วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
31 ธันวาคม 2561
รายงานจากพื้นที่

ชื่อโครงการ : อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (100)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการบริหารโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุม สรุป โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เล่มรายงานสรุปโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
26 พฤศจิกายน 2561
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 21:27:34

ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

ชื่อกิจกรรม : เก็บตกรายกองทุนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

 • photo
  • photo

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ตามติดทุกกองทุนในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐  พย.๖๑ เพื่อเก็บตกเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานพี่เลี้ยงอำเภอ

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   20 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 21:39:47

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : การประชุมพัฒนาศักยภาพและติดตามคณะกรรมการกองทุนฯใน โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เขต 9 ครั้งที่ 2

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
   -ทบทวนโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯอำเภอคอนสวรรค์ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯ อำเภอคอนสวรรค์ ที่มีคุณภาพ โดย นายสังเวียน งาหัตถี ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการของคณะกรรมการกองทุนฯ เขต ๙ บรรยายเรื่อง
   ระดมความคิดและพัฒนาโครงการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯ อำเภอคอนสวรรค์ โดย ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการ ผลที่เกิดขึ้น
   1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
   3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (5 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำวิธีการดำเนินงานใช้ในการติดตามแผนการดำเนินงานและโครงการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดระดับอำเภอ และคณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (5 กองทุน) มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรใช้ในการติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   15 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 11:37:06

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกองทุนตำบลและข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล ภายใต้โครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหารและโภชนาการ

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 50 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
   -ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง -สถานการณ์ระบบสุขภาพของชุมชน/สังคม ความสำคัญของความเป็นมาของโครงการ -ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง สุรา ยาสูบ สารเสพติดและโภชนาการ โดย นายสังเวียน งาหัตถีและนางปริยากร ชาลีพรม บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ -แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนตำบล
   -การพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนตำบล
   โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และนายสุวัฒนะ วงปฏิมาพร ผลที่เกิดขึ้น
   1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
   3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (10 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำกิจกรรมดังกล่าวบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน (step by step)

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   13 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 08:09:47

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง »

   ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   จัดประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อสรุปโครงการตามแผนงานอาหารและควบคุมปัจจียเส่ยง ที่สสอ.พนมสารคามมีเจ้ากน้าที่กองทุนและรพ.สต.อำเภอพนมสารคามจำนวน  25คน  และเจ้าหน้าที่กองทุนจากอำเภออรัญประเทศจำนวน12คน้ข้าประชุม  วัตถุประสงค์สำคัญคือการชี้แจงการบันทึกข้มูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ขอบขอบพระคุณสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและสสอ.อรัญประเทศเป็นิย่างสูงที่อำนวยควมมสะดวกอย่างดียิ่ง

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   13 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 21:37:56

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : การประชุมพัฒนาศักยภาพและติดตามคณะกรรมการกองทุนฯใน โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เขต 9 ครั้งที่ 1

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 40 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
   -ทบทวนโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯอำเภอคอนสวรรค์ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯ อำเภอคอนสวรรค์ ที่มีคุณภาพ โดย นายสังเวียน งาหัตถี ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการของคณะกรรมการกองทุนฯ เขต ๙   บรรยายเรื่อง
   ระดมความคิดและพัฒนาโครงการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯ อำเภอคอนสวรรค์ โดย ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการ ผลที่เกิดขึ้น
   1) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9 2) พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
   3) คณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (5 กองทุน) มีความเข้าใจและจะนำวิธีการดำเนินงานใช้ในการติดตามแผนการดำเนินงานและโครงการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ในลำดับต่อไป 4) พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดระดับอำเภอ และคณะกรรมการกองทุนอำเภอคอนสวรรค์ (5 กองทุน) มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรใช้ในการติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   12 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยAdulAdulเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 08:58:53

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง »

   ชื่อกิจกรรม :

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   8 พฤศจิกายน 2561
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยmarokeemarokeeเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 15:36:06

   ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี »

   ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ

   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             กองทุนอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ทั้งหมด 13 กองทุน ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาและปรับแก้โครงการในการดำเนินการปัจจัยเสี่ยงจาก สุรา ยาสูบ และยาเสพติด โดยนายมะรอกี  เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุน สป.สช.จังหวัดป้ตตานี)  และนางสาวซำซียะห์ ดือราแม จนท.บันทึกข้อมูล จากพี่เลี้ยงอำเภอนำร่อง  พร้อมนายสุทธิพงศ์อุสาหะพงษ์สิน  จนท.ดูแลระบบของกองทุน สป.สช.เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจง การดำเนินงาน ตลอดจนตอบข้อซักถาม จาก จนท.กองทุน ที่มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             5 พฤศจิกายน 2561
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 21:35:42

             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

             ชื่อกิจกรรม : การประชุมเตรียมพัฒนาศักยภาพและติดตามคณะกรรมการกองทุนฯใน โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เขต 9 กองทุนตำบลฯ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ของ คณะทำง

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน12 คน ขั้นตอนการดำเนินงาน บรรยายเรื่อง
             -ทบทวนโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯอำเภอคอนสวรรค์ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา บรรยายเรื่อง ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนฯ อำเภอคอนสวรรค์ ที่มีคุณภาพ โดย นายสังเวียน งาหัตถี ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการของคณะกรรมการกองทุนฯ เขต ๙ บรรยายเรื่อง
             ระดมความคิดและพัฒนาโครงการการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด กองทุนอำเภอคอนสวรรค์ โดย ทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนงาน โครงการ ผลที่เกิดขึ้น
             1.พี่เลี้ยง มีความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล เขต 9   2. พี่เลี้ยง มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและความร่วมมือของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการที่มีความเกี่ยวพันกับ 5 กิจกรรมหลักที่ต้องการให้เกิดร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
             3.พี่เลี้ยงในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการติดตามโครงการของกองทุนใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร และวิธีการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
             4 พฤศจิกายน 2561
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยนายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2561 14:29:11
             Project trainer
             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2561 14:36:07 น.

             ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา »

             ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการของกองทุนฯ อำเภอจะนะ

             • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
               พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
              • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
                พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
               • photo รับประทานอาหารว่าง
                 รับประทานอาหารว่าง
                • photo รับประทานอาหารกลางวัน
                  รับประทานอาหารกลางวัน
                 • photo พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ
                   พัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการกองทุนฯอำเภอจะนะ

                  กิจกรรมหลัก :

                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                  วัตถุประสงค์

                   

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  ประชุมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและปรับข้อมูลแผนและโครงการของกองทุนฯ อำเภอจะนะ
                  โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของเนื้อหาแผนงาน
                  และดำเนินการปรับข้อมูลสถานการณ์ปัญหา การตั้งค่าเป้าหมาย 1 ปี และกำหนดโครงการที่ควรดำเนินการเพิ่มเติมของแผนงงานปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่ สารเสพติด)
                  ในระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯในอำเภอจะนะ จำนวน 14 กองทุน ประกอบด้วย

                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.คู
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.แค
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.จะโหนง
                  • กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.นาหว้า

                  มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานปัจจัยเสี่ยงที่น่าสนใจ ได้แก่

                  แผนงานบุหรี่

                  • โครงการสกัดกั้นนักสูบรายใหม่ในชุมชน
                  • โครงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
                  • โครงการพัฒนาแกนนำนักเรียนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
                  • โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบและการเลิกยาสูบ และสนับสนุนให้มีโครงการสร้างผู้นำนักศึกษาในด้านการควบคุมยาสูบ
                  • โครงการวัดปลอดบุหรี่
                  • โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่
                  • โครงการร้านน้ำชาปลอดบุหรี่
                  • โครงการครอบครัวปลอดบุหรี่

                  แผนงานเหล้า

                  • โครงการสกัดกั้นนักดื่มรายใหม่ในชุมชน
                  • โครงการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน
                  • โครงการจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อในชุมชน
                  • โครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเลิกตระเวนบริการในชุมชน
                  • โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
                  • โครงการงานบุญปลอดเหล้า
                  • โครงการจัดทำธรรมนูญปลอดเหล้า
                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  31 ตุลาคม 2561
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 12:04:32

