directions_run

โครงการเด็กวัยใส ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ

6 มิถุนายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตรางยาง.jpgตรางยาง.jpg
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายชื่อโครงการ ขนาด 1.2*2.4 เมตร จัดทำตรายาง ชื่อผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ 1 ชุด และตรายางรหัสโครงการ 1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด ตรายางรหัสโครงการ 1 ชุด ตรายาง ชื่อผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ 1 ชุด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 720.00 535.00 0.00 0.00 1,255.00 lock_open

อบรมเวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผุ้รับทุน

6 มิถุนายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำตัว แยกกลุ่ม จัดทำแผน เรียนรู้ระบบแฟลตฟอร์ม "คนสร้างสุข" การป้อนแผนเข้าระบบ และเรียนรู้คู่มือการเงิน และบัญชีโครงการย่อย (เครือข่าย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบแฟลตฟอร์ม "คนสร้างสุข" พอสมควร 2.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและลงระบบ "คนสร้างสุข" 3.ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีโครงการย่อย (เครือข่าย) เช่น การทำหน้งสือเชิญ หนังสือตอบรับ ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน ใบลงทะเบียน เป็นต้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ARE ครั้งที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง

11 กันยายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แนะนำเพื่อน 1 คน โดยฟรีเซ็น ข้อดี ขอเพื่อน ว่าเพื่อนมีอะไรดี
 2. นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา
 3. ประเมินกิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้รู้จักข้อดีของคณะทำงาน
 2. รู้สึกภูมิใจที่เพื่อนได้นำเสนอข้อดีของตัวเอง รู้สึกดีมากๆ เป็นพลังบวกในการทำงาน
 3. ทำรู้ว่า การดำเนินกิจกรรมของเรานั้น เป็นไปตามขั้นบันไดผลลัพธ์หรือไม่ จะได้ไม่ลงประเด็นการทำงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ARE แผนงานร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน ครั้งที่ 1

15 กันยายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แนะนำผู้ติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่ อบจ. และคณะกรรมการติดตาม
 2. ให้ผู้รับทุนนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ได้ทำอะไรบ้าง
 3. ทางผู้ติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะ ติ ชม เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการว่า จะวัดอย่างไร ว่ากิจกรรมอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมจะมีความรู้ หรือไม่ ซึ่งทางผู้รับทุนจะต้องคิดวิธีการประเมินต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด

1 กันยายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อม
 2. ประสาน เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาคารสถานที่ วิทยากรบรรยาย ประธานเปิดพิธี ประสานเรื่องรถ ประสานเรื่องอาหาร เครื่องดื่มอาหารว่าง เป็นต้น
 3. ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางไว คือ วันที่ 1 (1 กันยายน 2566) ช่วงเช้า
  -พิธีเปิดโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล
  -ประธานสภาเด็กและเยาวชน พบปะเยาวชน แนะนำกิจกรรมสภาฯ แนวทางการทำงานของสภาฯ แผนงานของสภาฯในอนาคต -กิจกรรมความคาดหวัง และกิจกรรมการรู้จักตัวตน -กิจกรรมเสริมพลังบทบาทเยาวชนเพื่อการพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ชุกรี หะยีสาแม อดีต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ปัจจุบัน อาจารย์ เอกประมง ช่วงบ่าย ออกเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ถึง 16.30 น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่ 2 (2 กันยายน 2566) ช่วงเช้า (ห้องประชุม โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง) -ผู้รับผิดชอบโครงการพบปะผู้เข้าร่วม ชี้แจงโครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ ความคาดหวังต่อผู้เข้าร่วม -กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ทำความรู้จัก -กิจกรรมแผนที่ชุมชน เรียนรุ้ชุมชน สถานที่สำคัญในชุมชน บุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น โดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และนำเสนอ ช่วงบ่าย (ห้องประชม โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง) -กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยการใช้กลุ่มเดิมช่วงเช้า และนำเสนอกลุ่มใหญ่ ช่วงค่ำ (ลงแพเขื่อนบางลาง) -กิจกรรมบรรยายธรรม หลักคำสอนตามหลักศาสนาอิสลามเกี่ยวกับยาเสพติด และผลกระทบที่จะได้รับ โดย สท.ยูโซ๊ะ อาแซ วันที่ 3 (3 กันยายน 2566) ช่วงเช้า (แพ เขื่อนบางลาง) -กิจกรรมบรรยายธรรม บทบาทเยาวชนต่อการพัฒนา ตามหลักศาสนาอิสลาม โดย สท.ยูโซ๊ะ อาแซ -กิจกรรมสรุปแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรม สิ่งที่ได้รับ ความคาดหวัง แนวทางการทำงานต่อไป
  ช่วงบ่าย
  -เดินทางกลับสู่บ้านเกิด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
 2. เยาวชนมีความตระหนักรักบ้านเกิดมากขึ้น
 3. เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลาย การพึ่งพากัน ช่วยเหลือกัน
 4. เยาวชนเรียนรู้เครื่องมือในการที่จะพัฒนาชุมชน 2 เครื่องมือ 1. แผนที่ชุมชนน 2. การวิเคราะห์ปัญหา
 5. ได้เชื่อมโยงเยาวชนกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลรูสะมิแล เพื่อที่จะได้ประสานเป็นเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในอนาคต
 6. เยาวชนรู้ว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชนและสังคมของตัวเอง และกำหนดชีวิตของตัวได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 50,450.00 0.00 0.00 0.00 50,450.00 lock_open

