directions_run

โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01832
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 136,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอนงค์ ฉิมใหญ่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.113962,99.37254place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. สร้างเยาวชนอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง
  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่ถูกวิธี ทั้งเรื่องการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย
  3. ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน
  4. ติดตามการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดทำแบบบันทึกสุขภาพ
  5. ตรวจวัดความดัน เบาหวาน ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2554 11:23 น.