรือนในการออกกำลังกาย จำนวน100ครัวเรือน มรคนออกกำลังกายต่อเนื่องจำนวน38ครัวเรือน 2. พบลักษณะ ประเภทการออกกำลังกาย คือ เต้นแอโรบิค เดินวิ่ง
3. เหตุผล และปัญหาการออกำลังกายของประชาชนแต่ละคนที่ไม่สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

7 เมษายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo นายสมปราถนา ฉิมสังข์ กล่าวต้อนรับคณะทำงานนายสมปราถนา ฉิมสังข์ กล่าวต้อนรับคณะทำงาน
 • photo นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวชี้แจงที่มาที่ไปและวัตถุประงค์การจัดกิจกรรมโครงการนายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวชี้แจงที่มาที่ไปและวัตถุประงค์การจัดกิจกรรมโครงการ
 • photo คณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน
 • photo คณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน
 • photo คณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน
 • photo คณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน
 • photo คณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 13.30น.-13.45น. กล่าวต้อนรับคณะทำงาน โดย นายสมปราถนา ฉิมสังข์ เวลา 13.45น.-14.00น. กล่าวชี้แจงที่มาที่ไปและวัตถุประงค์การจัดกิจกรรมโครงการ โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ เวลา 14.00น.-16.00น. คณะทำงานร่วมหารือแนวทางก่รดำเนินงาน และจัดหาวิธีการรับสมัครกลุ่มสมาชิก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. คณะทำงาน ผลลัพธ์ 1.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

ประชุมเปิดโครงการทำความเข้าใจชุมชน

21 เมษายน 2566
MoodangMoodang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลปสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป
 • photo นายสมปราถนา ฉิมสังข์ ผอ.สอน.บ้านควนปอม กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายสมปราถนา ฉิมสังข์ ผอ.สอน.บ้านควนปอม กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการนายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
 • photo นายอรุณ ศรีสุวรรณ คณะทำงานสนับสนุนวิชาการแผนงานร่วมทุนฯให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนายอรุณ ศรีสุวรรณ คณะทำงานสนับสนุนวิชาการแผนงานร่วมทุนฯให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • photo นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนฯ กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนฯ กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • photo กิจกรรมเปิดโครงการฯกิจกรรมเปิดโครงการฯ
 • photo ผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้น
 • photo ผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้น
 • photo ผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับการประเมินสุขภาพเบื้องต้น
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

13.00น.-13.30น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายสมปราถนา ฉิมสังข์ ผอ.สอน.บ้านควนปอม 13.30น.-14.00น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดย นายเผด็จ ศรีนวลขาว ผู้รับผิดชอบโครงการ 14.00น.-14.15น. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย นายอรุณ ศรีสุวรรณ คณะทำงานสนับสนุนวิชาการแผนงานร่วมทุนฯ 14.15น.-14.45น. ให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการแผนงานร่วมทุนฯ 14.45น.-16.00น. ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และประเมินสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมโครงการ
16.00น.- 16.30น. การแสดงสาธิตการออกกำลังกายด้วยบาสโลป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน ประกอบด้วย จนท. สอน บ้านควนปอม รพ.สต.บ้านพรุพ้อ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง แกนนำชุมชน อสม. และบุคคลทั่วไปที่สนใจโครงาร ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 153 คน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ที่มาที่ไปของการจัดทำโครงการ จำนวน 153 คน 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 153 คน 4. มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 100 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 1,000.00 4,340.00 0.00 0.00 0.00 5,840.00 lock_open