ประชุมเตรียมความพร้อมเวทีประชาคทำความเข้าใจโคงการ 2/4

4 กันยายน 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. ประธาน กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งเพื่อทราบประเด็นต่าง ๆ
1. ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม ดะวะห์เด็ก อบรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยใช้กระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็น 2. ชี้แจงกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3. กำหนดกิจกรรมต่อไป คือกิจกรรม เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด 3.1 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 3.2 กำหนดวัน เวลา
3.3 สถานที่จัดกิจกรรม 3.4 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ดะวะห์ บรรยายธรรม ห่างไกลยาเสพติด
  จำนวนผุู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ประมาณ 54 คน จากตัวแทนเยาวชน ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล และได้มีผู้นำหมุ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลรูสะมิแล และ ภาคประชาสังคม ที่ได้ให้ความสนใจและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อดึงศักยภาพเยาวชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ซุกรี หะยีสาแม อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ที่ได้มาเพิ่มพลังให้กับเยาวชน บทบาทเยาวชนต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เห็นถึงศักยภาพเยาวชนที่จะเป็นแกนนำเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากการให้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) การจัดทำแผนที่เดินดิน และกำหนดจุดสำคัญประเด็นนสำคัญที่เยาวชนสนใจ เพื่อให้รู้ว่า จุดไหนของหมู่บัานที่จะต้องเน้นในการแก้ไขปัญหา เช่น จุดไหนบ้างที่เยาวชนติดยาเสพติด จุดไหนบ้างที่เยาวชนขาดการศึกษา เป็นต้น 2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน สภาพการณ์ ทุน/ศักยภาพ ปัญหา/ผลกระทบ การจัดการที่ผ่าน เยาวชนผู้เข้าร่วมมีความตั้งใจและได้สะท้อนปัญหาได้ดี จากการแลกเปลี่ยนในกิจกรรม เยาวชนบอกว่าไม่เคยมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้มาก่อน เมื่อมีแล้วก็จะเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ได้
 2. คณะทำงานได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ คือ เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด
  วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ผุ้นำและผู้ปกครอง ได้รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 2)เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3)เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ห้องประชุม มัสยิดนูรถลซะอาดะห์ รูสะมิแล ระยะเวลาดำเนินการ คือ 1 วัน (วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 66 ) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำหมู่บ้าน คือ ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน ทีมงานคณะกรรมการมัสยิด จำนวน 15 คน ทีมงาน อสม. จำนวน 16 คน ทีมงานกรรมการโรงเรียนตาดีการุสะมิแล จำนวน 2 คน ทีมงานเยาวชน จำนวน 5 คน ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 10 คน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 3 คน ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน กระบวนการจัดกิจกรรม คือ 1) นำเสนอสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2) แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน สร้างกลไกปกป้องคุ้มครอง 3) นำเสนอรูปแบบกลไกของแต่ละกลุ่ม 4) สรุปกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านรูสะมิแล
 3. กิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจาก เวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด คือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2566 และดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฎิบัติการเพื่อการเรียนของเด็กและเยาวชน ณ. จังหวัดตรัง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 lock_open

ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล

1 กรกฎาคม 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ได้สนับสนุนอุปกรณ์ซ้อมฟุตบอล
 2. ทำการฝึกซ้อมฟุตบอล 5 วัน ต่อ สัปดาห์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เด็กในพื้นที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม หรือเล่นกีฬาฟุตบอล
 2. เด็กได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างร่างกายให้แข็งแรง
 3. เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ครั้งที่ 1/4

1 กรกฎาคม 2566
muhammad25muhammad25
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานสถานที่ประชุม คือ ห้องประชุม รพ.สต.รุสะมิแล
 2. ประสานผู้เข้าร่วมประชุม โดยการส่งหนังสือเชิญ พร้อมแนบ กำหนดการวาระการประชุม และ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เชิญ ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 3. ได้เริ่มประชุม เวลา 9.10 น. โดย มีนายมูฮัมหมัด ดือราโอะ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นประธานในการประชุม
 4. ได้ประชุมตามวาระที่กำหนด คือ วาระแจ้งเพื่อทราบ วาระรับรองการประชุม วาระสืบเนื่อง วาระพิจารณ และ วาระอื่นๆ
 5. การประชุมจะเป็นการอธิบายทำความเข้าใจ โครงการ การร่วมแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ
 6. ได้เสร็สิ้นการประชุม เวลา 14.00 น.
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 15 คน และที่ปรึกษา 5 คน
 2. คณะทำงานมีความเข้าใจโครงการไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
 3. ได้ร่วมกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ใน 3 เดือนแรก คือ กรกฎาคม - กันยายน 66
 4. ได้ขออนุมัติเบิกงบประมาณจากโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว คือ
  4.1 กิจกรรมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2566
  4.2 กิจกรรมดะวะห์ สัญจร 4.3 กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหายาเสพติด 4.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด 4.5 กิจกรรมประชุมคณะทงำานครั้งที่ 2/2566
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 lock_open