directions_run

โครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

assignment
บันทึกกิจกรรม
ถอนเงินดอกเบี้ยคืนให้แผนงานร่วมทุนฯ25 มกราคม 2567
25
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย Muktar
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนเงินดอกเบี้ยคืนให้แผนงานร่วมทุนฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอนเงินดอกเบี้ยคืนให้แผนงานร่วมทุนฯ

ARE ครั้งที่ 4 ร่วมกับพี่เลี้ยง23 มกราคม 2567
23
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ ตามบันไดผลลัพธ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจเช็คกิจกรรมเป็นไปตามบันไดผลลัพธ์

สรุปและถอดบทเรียน21 มกราคม 2567
21
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - การจดแจ้งองค์กรสาธารณะประโยชน์ “กลุ่มดอกสนรักษ์ถิ่น” ต่อ พมจ.ปัตตานี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 14 ตุลาคม 2566 มติประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานภาพรวมการดำเนินงานโครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนจาก แผนร่วมทุน อบจ./สสส. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณา ระดมความคิดเห็น การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข โครงการ มติที่ประชุม
4.2 พิจารณาระดมความคิดเห็น ผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลรูสะมิแล ปี 66 มติที่ประชุม
4.3 พิจารณา แผนงานดำเนินงาน ปี 2567 มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้พบปะระหว่างคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถอดบทเรียน
 2. รุ้ปัญหาอุปสรรค์ ในการดำเนินงาน และมีแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อดำเนินการต่อยอดในอนาคต
 3. ได้แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ ในปี 67
ARE ครั้งที่ 3 ร่วมกับพี่เลี้ยง20 มกราคม 2567
20
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดความก้าวหน้า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบกิจกรรมโครงการ โดยบันไดผลลัพธ์

ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน ครั้งที่ 215 มกราคม 2567
15
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

08.30-9.00 น. ลงทะเบียน/จัดบูธนิทรรศการ 9.00-9.30 เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยตัวแทนจากประเด็นกลุ่มย่อยของโครงการย่อย โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล และนายมุคตาร วายา ผู้ช่วยวิทยากร 9.30-10.00 พิธีเปิดการอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรีนยรู้และติดตามผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 2/2567 โดยนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ. (ประธานกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี) กล่าวรายงาน โดยนางสาวมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 10.00-10.30 น. ช่วงที่ 1 ชมนิทรรศการของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 10.30-10.40 น. รับประทานอาหารว่าง 10.40-12.00 น. ช่วงที่ 2 ในหัวข้อ "ทบทวนการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากแผนงานร่วมทุน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
-ประเด็นการดำเนินงาน (จำนวน/พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย) -ผลลัพธ์ตามบันได ในแต่ละประเด็น -แกนนำสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละพื้นที่ -สรุปปัจจัยสำคัญ เงื่อนไข ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมต้นหาความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของโดรงการย่อย และข้อเสนอแนะ -การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละพื้นที่ โดยนายสุวิทย์ หมาดอะดำ วิทยากร และนางกัลยา เอี่ยวสกุล วิทยากร 12.00-13.00 รับประทานอาหารเที่ยง 13.00-15.00 น.ช่วงที่ 3 "คุณค่าและเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแผนงานร่วมทุนฯ" 2.1 แบ่งกลุ่มย่อย ตามประเด็นโครงการย่อย เพื่อพูดคุยถึงคุณค่าและเป้าหมาย โดยสุวิทย์ หมาดอะดำ วิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากร กลุ่มที่ 1 นายมุคตาร วายา กลุ่มที่ 2 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรเรื่อง กลุ่มที่ 3 นางสาววรรณาพร บัวสุวรรณ กลุ่มที่ 4 นายมุสตากีม ดอนิ กลุ่มที่ 5 นายอับดุลราชัค กุลตามา กลุ่มที่ 6 นางอรัญญา ฤทธิเดช กลุ่มที่ 7 นางสาววรรณี ชัยรัตนมโนการ กลุ่มที่ 8 นางสาวจูฬามณี รังสิเวค กลุ่มที่ 9 นางสาวคนึงนิจ มากชูชิต กลุ่มที่ 10 นายอานัติ หวังกุหลำ กลุ่มที่ 11 น.ส.นุชรัตน์ นวลดี กลุ่มที่ 12 นางสาวไซนับ อาลี 2.2 ตัวแทนแต่ละประเด็นนำเสนอผลการพูดคุย (วงใหญ่ 40 นาที) 15.00-15.10 น. รับประทานอาหารว่าง 15.10-16.30 น. ช่วงที่ 4 กิจกรรม World Cafe แลกเปลี่ยนวงใหญ่ ตัวแทนแต่ละประเด็นนำเสนอผลการพูดคุย เสวนารายประเด็น โดยสุวิทย์ หมาดอะดำ วิทยากร และทีมผู้ช่วยวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานร่วมทุนฯและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการในประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค และเงือนไขข้อจำกัด เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

