directions_run

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีอิสลาม ในชุมชนโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

อีหม่ามบรรยาย ครั่งที่ 1-6

อีหม่ามบรรยาย ครั่งที่ 1-6

28 สิงหาคม 2566
sulaiman005sulaiman005
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เป็นการรับฟังบรรยายหลังจากละหมาดมัฆริบ เวลา 18.40น. จนถึงเข้าเวลาละหมาดอีซา เวลา 19.45น. ภายใต้หังข้อ การใช้ชิวิต การดูแลตัวเองในอิสลามควบคู่ไปด้วยกับบทบัญญัติในอิสลามต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 lock_open