directions_run

โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01570
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 212,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาฟันดี เดง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ชุมชนบ้านปาลัส หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.719847,101.409302place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชนเสริมสร้างความไว้วางใจและศึกษาเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน   เป็นการจัดเวที ทั้ง 6 โซนในชุมชน เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและค้นหาประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของชุมชน  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบ 2.จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยการเชิญสมาชิกในหมู่บ้านที่ผ่านการเข้าร่วมเวที ใน รอบแรก ทั้ง 6 โซนเข้าร่วม  เพื่อนำประเด็น ที่ได้ในแต่ละโซนมาพูดคุยกัน ในการพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชน  1  เวที  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบร่วมกันในการพัฒนาแผนและกองทุนชุมชน 3.จัดเวทีฮาลาเกาะห์พบปะหน่วยงานรัฐ     เป็นการจัดเวทีที่ให้ตัวแทนชุมชนและแกนนำชุมชนได้พบปะพูดคุยกับ อบต.และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชนและเสริมสร้างความร่วมมือและความไว้ว่างใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ 1 เวที  วิธีการ 1.1 ประชุมวางแผน 1.2  ประสานงานและเชิญชวน 1.3  จัดเวทีฮาลาเกาะฮ์ชุมชน 1.4  สรุปประเด็นและข้อค้นพบร่วมกันในการพัฒนาแผนและกองทุนชุมชน 4.กิจกรรมดะวะฮ์สัมพันธ์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นการจัดกิจกรรมที่นำเอาแกนนำชุมชน ไปดะวะห์สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำหรือคณะทำงานชุมชน เป็นการจัดเวทีอบรมเรียนรู้ทักษะการจัดการชุมชนอย่างเข็มแข็ง 2 ครั้ง สำหรับวิธีการดังนี้ 1.ประสานงานแกนนำชุมชนและวิทยากรผู้ให้การอบรม 2.บรรยายในประเด็นหัวข้อ การบริหารจัดการกลุ่มและการประสานการทำงานเป็นทีม 3.ทักษะการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ 4.ทักษะการจัดการและการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารกลุ่ม 5.ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6.ทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการกลุ่มการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 7.สรุปการองค์ความรู้จากวิทยากร

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 20:24 น.