                  ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ »

                  ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo

                       กิจกรรมหลัก :

                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                       วัตถุประสงค์

                        

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ 10 พื้นที่ในเขตเมืองลำพูน และเชิญพื้นที่ที่เหลืออีก 6 พื้นที่ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมในเขตอำเภอเมืองลำพูน

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                        

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                        

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       26 ตุลาคม 2561
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 21:02:36

                       ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                       ชื่อกิจกรรม : ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo

                                 กิจกรรมหลัก :

                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                 วัตถุประสงค์

                                  

                                 กิจกรรมตามแผน

                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                  

                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                  

                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                  

                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                 ตรวจแนะนำกองทุนอบต.เมืองเก่า  และอบต.ท่าถ่าน

                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                  

                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  

                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                  

                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                  

                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                  

                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                  

                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                 26 ตุลาคม 2561
                                 รายงานจากพื้นที่
                                 โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 20:52:44
                                 แก้ไขโดย พนมสารคาม เมื่อ 26 ตุลาคม 2561 21:00:18 น.

                                 ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                                 ชื่อกิจกรรม : ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม

                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     ตรวจแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนงานเหล้า บุหรี่ สารเสพติด และแผนอาหารและโภชนาการ สำหรับกองทุนในอำเภอพนมสารคาม ตามเอกสารแนบท้าย

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     25 ตุลาคม 2561
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 20:50:48

                                     ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                                     ชื่อกิจกรรม : ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo

                                                 กิจกรรมหลัก :

                                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                  

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                  

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 ตรวจแนะนำการบันทึกข้อมูลแผนงานเหล้า  บุหรี่  สารเสพติด  และแผนอาหารและโภชนาการ สำหรับกองทุนในอำเภอพนมสารคาม  ตามเอกสารแนบท้เาย

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                  

                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 21 ตุลาคม 2561
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยเครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ปัตตานีเครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ปัตตานีเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 19:24:05
                                                 แก้ไขโดย เครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ปัตตานี เมื่อ 27 กรกฎาคม 2561 18:32:58 น.

                                                 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี »

                                                 ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชน

                                                 กิจกรรมหลัก :

                                                 คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                 วัตถุประสงค์

                                                  

                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 29 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                  

                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 ผู้เข้าร่วมจากชุมชนบางปู 17  คน ชุมชนบ้านบาลาดูวอ 2 คน จากชุมชนบ้านตะโล๊ะกาโปร์ 3 คน คณะทำงาน 6 คน วิทยากร 1 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน 

                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                 วิธีการดำเนินงาน อบรมเจ้าบ้านที่ดี 1.ออกแบบกิจกรรม 2.ประสานงานวิทยากร 3.ประสานสถานที่ 4.ประสานผู้เข้าร่วมในพื้นที่ 5.จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.จัดเวที 7.สรุปผลกิจกรรม

                                                 สรุปกิจกรรมที่ 2  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชน อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

