การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยกลไกชุมชนบ้านแหลมคูลา

ประชุมปิดโครงการสสส.31 มีนาคม 2567
31
มีนาคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย แหลมคูลา
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมรับฟังการประเมินผลการดำเนิน ปิดโครงการสสส.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่วมประชุมรับฟังการประเมินผลการดำเนิน ปิดโครงการสสส. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ. จังหวัดสงขลา