directions_run

โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01516
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 185,225.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอมร กันตังกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.248387,99.578018place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดกิจกรรมอบรมอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการชุมชนแก่สตรีในหมู่บ้าน
  2. อบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
  3. จัดตั้งชมรมออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส
  4. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชกินได้สองข้างถนนทุกสายในหมู่บ้าน
  5. ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวร้วกินได้
  6. จัดตั้งองค์กรพิทักษ์ป่าชายเลน
  7. มีการจัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2554 15:24 น.