directions_run

โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01480
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2011 - 31 กรกฎาคม 2012
งบประมาณ 211,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภินันต์ ชนะคช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.077725,100.189819place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดเวทีค้นหาอดีตและอนาคตของชุมชน 2.สร้างสำนึกรักษ์ถิ่นและเชื่อมความสา มัคคี
 2. สร้างมาตรการทางสังคมและข้อตกลงของชุมชนโดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
 3. จัดงานย้อนตำนานบ้านคอกช้างและควนดินแดง
 4. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
  กับการสร้างมาตรการของชุมชนในการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. จัดกิจกรรมนันทนาการเน้นให้ได้บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
 6. จัดกิจกรรมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดรายได้
  ของครัวเรือน เน้นอาชีพตามวิถีของคนในชุมชน
 7. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
  การปลูกป่าและการรักษาสิ่งแวดล้อม
 8. จัดกิจกรรมร่วมของชุมชนในการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
 9. จัดประชุมชี้แจงอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
  กิจกรรมการพัฒนาแกนนำชุมชน
 10. จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาแกนนำชุมชนรุ่นเก่าให้มี
  ศ้กยภาพมากขึ้น
 11. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างแกนนำชุมชนรุ่นใหม่ ขึ้นมาทดแทนแกนนำชุมชนรุ่นเก่า
 12. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
  เรียนรู้ระหว่างแกนนำชุมชนรุ่นใหม่หรือเครือ
  ข่ายเยาวชนคนรักษ์ถิ่นบ้านคอกช้างกับเครือข่าย
  ภายนอก ได้แก่ เครือข่ายประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
  ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2011 15:44 น.