รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01484
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา คงนวลใย
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.105322,100.636139

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทั้งระดับครอบครัว และชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชน
  1.1 ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมทำกิจกรรม และคัดเลือกแกนนำเยาวชนจำนวน  100 คน เตรียมการจัดประชุมย่อย กับเยาวชนร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบล และ กศน.ตำบล เน้นให้เยาวชนได้ร่วมค้นหาบทบาทของตนเองและร่วมวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ
  1.2 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มย่อยของเยาวชน เตรียมจัดตั้งสภาเด็กส่งเสริมการให้ความร้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดกติกาหรือธรรมรุญของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแต้ว
  1.3 ดูงานสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อศึกษาตัวอย่างเป็นบทเรียนนำมาส่การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล
  1.4 ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
  1.5 ประชุมกล่มเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ จัดตลาดนัดเยาวชนคนสร้างสรรค์
 2. จัดทำธรรมนูญครอบครัว จัดทำร่างกติการ่างรัฐธรรมนูญให้ครัวเรือนร่วมศึกษาทำความเข้าใจ และผลักดันเทศบาลตำบลนำข้อเสนอจากเยาวขนและครอบครัว บรรจุเข้าแผนงานประจำปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อภิญญา คงนวลใย อภิญญา คงนวลใย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:51 น.