โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาวะกาย ใจ ของผู้สูงอายุ บ้านสุไหงปาแน หมู่ 1 ต.บานา อ. เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 420 พฤศจิกายน 2566
20
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย korijoh_kml1109
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความ ก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเก็บข้อมูลหลังดำเนินโครงการ