stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01501
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 131,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคณุตน์ ศิโรทศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.990175,98.354802place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นที่รับทราบ
  2. จัดเสียงตามสายเรื่องขยะ และสิ่งแวดล้อม ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์
  3. มีการเดินรณรงค์ พร้อมป้ายเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพร้อมเก็บขยะภายในชุมชนและแยกขยะ
  4. เผยแพร่สื่อรณรงค์เช่นเพลง คำขวัญ ให้คนในหมู่บ้าน และเยาวชนได้รับรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเน้นย้ำ สร้างการจดจำ นำไปสู่พฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
  5. “วันนัดขยะ” นำขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อ รวมถึงการนำของมือ 2 ในบ้านที่ไม่ใช้มาขาย 2 เดือนครั้ง
  6. จัดกิจกรรมพาผู้นำชุมชน และผู้สนใจจำนวน 40 คน ไปดูงานในพื้นที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะ
  7. ส่งเสริมครัวเรือนในการแยกเศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว
  8. “ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต มีค่า” ส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดนัดของชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:23 น.