วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ก.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ก.ค. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
25 ก.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ส.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ส.ค. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
12 ส.ค. 54 ปลูกป่ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0 0.00 -
15 ส.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ก.ย. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ก.ย. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 ก.ย. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ต.ค. 54 ปลกป่ากิจกรรมวันฮารีรายอ 0 0.00 -
5 ต.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ต.ค. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 ต.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 พ.ย. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 พ.ย. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 พ.ย. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ธ.ค. 54 ปลูกป่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 0 0.00 -
5 ธ.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ธ.ค. 54 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 ธ.ค. 54 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ม.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ม.ค. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
8 ม.ค. 55 ปลูกป่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0.00 -
16 ม.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 ก.พ. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
6 ก.พ. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
15 ก.พ. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 มี.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 มี.ค. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 มี.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 เม.ย. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 เม.ย. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
16 เม.ย. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 พ.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 พ.ค. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 พ.ค. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 มิ.ย. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
5 มิ.ย. 55 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง 0 0.00 -
15 มิ.ย. 55 ทำอีเอ็มบอล 1000 ลูก 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00