โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาวะกาย ใจ ของผู้สูงอายุ บ้านสุไหงปาแน หมู่ 1 ต.บานา อ. เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 211 พฤศจิกายน 2566
11
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย korijoh_kml1109
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงาน ร่วมกับอสม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายติดบ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล โดยมีการตรวจวัดความดัน และสอบถามความความเป็นอยู่ทั้งของผู้สูงอายุ และคนในบ้าน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ดูแลจำนวน 30 คน