ARE ครั้งที่ 2 ร่วมกับพี่เลี้ยง30 พฤศจิกายน 2566
30
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยมีบันไดผลลัพธ์ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ

เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด18 พฤศจิกายน 2566
18
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. ประธานกล่าวตอนรับ
1.1 ชมรมฟุตบอลตำบลรูสมะมิแล ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากแผนงานร่วมทุน อบจ.ปัตตานี 1.2 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะบริหาร/บทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ 1.3 ทำความเข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ และรายละเอียดกิจกรรม เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สะท้อนถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน” เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง / ปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 13.30 – 14.30 น. สร้างกลไกเฝ้าระวังปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้นำและหัวหน้าครอบครัว รู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการ
 2. ได้รู้สาเหตุของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
 3. ได้กลไกขับเคลื่อนปกป้องคุ้มครองเด็กห่างไกลยาเสพติด (1) กลไกสภาเด็กและเยาวชน (2) กลไกระดับโซน (3) กลไกระดับหมู่บ้าน
ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 4/414 ตุลาคม 2566
14
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 กันยายน 2566 มติประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่และเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณา ระดมความคิดเห็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่และเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ มติที่ประชุม
4.2 พิจารณา วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป คือ เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รับรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่และเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ รู้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
 2. มีแผนงานดำเนินงานกิจกรรมต่อไป คือ กิจกรรมเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้8 ตุลาคม 2566
8
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวลา 06.30 น. ผู้เข้าร่วมพร้อมจุดนัดหมาย เวลา 06.30 – 06.45 น. พี่เลี้ยงโครงการ พบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการ เวลา 06.45 – 09.45 น. ถึง สถานที่อบรมฯ ณ.ที่ว่าการอำเภอท่าแพ เวลา 09.45 – 10.15 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ กล่าวตอนรับ นายมูฮัมหมัด ดือราโอะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล/ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเปิดพิธี เวทีแลกเปลี่ยน มอบของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 12.30 น. บรรยาย “การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดย นายยูนัยนัน อินตาฝา ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เวลา 12.30 – 13.15 น. พัก รับประทานอาหารเที่ยง เวลา 13.15 – 14.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ และ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลรูสะมิแล ดำเนินวเวที โดย นายยูนัยนัน อินตาฝา ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เวลา 14.00 – 16.00 น. เดินทางรับชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ระหว่าง ตรัง เอฟซี กับ ปัตตานี เอฟซี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชน เวลา 16.00 – 18.00 น. รับชมการแข่งขันฟุตบอล เวลา 18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น / เดินทางกลับภูมิลำเนา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เรีนยรู้ทักษะการใช้ชีวิตนอกพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต การเอาชีวิตรอด การพึ่งพาซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 2. ได้แลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างเด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงความต่าง แนวทางการขับเคลื่อน ปัญหาอุปสรรค์ เพื่อปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
 3. ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของเด็กเยาวชนท่าแพ ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยการทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมในชุมชน เป็นการสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมทำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุ่มยุ่งเกียวกับยาเสพติด
 4. เด็กและเยาวชนได้แรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลสู่ฟุตบอลอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและรักษ์สุขภาพ
ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน ครั้งที่ 1 (อบรมเวีทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์ดครงการย่อย ARE ครั้งที่ 1/256625 กันยายน 2566
25
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

