โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

พี่เลี้ยงติดตามเอกสารปิดโครงการ

31 สิงหาคม 2555 เวลา 10:00 น.
Sunya P.Sunya P.
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามรายงานงวดที่2 เพื่อปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พบว่าจัดทำเอกสารงวดที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจัดส่งไปยัง สสส.

พี่เลี้ยงติดตามประเมินคุณค่าและถอดบทเรียน

21 มิถุนายน 2555 เวลา 09:00 น.
Sunya P.Sunya P.
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและร่วมดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนตื้นตัวในการดูแลชุมชนและครอบครัวอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวทีชี้แจงโครงการกับเวทีสรุปผลการดำเนินงาน เกิดกลุ่มอาชีพของแม่บ้านที่ผ่านการอบรมทำให้ประชาชนมีรายได้เสริมมากขึ้น และผู้ใหญ่บ้านรับเอาไปดำเนินต่อและพัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ติดตามโครงการ

21 มิถุนายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

110

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ ด้วยการชี้แจงการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา สรุปงบประมาณ และฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน  พี่เลี้ยงนายสัญญา แพทย์จะแกร่ง  ได้เข้าร่วมชี้แจงและสรุปโครงการดังกล่าว  มีผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมปิดโครงการครั้งนี้ ด้วยเป็นอย่างดี 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ฝึกทำน้ำสมุนไพร

17 มิถุนายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

31  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทำน้ำสมุนไพร จำนวน5 รายการ ได้แก่ นำมะพร้าว น้ำมะนาว น้ำใบเตย น้ำตะไคร้ น้ำขิง ทั้งทฤษฎี เละปฎิบัติ โดยน้ำวิทยากรในพื้นที่ที่มีความรู้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วม 31 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 10

11 มิถุนายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

31  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมแกนนำและชาวบ้าน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดวันเวทีแลกเปลี่ยนโครงการ และมีการปรับงบประมาณที่เหลือจ่าย เพื่อทำกิจกรรมได้แก่ ซื้อต้นมะนาวเพิ่มเติม จำนวน 60 ต้น และฝึกทำน้ำสมุนไพร และมีการทำประชาคมเพื่อเสนอโครงการ ร่วมสร้างชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยุ่ พื้นที่ภาคใต้ ปี 2555 มีผู้เข้าร่วม 31 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 10

4 มิถุนายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

84 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของภรรยาต่อสามี ตามหลักศาสนาอิสลาม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ ซักถาม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้าง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 12

18 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี ตามหลักศาสนาอิสลาม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 12

17 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครและชุมชนทำความสะอาดบริเวณมัสยิด ศูนย์ศิลปชีพ และบริเวณถนนทางเข้ามัสยิด มีผู้เข้าร่วม30 คน ในวันที่ 17 พ.ค.55

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 11

16 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครและชุมชนทำความสะอาดบริเวณชายหาด มีผู้เข้าร่วม 35 คน ในวันที่ 16 พ.ค.55

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 10

15 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

29 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครและชุมชน ทำความสะอาดบริเวณชุมชนบ้านละเวง มีผู้เข้าร่วม 29 คนในวันที่ 15 พ.ค.55 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 11

9 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

200 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนสันติ และแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยสร้างข้อตกลงเงื่อนไขในการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว อบต.ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมแข่งขันทำขนม การแข่งขันกีฬา และนันทนาการอื่น 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 9

3 พ.ค. 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

31  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครและชุมชนร่วมกันรณรงค์และทำความสะอาด บริเวณสาธารณประโยชน์และข้างทางบริเวณถนน มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ 31 คน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 8

25 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

33 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครฯ ทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบต ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด มีผู้เข้าร่วม 33 คน ในวันที่ 25 เมษายน 2555

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมพิทักษ์ชายหาดครั้งที่ 7

24 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

31 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครพิทักษ์ชายหาดและชุมชน ทำความสะอาดบริเวณชายหาด และมีผู้เข้าร่วม จำนวน 31 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 9

