โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01730
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ จันทร์นุ่น
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.398217,100.148449

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พืชผักท้องถิ่นปลูกแล้ว การบำรุงรักษา ไม่ต้องฉีดยา สารเคมี ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปลูกพันธุ์ไม้พืชผัก อาหารท้องถิ่นที่ปลูกแล้ว การบำรุงรักษาไม่ต้องฉีดยา สารเคมี ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินอาพืชผักท้องถิ่นเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 14:07 น.