directions_run

โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01578
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพอตีเม๊าะ ล่อเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.586853,100.904617place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาค ประชาชน ท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ - ประชุมคณะทำงานทุกเดือน  2.จัดประชุมแกนนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามหลักของศาสนาอิสลาม 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์วิถี ไทย 2 รุ่น  4.สำรวจแผนที่สุขภาวะ 5.ปฏิบัติการชุมชน  6 ครั้ง    6.พัฒนาหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีมุสลิม  7.ถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  8.จัดทำแผนงานระดับพื้นที่ด้านความพอเพียง  9.มหกรรม คนสนี เค้า พ.ดี มีสุขภาวะ  10.ถอดบทเรียนกิจกรรม / สรุป / ประเมินผลโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:15 น.