                                                       พิธีกร คุณอัสรา  รัฐการัณย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเข้าสู่กระบวนการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และได้กล่าวว่า “เนื่องจากชุมชนที่ติดชายฝั่งสามารถที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งทางทีมงานได้ดำเนินโครงการนี้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวในการการเตรียมตัว  การต้อนรับ  หรือต้องเพิ่มองค์ประกอบที่ต้องเน้นในจุดไหนบ้าง เพื่อให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ  เพราะความประทับใจจะสร้างให้เกิดอาชีพและรายได้ก็จะเกิดขึ้นในบ้านเราต่อไป” คุณอัสรา  รัฐการัณย์ ได้เชิญอีหม่าม อาซิ  ดาราแม  อิหม่ามมัสยิดอัตตะอาวุนบางปู กล่าวต้อนรับและเปิดด้วยดุอาร์(ขอพร)  ท่านได้กล่าวไว้ว่า “วันนี้โอกาสอยู่กับเราแล้ว เราควรเอาสิ่งที่ดีจากการอบรมนำไปใช้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  อีหม่ามกล่าวขอบคุณทีมงานที่เอากิจกรรมดีๆ และได้ขอบคุณทีมงานที่ได้เชิญประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด  มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้  ในนามอีหม่ามขออวยพรให้งานในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้เช่นกัน” หลังจากนั้นคุณอัสรา รัฐการัณย์ ได้เชิญ คุณยะห์  อาลี หัวหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู  ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้คุณยะห์ อาลี ได้กล่าวไว้ว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งนี้ และได้มาพบปะ แกนนำชุมชนบางปู  เมื่อก่อนเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี  ทำเรื่องของสื่อ  พัฒนาศักยภาพเยาวชน จัดรายการวิทยุ  ผลิตสื่อ ทำสารคดี แต่ตอนนี้ ทางเครือข่ายวิทยุจะลงพื้นที่  พบปะกับชุมชนเพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าถึงทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ เอาเรื่องดีๆ  ในพื้นที่นำไปสื่อสาร  สามารถทำคลิปสั้นๆ ได้ โดยจะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นนักสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณยะห์ อาลีได้กล่าวอีกว่า “สิ่งที่เราคาดหวัง  คือ  การเกิดสันติภาพในพื้นที่  หากว่าคนในพื้นที่กินอิ่ม  นอนหลับมันก็ทำให้คนเรามีความสุข  ความขัดแย้งในพื้นที่บ้านเราไม่สามารถแก้ไขได้  แต่เราสามารถจัดการตนเองให้เป็นระบบในชุมชนได้  โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยว  ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเรา เราควรมีเทคนิคอย่างไรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันนี้วิทยากรจะเป็นคนให้ความรู้แก่พวกเราให้เราเป็น เจ้าบ้านที่ดีได้อย่างไร และช่วงบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่ม เรียนรู้ถึงเทคนิคการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”             หลังจากนั้นคุณอัสรา  รัฐการัณย์ได้ เชิญ รักษาการประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี, ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณรดา  จิรานนท์ มาเป็นวิทยากร
                                                 คุณรดา จิรานนท์ ได้แนะนำประวัติส่วนตัว  และประวัติการทำงาน เมื่อปี 2542 “ได้รับภารกิจจากผู้ว่าสมพร ใช้บางยาง ให้มีการจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี จนได้จัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวทั้งหมด 12 ชุมชน”
