ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

ร่วมเวทีปิดGAP โครงการย่อย4 พฤษภาคม 2567
4
พฤษภาคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมประชุม กิจกรรมร่วมกัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจแนวทาง/หลักการด้านการด้านการเงินและสามารถเขียนบัญชี 2.เจ้าหน้าการเงินเตรียมเอกสารประกอบการเงินแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง