รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01500
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทรงสิทธิ์ บุญผล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.810026,98.337421

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนลดการบริโภคนิยม หันมาพึ่งตนเอง ส่งเสริมการออมให้กับเยาวชน
 2. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการให้กับเยาวชน
 3. เพื่อให้คนในชุมชน เทศบาลตำบลราไวย์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มีความสามัคคี ทำงานร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ และเยาวชนที่สนใจรับทราบถึงโครงการ และจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม
 2. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 200 คน โดยจัดทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 40 คน วิทยากรจากกลุ่มออมทรัพย์ จะมาชวนเด็กๆ ให้ทำกระปุกออมสินด้วยตัวเอง และหลังจากนั้น ทางกลุ่มออมทรัพย์จะได้เข้ามาช่วยในการรับฝากเงินของเด็กๆ ถึงในโรงเรียนทุกเดือน
 4. จัดทำสมุดบัญชีรับ-จ่าย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ความมีวินัย รู้พื้นฐานครอบครัว สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การที่เยาวชนได้เรียนรู้การวางแผนการเงินให้กับตนเอง โดยแจกให้กับเยาวชนขณะที่ไปทำกิจกรรมการออม
 5. จัดทำ “กองทุนพึ่งตนเอง”  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ ทำการออม ทำบัญชีรับ-จ่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก และผู้ปกครอง โดยทุกครั้งที่เด็กนำเงินมาออม ส่งบัญชีรับ-จ่าย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะมีคะแนนให้ เมื่อสะสมคะแนนได้ตามที่กำหนด จะสามารถนำมาและเป็นของขวัญได้ โดยจะได้มีการประสานเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อการสนับสนุนของขวัญสำหรับเด็ก
 6. กิจกรรม “ปลูกผัก ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเกษตร พึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ และสร้างรายได้ ให้เด็กมีการรวมกลุ่ม ร่วมกันปลูกผัก และร่วมกันขาย หักผลกำไรเข้ากองทุนและส่วนหนึ่งแบ่งให้เด็กๆ เป็นค่าตอบแทน
 7. เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้ธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างแนวคิดในการประกอบอาชีพ การพึ่งตนเอง และรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการนำเสนออาชีพจำนวน 2 อาชีพ โดยให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดูแลกิจกรรม ประกอบไปด้วย วิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น วิสาหกิจชุมชนสปามุสลิม วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุดนักเรียนเด็ก) วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพร
 8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในหมู่บ้านและโรงเรียน โดยใช้แผ่นพับ
 9. ประสานเทศบาลตำบลราไวย์ในการเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในกิจกรรม
 10. จัดเวทีสรุปบทเรียนในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ทรงสิทธิ์ บุญผล ทรงสิทธิ์ บุญผล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 10:10 น.