19 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

90  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในวันที่ 19 เม.ย.55 มีผู้เข้าร่วม 90 คน ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ อิสลามกับความสะอาด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ฝึกอบรมทำขนม ครั้งที่ 3

18 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

18 เมษายน 255 เวลา 09.00 วิทยากรได้อบรมให้ความรู้และปฎิบัติทำขนมฟักทองและคัสตาร์ดเค้ก  กลุ่มสตรี 3 กลุ่มร่วมกันฝึกอบรม 35 คน เสร็จอบรมร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมกัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ฝึกอบรมทำขนม ครั้งที่ 2

17 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

17 เมษายน 255 เวลา 09.00 วิทยากรได้อบรมให้ความรู้และปฎิบัติทำขนมปุยฝ้ายและขนมหัวเราะ กลุ่มสตรี 3 กลุ่มร่วมกันฝึกอบรม 35 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ฝึกอบรมทำขนม ครั้งที่ 1

16 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

39 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

16 เมษายน 255 เวลา 09.00 วิทยากรได้อบรมให้ความรู้และปฎิบัติทำขนมเค้กกล้วยหอมและโดนัททอด  กลุ่มสตรี 3 กลุ่มร่วมกันฝึกอบรม 39 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมพิทักษ์ชายหาดครั้งที่6

13 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

35 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในวันที่ 13 เมษายน 2555 มีผู้เข้าร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาด 35 คน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมพิทักษ์ชายหาดครั้งที่ 5

10 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

40 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในวันที่ 10 เมษายน 2555 อาสาสมัครและชุมชนร่วมกันพิทักษ์ชายหาด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 4

3 เมษายน 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

39 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครได้ปฎิบัติภารกิจกำจัดขยะบริเวณชายหาดบางสาย มีอาสาเข้าร่วมครั้งนี้ 39 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 8

30 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

80 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

30 มี.ค.55 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้หัวข้อ อิสลามกับความสะอาด และมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำครั้งที่ 9

29 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

29 มีนาคม 55 ได้ประชุมแกนนำและพื่เลี้ยงโครงการฯ จากจังหวัดปัตตานี ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และมีการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 3

28 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

32 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนบ้านละเวง มีผู้อาสาสมัครพิทักษ์ 32 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 2

21 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

39 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อาสาสมัครพิทักษ์ฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณมัสยิดซอราฮูดิน ศูนย์ศิลปชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 8

14 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

43 ราย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

14 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น แกนนำประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพัน 2555 และมีการสรุปกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนหมวดรายจ่ายที่เหลือจ่ายเกินร้อยละ 10 เพื่อตั้งเป็นหมวดรายการใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด ครั้งที่ 1

6 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

36 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด มีชาวบ้านมาสมัครร่วมกันเป็นสมาชิก จำนวน 36 คน ร่วมกันทำภารกิจทำความสะอาดชายหาด ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในชุมชนบ้านละเวง 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 7

2 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

120 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. มีการบรรยายธรรมหัวข้อ ครอบครัวอบอุ่นตามหลักศาสนาอิสลาม มีผู้เข้าร่วม 120 คน  มีภาคีเครือข่าย อบต.สภาเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 7

1 มีนาคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

15 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. แกนนำนัดประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงาน และติดตามกิจกรรมที่ยังไม่ขับเคลื่อน เพื่อวางแผนแก้ปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบหมายแต่ละบุคลให้ปฎิบัติงานตามแผนที่กำหนด 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 6

10 กุมภาพันธ์ 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการประชุมแกนนำ 10 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 6

9 กุมภาพันธ์ 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  155 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดบรรยายธรรมในวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 ก.พ.55 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 155 คน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปลูกต้นไม้

