รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01481
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 พ.ค. 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนฤชา ชนะถาวร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สำนักสงฆ์โคกพยอม
ละติจูด-ลองจิจูด 6.973542,100.578804

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.  เพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำให้มีทักษะชีวิตเพื่อการแก้ปัญหา
2.  ใช้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2 .พัฒนาเยาวชนแกนนำ คิดดี คิดเป็น 3 .ใช้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุพรรัตน์  พูนผล สุพรรัตน์ พูนผล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 16:13 น.