รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01480
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภินันต์ ชนะคช
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.077725,100.189819

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เสริมสร้างกระบวนการให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. สร้างมาตรการชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดเวทีค้นหาอดีตและอนาคตของชุมชน 2.สร้างสำนึกรักษ์ถิ่นและเชื่อมความสา มัคคี
 2. สร้างมาตรการทางสังคมและข้อตกลงของชุมชนโดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
 3. จัดงานย้อนตำนานบ้านคอกช้างและควนดินแดง
 4. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
  กับการสร้างมาตรการของชุมชนในการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. จัดกิจกรรมนันทนาการเน้นให้ได้บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
 6. จัดกิจกรรมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้
  ของครัวเรือน เน้นอาชีพตามวิถีของคนในชุมชน
 7. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
  การปลูกป่าและการรักษาสิ่งแวดล้อม
 8. จัดกิจกรรมร่วมของชุมชนในการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
 9. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
  กิจกรรมการพัฒนาแกนนำชุมชน
 10. จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนรุ่นเก่าให้มี
  ศ้กยภาพมากขึ้น
 11. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างแกนนำชุมชนรุ่นใหม่ ขึ้นมาทดแทนแกนนำชุมชนรุ่นเก่า
 12. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ระหว่างแกนนำชุมชนรุ่นใหม่หรือเครือ
  ข่ายเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านคอกช้างกับเครือข่าย
  ภายนอก ได้แก่ เครือข่ายประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
  ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อภินันต์ ชนะคช อภินันต์ ชนะคช เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:44 น.