3 กุมภาพันธ์ 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

190 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปลูกต้นมะนาว จำนวน 175 ต้น ต้นสน 100 คนกระถินเทพา 50 ต้น เป็นพันธุ์ไม้ตามความต้องการของท้องถิ่น ปลูกบริเวณพื้นที่สาธารณะเพื่อเสริมภูมิทัศน์สีเขียวของชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมป้องกันยาเสพติด

2 กุมภาพันธ์ 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

86  คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด มีผู้เข้าร่วม 86 คน ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสริมความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งที่บกพร่องของสมาชิกในครอบครัว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 5

27 มกราคม 2555
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

97  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อที่ชุมชนเสนอ ครอบครัวสุขสันต์ ผู้เข้าร่วม 97 คน และแกนนำได้เสนอแนะให้เอาความรู้จากการบรรยายมาปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นมาร่วมกันประชาคมเพื่อให้มีการต่อยอดต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 5

28 ธันวาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแกนนำมาประชุม 10 คน มีการปรับแผนและสรุปผลการดำเนิ่นงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 4

14 ธันวาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

12 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแกนนำมาประชุม 12 คน มีการปรับแผน และ สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรมครั้งที่ 4

8 ธันวาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  230 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบรรยายฯ ในวันที่ 8 ธค. 2554 มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ 230 คน มีภาคีเครือข่าย และชาวบ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมทำกิจกรรม 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 3 และคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด

2 ธันวาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

154 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดบรรยายธรรม ให้กับชุมชนในวันที่ 2 ธ.ค2554 ผู้เข้าร่วม 154 คน  นายอำเภอไม้แก่น ได้ร่วมกิจรรม และได้ให้ข้อคิดแนวทางในการนำความรู้ไปปฎิบัติ และได้รวมกลุ่มอาสาสมัครฯ ในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน

30 พฤศจิกายน 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

155 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการอบรมผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนได้แก่น น้ำยาล้างจาน พิมเสนน้ำ น้ำยาซักผ้า  มีกลุ่มเป้าหมาย 155 คน  เด็กนักเรียนบ้านละเวง และครูมาร่วมทำกิจกรรม หลังจากทำกิจกรรม ชุมชนร่วมทำความสะอาด 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 3

29 พฤศจิกายน 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

12 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแกนนำมาประชุม 12 คน มีการปรับเปลี่ยนแผน และแบ่งงานให้แก่แกนนำ และเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่ 2

3 พฤศจิกายน 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

97 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดบรรยายธรรม ให้กับชุมชนในวันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2554 ผู้เข้าร่วม 97 คน ได้เสนอความคิดเห็นในการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรม ครั้งที่

9 ตุลาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

64 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดบรรยายธรรม ให้กับชุมชน ในวันเสาร์ 9 ตุลาคม 2554 ผู้เข้าร่วม 66 คน มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เสริมแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 2

5 ตุลาคม 2554
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

66 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการจัดเวทีชี้แจงโครงการ ในวันพุธ 5 ตุลาคม 2554 ผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คนชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ที่มา แหล่งงบประมาณ สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ ของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมแกนนำ ครั้งที่ 1

3 ตุลาคม 2554
Sunya P.Sunya P.
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

12 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมแกนนำ ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554 มีแกนนำเข้าร่วมโครงการ 12 คน ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดรวมทั้งแบ่งกิจกรรมและกำหนดวันเวลาของการดำเนินกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปลูกต้นมะนาว

20 มิถุนายน 2545
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

60 ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเงินส่วนที่เหลือน้อยกว่า ร้อยละ 10 นำมาซื้อต้นมะนาวให้กับชาวบ้านเพิ่มในส่วนที่ปลูกแล้วตาย และไม่โต และมีความต้องการปลูกเพิ่มเติม จำนวน 60 ครัวเรือน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงาน งวดที่ 2

8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2563
temduangtemduang
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงาน ส.1 ส.2 และ ง.1 รูปถ่ายกิจกรรมไม่เกิน 10 ภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00