โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01775
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ นุ้ยพิน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.885658,99.069214

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำ แกนนำกลุ่มองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้านช่องสะท้อนให้มีประสิทธิภาพนำซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
  2. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั้งยืน
  3. เพื่อสร้างและพัฒนากิจกรรมตามแนวาทางวิถีพอเพียงด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านสุขภาพและความปลอดภัยในหมูบ้านช่องสะท้อน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 10:17 น.