8.30 - 9.00 ลงทะเบียน 9.00 - 9.30 พิธีเปิด 9.30 - 10.30 เวทีเสวนา ตัวแทนกลุ่มรับทุน 10.30 - 12.30 แบ่งกลุ่มทบทวน เรื่อง การเงิน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ และบันไดผลลัพธ์ 12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหาร 13.30 - 16.00 แบ่งกลุ่มทบทวน เรื่อง การเงิน การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ และบันไดผลลัพธ์ (ต่อ) 16.00 - 17.30 ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปความเชื่อมโยง (กลไกการบิรหารแผนงานร่วมทุน / กลไกพี่เลี้ยง / โครงการย่อย)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เรียนรู้เกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์
 2. เรียนรู้เกี่ยวกับระบบและการคีย์ข้อมูล
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน การทำเอกสารการเงิน
ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 3/423 กันยายน 2566
23
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม 09.00 น. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566 มติประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณา ระดมความคิดเห็น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด มติที่ประชุม
4.2 พิจารณา วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป คือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่และเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) เลิกประชุม 12.00 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด ปัญหาอุปสรรค์ ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
 2. ได้วางแผนการดำเนินกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนอกสถานที่และเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด16 กันยายน 2566
16
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เตรียมการ 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประสานสถานที่ประชุม
2. ทำหน้งสือเชิญวิทยากร การดำเนินงาน 1. หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลาเปิดพิธี ได้มีการกล่าวรายงาน โดย นายซันนูซี อุเส้น เลขานุการโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศบาลตำบลรูสะมิแล กล่าวเปิดพิธี จากนั้น ได้เข้าสู้กระบวนการ ละลายพฤติกรรม สันทนาการ กิจกรรมความคาดหวังของผู้เข้าร่วม และกิจกรรมภาพวาดตัวแทน และได้นำเสนอในกลุ่มใหญ่  จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.ชุกรี หะยีสาแม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี มาพบปะพูดคุย ให้แรงบันดาลใจกับเด็กเยาวชน บทบาทเยาวชนต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน ในช่วงบ่าย เข้าสู่กิจกรรมรู้เท่าทันโทษภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ นายซอและ มะสอลา จากสมาคมอาสาสร้างสุข และ นายลุกมาน กูนา จากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และจุดกำหนดของยาเสพติด คือ บุหรี่ ซึ่งนอกจากเยวาชนแล้ว เรายังเชิญผุู้นำหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมด้วย และหลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว เด็กเยาวชนมีลงพื้นที่เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านตามบ้านเรือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เด็กเยาวชนเกิดพลังศรัทธา รู้คุ้นค่าของตัวเอง ที่มีต่อครอบครัว ต่อชุมชน
 2. ได้รับรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด สารตั้งต้น คือ บุหรี่
 3. ได้สานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับเยาวชน
 4. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
ARE ครั้งที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง11 กันยายน 2566
11
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. แนะนำเพื่อน 1 คน โดยฟรีเซ็น ข้อดี ขอเพื่อน ว่าเพื่อนมีอะไรดี
 2. นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา
 3. ประเมินกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้รู้จักข้อดีของคณะทำงาน
 2. รู้สึกภูมิใจที่เพื่อนได้นำเสนอข้อดีของตัวเอง รู้สึกดีมากๆ เป็นพลังบวกในการทำงาน
 3. ทำรู้ว่า การดำเนินกิจกรรมของเรานั้น เป็นไปตามขั้นบันไดผลลัพธ์หรือไม่ จะได้ไม่ลงประเด็นการทำงาน
ถอนเงินเปิดบัญชี8 กันยายน 2566
8
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Muktar
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอนเงินเปิดบัญชี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถอนเงินเปิดบัญชี

ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 2/44 กันยายน 2566
4
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. ประธาน กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งเพื่อทราบประเด็นต่าง ๆ
1. ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยใช้กระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็น 2. ชี้แจงกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3. กำหนดกิจกรรมต่อไป คือกิจกรรม เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด 3.1 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 3.2 กำหนดวัน เวลา
3.3 สถานที่จัดกิจกรรม 3.4 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปิดประชุม เวลา 12.00 น. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 มติประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ดะวะห์สัญจร อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณา ระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรม ดะวะห์สัญจร ฯ มติที่ประชุม
4.2 พิจารณา วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป คือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ดะวะห์ บรรยายธรรม ห่างไกลยาเสพติด
  จำนวนผุู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ประมาณ 54 คน จากตัวแทนเยาวชน ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล และได้มีผู้นำหมุ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลรูสะมิแล และ ภาคประชาสังคม ที่ได้ให้ความสนใจและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อดึงศักยภาพเยาวชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ซุกรี หะยีสาแม อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ที่ได้มาเพิ่มพลังให้กับเยาวชน บทบาทเยาวชนต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เห็นถึงศักยภาพเยาวชนที่จะเป็นแกนนำเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากการให้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) การจัดทำแผนที่เดินดิน และกำหนดจุดสำคัญประเด็นนสำคัญที่เยาวชนสนใจ เพื่อให้รู้ว่า จุดไหนของหมู่บัานที่จะต้องเน้นในการแก้ไขปัญหา เช่น จุดไหนบ้างที่เยาวชนติดยาเสพติด จุดไหนบ้างที่เยาวชนขาดการศึกษา เป็นต้น 2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน สภาพการณ์ ทุน/ศักยภาพ ปัญหา/ผลกระทบ การจัดการที่ผ่าน เยาวชนผู้เข้าร่วมมีความตั้งใจและได้สะท้อนปัญหาได้ดี จากการแลกเปลี่ยนในกิจกรรม เยาวชนบอกว่าไม่เคยมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้มาก่อน เมื่อมีแล้วก็จะเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ได้
 2. คณะทำงานได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ คือ เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด
  วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ผุ้นำและผู้ปกครอง ได้รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 2)เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3)เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ห้องประชุม มัสยิดนูรถลซะอาดะห์ รูสะมิแล ระยะเวลาดำเนินการ คือ 1 วัน (วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 66 ) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำหมู่บ้าน คือ ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน ทีมงานคณะกรรมการมัสยิด จำนวน 15 คน ทีมงาน อสม. จำนวน 16 คน ทีมงานกรรมการโรงเรียนตาดีการุสะมิแล จำนวน 2 คน ทีมงานเยาวชน จำนวน 5 คน ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 10 คน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 3 คน ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน กระบวนการจัดกิจกรรม คือ 1) นำเสนอสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2) แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน สร้างกลไกปกป้องคุ้มครอง 3) นำเสนอรูปแบบกลไกของแต่ละกลุ่ม 4) สรุปกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านรูสะมิแล
 3. กิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจาก เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด คือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2566 และดำเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเชิงปฎิบัติการนอกสถานที่และเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด1 กันยายน 2566
1
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เดินทางไป เขื่อนบางลาง (สถานที่ดะวะห์ ฝึกอบรม) / อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 น. – 13.30 น. เข้าที่พัก / รับประทานอาหารเที่ยง / ปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ทำความเข้าใจโครงการ โดย นายมูฮัมหมัด ดือราโอะ ผู้รับผิดชอบโครงการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย วิทยากรจิตอาสา
- ความคาดหวัง - บทบาท/หน้าที่ ของเยาวชน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 16.00 น. – 18.00 น. พัก / ปฏิบัติศาสนกิจ / รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ปฏิบัติศาสนกิจ
        บรรยายธรรม “บทบาทหน้าที่ของเด็กเยาวชน ในหลักการศาสนาอิสลาม”  โดย บาบอยูโซ๊ะ อาแซ

