รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01504
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 201,250.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพบูลย์ พูลเอียด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมขนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.777627,100.118151

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เกิดเยาวชนและครัวเรือนอาสาเข้าร่วมจ้ดการขยะอย่างครบวงจร
  2. ปริมาณขยะในชุมชนมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
  3. เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
6 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมาย 0 0.00 -
6 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงานและรับสมัครเยาวชนจิตอาสา 0 0.00 -
6 ต.ค. 54 ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน 0 0.00 -
7 ต.ค. 54 ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน 0 0.00 -
6 พ.ย. 54 อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 0 0.00 -
7 ธ.ค. 54 กิจกรรม big cleanning day 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมหารือ(แกนนำ)
  2. ประชุมครัวเรือนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
  3. ทำเวทีประชาคม
  4. หาข้อมูล
  5. รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
  6. เรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 54-00-0567(1)พัทลุง.doc (.doc) chonpadae
2 ส.1.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
3 ง1.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
4 แบบประเมินคุณค่าโครงการ.doc (.doc) ไพบูลย์ พูลเอียด
5 follow54พนางตุง.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
6 คำนำ กิตติกรรมประกาศ บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
7 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ หน้า 22-25.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
8 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส.1 หน้า 10-21.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
9 แบรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการสสส หน้า 26-36.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
10 ปก สารบัญ.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
11 ลักษณะโครงการโดยรวมหน้า 1-9.doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
12 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2).doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์
13 แบบรายงาน ง.1 (งวดที่ 2).doc (.doc) วินิจ ชุมนูรักษ์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายไพบูลย์  พูลเอียด นายไพบูลย์ พูลเอียด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 16:57 น.