โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนบ้านพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ARE 318 พฤศจิกายน 2566
18
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย kamialh
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตาม ประเมิน กิจกรรม ตามบันไดผลลัพธ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถประเมินกระบวนการ การดำเนินงาน ตามบันไดผลลัพธ์ สามารถรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน