directions_run

โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01515
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 203,020.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถาวร คงศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านหูยาน(หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง)
ละติจูด-ลองจิจูด 7.588155,100.007172place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สร้างและพัฒนาสภาแกนนำพัฒนาชุมชนบ้านหูยาน 15 คน

2.สร้างครัวเรือนต้นแบบ จากสภาแกนนำฯ
    -ให้ครัวเรือนปลูกพืชปลอดสารเคมี ไว้กินเองครัวเรือนละมากกว่า 20 ชนิด(ลดรายจ่าย ครัวเรือน)

    -ครัวเรือนต้นแบบรวมกลุ่มผลิตสินค้าทดแทนเป้าหมาย 15 ครัวเรือน

    -เยาวชนและผู้สนใจรวมกลุ่มเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพจากภูมปัญญาลดปัญหาการมั่วสุ่มกลุ่มวัยรุ่น

    -กิจกรรมการตรวจสารเคมีในเลือดเป้าหมายให้ลดลงจาก 97 % เหลือ 60 %

3.จัดตั้งตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:42 น.