stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01511
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 201,855.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ somporn phuangphawa
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.583476,100.016098place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เวทีสร้างความเข้าใจประชาชนบ้านหนองปริงให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ การจัดการขยะในครัวเรือน การลดรายจ่ายในครัวเรือน
  2. จัดประชุมครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทราบข้อตกลง
  3. การเพาะชำกล้าพืชผักพื้นบ้าน
  4. การปลูกผักพื้นบ้านธนาคารอาหารชุมชน
  5. การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
  6. ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ไฟพลูคู่ครัว
  7. กิจกรรมจัดเวทีให้ความรู้การจัดการขยะทุกประเภท และเรียนรู้ระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
  8. กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการผลิตสินค้าทดแทนใช้ในครัวเรือนและการรวมกลุ่มกันจัดหาสินค้าจำเป็น
  9. กิจกรรมสนับสนุนการเกิดขึ้นของกลุ่ม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:45 น.