stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01484
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 211,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา คงนวลใย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.105322,100.636139place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชน
  1.1 ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมทำกิจกรรม และคัดเลือกแกนนำเยาวชนจำนวน  100 คน เตรียมการจัดประชุมย่อย กับเยาวชนร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบล และ กศน.ตำบล เน้นให้เยาวชนได้ร่วมค้นหาบทบาทของตนเองและร่วมวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ
  1.2 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มย่อยของเยาวชน เตรียมจัดตั้งสภาเด็กส่งเสริมการให้ความร้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดกติกาหรือธรรมรุญของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะแต้ว
  1.3 ดูงานสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อศึกษาตัวอย่างเป็นบทเรียนนำมาส่การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล
  1.4 ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์
  1.5 ประชุมกล่มเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ จัดตลาดนัดเยาวชนคนสร้างสรรค์
 2. จัดทำธรรมนูญครอบครัว จัดทำร่างกติการ่างรัฐธรรมนูญให้ครัวเรือนร่วมศึกษาทำความเข้าใจ และผลักดันเทศบาลตำบลนำข้อเสนอจากเยาวขนและครอบครัว บรรจุเข้าแผนงานประจำปี
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:51 น.