รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01501
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคณุตน์ ศิโรทศ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.990175,98.354802

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการมีส่วนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตำบล
 2. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืน 3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานชุมชนจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นที่รับทราบ
 2. จัดเสียงตามสายเรื่องขยะ และสิ่งแวดล้อม ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์
 3. มีการเดินรณรงค์ พร้อมป้ายเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพร้อมเก็บขยะภายในชุมชนและแยกขยะ
 4. เผยแพร่สื่อรณรงค์เช่นเพลง คำขวัญ ให้คนในหมู่บ้าน และเยาวชนได้รับรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการเน้นย้ำ สร้างการจดจำ นำไปสู่พฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
 5. “วันนัดขยะ” นำขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อ รวมถึงการนำของมือ 2 ในบ้านที่ไม่ใช้มาขาย 2 เดือนครั้ง
 6. จัดกิจกรรมพาผู้นำชุมชน และผู้สนใจจำนวน 40 คน ไปดูงานในพื้นที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะ
 7. ส่งเสริมครัวเรือนในการแยกเศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว
 8. “ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต มีค่า” ส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดนัดของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย คณุตน์ ศิโรทศ คณุตน์ ศิโรทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 14:23 น.