โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01570
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาฟันดี เดง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ชุมชนบ้านปาลัส หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.719847,101.409302

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจในชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน 2 เพื่อค้นหาแกนนำขับเคลื่อนงานกิจกรรมชุมชนทั้งด้านงานพัฒนาและสุขภาวะชุมชน 3 เพื่อค้นหาและศึกษาชุดความรู้ในการพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชนและกองทุนชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชนเสริมสร้างความไว้วางใจและศึกษาเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน   เป็นการจัดเวที ทั้ง 6 โซนในชุมชน เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและค้นหาประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของชุมชน  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบ 2.จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยการเชิญสมาชิกในหมู่บ้านที่ผ่านการเข้าร่วมเวที ใน รอบแรก ทั้ง 6 โซนเข้าร่วม  เพื่อนำประเด็น ที่ได้ในแต่ละโซนมาพูดคุยกัน ในการพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชน  1  เวที  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบร่วมกันในการพัฒนาแผนและกองทุนชุมชน 3.จัดเวทีฮาลาเกาะห์พบปะหน่วยงานรัฐ     เป็นการจัดเวทีที่ให้ตัวแทนชุมชนและแกนนำชุมชนได้พบปะพูดคุยกับ อบต.และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชนและเสริมสร้างความร่วมมือและความไว้ว่างใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ 1 เวที  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบร่วมกันในการพัฒนาแผนและกองทุนชุมชน 4.กิจกรรมดะวะฮ์สัมพันธ์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นการจัดกิจกรรมที่นำเอาแกนนำชุมชน ไปดะวะห์สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำหรือคณะทำงานชุมชน เป็นการจัดเวทีอบรมเรียนรู้ทักษะการจัดการชุมชนอย่างเข็มแข็ง 2 ครั้ง สำหรับวิธีการดังนี้ 1.ประสานงานแกนนำชุมชนและวิทยากรผู้ให้การอบรม 2.บรรยายในประเด็นหัวข้อ การบริหารจัดการกลุ่มและการประสานการทำงานเป็นทีม 3.ทักษะการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ 4.ทักษะการจัดการและการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารกลุ่ม 5.ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6.ทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการกลุ่มการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 7.สรุปการองค์ความรู้จากวิทยากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Afundee Afundee เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:24 น.