directions_run

โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01481
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ 211,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนฤชา ชนะถาวร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สำนักสงฆ์โคกพยอม
ละติจูด-ลองจิจูด 6.973542,100.578804place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมคณะทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2 .พัฒนาเยาวชนแกนนำ คิดดี คิดเป็น 3 .ใช้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีของชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:13 น.