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 05.00 – 06.30 น. ปฏิบัติศาสนกิจ
        บรรยายธรรม “จิตอาสา” โดย นายซอและ มะสอลา เวลา 06.30 – 08.30 น. พักตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารเช้า / เวลา 08.30 – 12.00 น. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย วิทยากรจิตอาสา - ทบทวนกิจกรรม วันที่ 1 - แผนที่เดินดิน วิเคราะห์ปัญหาชุมชน
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง / ปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 13.30 – 16.00 น. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) และนำเสนอการแลกเปลี่ยน เวลา 16.00 – 18.00 น. พัก / ปฏิบัติศาสนกิจ / รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ปฏิบัติศาสนกิจ
บรรยายธรรม “ครอบครัวอบอุ่น” โดย บาบอยูโซ๊ะ อาแซ วันที่ 3 กันยายน 2566
เวลา 05.00 – 06.30 น. ปฏิบัติศาสนกิจ
บรรยายธรรม “จิตอาสา” โดย นายซอและ มะสอลา เวลา 06.30 – 08.30 น. พักตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 – 12.00 น. เวทีสรุปกิจกรรมร่วมกัน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง / ปฏิบัติศาสนกิจ เวลา 13.30 น. เดินทางกลับ / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
 2. เยาวชนมีความตระหนักรักบ้านเกิดมากขึ้น
 3. เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลาย การพึ่งพากัน ช่วยเหลือกัน
 4. เยาวชนเรียนรู้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาชุมชน 2 เครื่องมือ 1. แผนที่ชุมชนน 2. การวิเคราะห์ปัญหา
 5. เกิดกลุ่มเยาวชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน และได้เชื่อมโยงเยาวชนกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลรูสะมิแล เพื่อที่จะได้ประสานเป็นเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในอนาคต
 6. เยาวชนรู้ว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชนและสังคมของตัวเอง และกำหนดชีวิตของตัวได้
ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล1 กรกฎาคม 2566
1
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ซ้อมฟุตบอล
 2. ทำการฝึกซ้อมฟุตบอล 5 วัน ต่อ สัปดาห์
 3. การเแลกเปลี่ยน ก่อน และ หลัง การฝึกซ้อม
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เด็กในพื้นที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม หรือเล่นกีฬาฟุตบอล
 2. เด็กได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างร่างกายให้แข็งแรง
 3. เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
 4. เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่เพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนตาดีกา 2 จุด สนามฟุตบอลข้าง รพ.สต. 2 จุด
 5. ขยายพื้นที่การอกกำลังกายสู่หมู่บ้านใกล้เคียง อีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก
ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ครั้งที่ 1/41 กรกฎาคม 2566
1
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 ชมรมฟุตบอลตำบลรูสมะมิแล ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากแผนงานร่วมทุน อบจ.ปัตตานี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม - ไม่มีรายงานการประชุม เป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ทำความเข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ และรายละเอียดกิจกรรม 3.2 ประกาศแต่งตั้งคณะบริหาร/บทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ 3.3 รายงานการเงิน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 4.1 พิจารณา เสนอชื่อเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการเด็กวัยไส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มติที่ประชุม
4.2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 15 คน และที่ปรึกษา 5 คน
 2. คณะทำงานมีความเข้าใจโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
 3. ได้ร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ใน 3 เดือนแรก คือ กรกฎาคม - กันยายน 66
 4. ได้ขออนุมัติเบิกงบประมาณจากโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว คือ
  4.1 กิจกรรมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2566
  4.2 กิจกรรมดะวะห์ สัญจร 4.3 กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด 4.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด 4.5 กิจกรรมประชุมคณะทงำานครั้งที่ 2/2566
ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ6 มิถุนายน 2566
6
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายชื่อโครงการ ขนาด 1.22.4 เมตร จัดทำตรายาง ชื่อผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ 1 ชุด และตรายางรหัสโครงการ 1 ชุด จัดป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ ขนาด 1.22.4 เมตร จำนวน 1 ชุด จัดป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง ขนาด 180*80 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ในการประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 2. มีตรายางรหัสโครงการ 1 ชุด ตรายาง ชื่อผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ 1 ชุด ในการจัดเอกสารการเงิน
 3. มีป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการดำเนินงานเพื่อไปตามเป้าหมาย
 4. มีป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง  สามารถเป็นสื่อการนำเสนอปิดโครงการ
อบรมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผุ้รับทุน6 มิถุนายน 2566
6
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำตัว แยกกลุ่ม จัดทำแผน เรียนรู้ระบบแฟลตฟอร์ม "คนสร้างสุข" การป้อนแผนเข้าระบบ และเรียนรู้คู่มือการเงิน และบัญชีโครงการย่อย (เครือข่าย)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบแฟลตฟอร์ม "คนสร้างสุข" พอสมควร 2.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและลงระบบ "คนสร้างสุข" 3.ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีโครงการย่อย (เครือข่าย) เช่น การทำหน้งสือเชิญ หนังสือตอบรับ ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน ใบลงทะเบียน เป็นต้น

ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์1 มิถุนายน 2566
1
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย muhammad25
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงายความก้าวหน้าออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์