                                                 วิทยากรได้กล่าวอีกว่า “ยังส่งเสริมการเป็นมัคคุเทศก์ด้วยซึ่งจะเป็นมัคคุเทศก์ประจำจังหวัดปัตตานี การเรียนเป็นมัคคุเทศก์ เรียนด้านภาษาอังกฤษ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  หากเอกอัคราชทูตมาเยี่ยม จะเป็นคนบรีฟหรือแปลภาษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่เป็นภาษาอังกฤษให้ฟัง ส่วนตัวมีรากเหง้าเป็นคนไทย คนปัตตานี เป็นลูกคุณหมอวิทยา ท่านเป็นคนเรียกร้องให้ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแห่งแรกในภาคใต้ในตอนนั้น คุณพ่อเป็นประธานสภาจังหวัดปัตตานี ช่วงนั้นรัฐมนตรีศึกษาธิการมาปัตตานีคุณพ่อได้ทำแผน ให้มีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ตั้งมหาวิทยาลัย  ไทยรัฐมีการตีข่าวแพร่หลาย จนสามารถตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้  อย่างที่เห็นในปัจจุบันได้  และคุณพ่อได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ช่วงนั้นคนไข้จะมีมากกว่าเตียงที่โรงพยาบาล  ทำให้คนไข้ต้องมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและทุกๆ เช้า คุณพ่อจะปั่นจักรยานไปเยี่ยมคนไข้ตามบ้าน วีรกรรมของคุณพ่อทำให้ตัวเองได้เห็นความยากลำบาก  เห็นถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องมุสลิม ยิ่งวันฮารีรายอเราจะมีความสุขมากไปเยี่ยมกันทุกบ้านเลย  ไปกินละแซ  กินสะเต๊ะ บ้านโน้นบ้านนี้ แต่สมัยนี้ไม่เห็นบรรยากาศแบบนั้นแล้ว  เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานีก่อนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนี้ประวัติศาสตร์มันมีหลายเล่ม อย่างมัสยิดกรือเซะไม่ใช่มี 512 ปี ประวัติศาสตร์มีไว้เรียนรู้และดูแลปัจจุบันให้มันดีขึ้น  ประวัติศาสตร์เราต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์ใครเป็นคนเขียน อารยธรรม อารยสถาปัตย์
                                                 วิทยากรได้พูดถึง “คุณค่าของทรัพยากร เช่น ต้นของลูกหยี ที่คนเอามาผลิตทำเป็นโต๊ะ เมื่อทราบว่าไม้นั้นอายุ 100 กว่าปี ตัวเองน้ำตาร่วง มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจ มันเป็นผลไม้ของจังหวัดปัตตานี  มันสร้างเศรษฐกิจกับคนยะลา  คนสะดาวา คนสายบุรีมากมาย ปัจจุบันกำลังทำผลิตภัณฑ์ของปัตตานี เอาเกลือไปใส่กลิ่น และให้ทีมงานสปา เอาไปขัดตัว และเอาดอกเกลือใส่กลิ่นไว้โรยกาแฟ เพื่อให้ได้กลิ่น ทำไก่อบบูดี ไก่ย่างบูดี ไก่ต้มบูดี โดยให้อาจารย์ทาง ม.อ.ทำสเตอรีไรส์  ทำผ้าโดยการพิมพ์ผ้าจากลายช่องลมของบ้าน มาใส่ลงบนผ้า รวมไปถึงผ้าปาเต๊ะ เป็นบอร์ดประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มีหน้าที่ตรวจแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ” วิทยากรได้เข้าสู่เนื้อหา  เริ่มจากพูดถึง “เมืองโบราณยะรังเจอสี่เหลี่ยมยาวถึง  9 กิโลเมตร นั่นคือเมืองเก่าลังกาสุกะ  เรารู้จักลังกาสุกะครั้งแรกจากเอกสารของประเทศจีน  จะเจอคำว่าลังกาสุกะ  เราไม่รู้เลยจนกระทั่งสมเด็จพระเทพ พระองค์ท่านเสด็จไปต่างประเทศ  ไปพิพิธภัณฑ์ที่ ฮอลแลนด์ เนเธอแลนด์  ฝรั่งเศส อังกฤษ  พระองค์ท่านไปเจอพิกัดละติจูดที่ 6.432 และละติจูดนี้ในเอเชียอาคเนย์ มันคือจังหวัดปัตตานี แล้วให้กรมศิลปากรไปสำรวจก็ไม่เจอ แต่คนที่เจอ คือชาวบ้านที่ไปขุดดินจะทำสวนส้มโอ
                                                 มันคือส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนครศรีธรรมราช แต่สายพันธุ์เป็นของยะรังบ้านเรา สมัยท่านผู้ว่าวีรพงศ์  ตั้งชื่อส้มโอสายพันธุ์นี้ว่า “เพชรยะรัง” ถ้าพูดถึงลังกาสุกะ ต้องท้าวความประมาณกว่า 1,800 ปี ประวัติศาสตร์ของปัตตานีไม่ได้อยู่แค่กรือเซะๆ อยู่ในยุคที่ 3 แล้ว
                                                 ยุคแรกของปัตตานีจะเป็น ซันซาเซมัตอาสลี คนอัสลี พวกนี้เก่งจะที่ใช้หินขวานฟ้า เราไปเจอหินขวานฟ้าที่เป็นอาวุธ และตรวจสอบหินขวานฟ้ามีอายุมากกว่า 2,000 กว่าปี เจอที่ปัตตานี เจอที่ยะลาตรงท่าสาปเจอเยอะมาก ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมกัน เจอภาพวาดในถ้ำศิลปะมีอายุมากกว่า 2,000 กว่าปี ซึ่งมันอยู่ในพื้นที่เรา สมัยก่อนในพื้นที่นี้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางเทวดา เป็นการสืบทอดทางด้านจิตวิญญาณของคนจนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนชุมชนบางปู  ชุมชนบราโหมจะมีคนจีนมาอยู่เยอะมาก จนวันหนึ่งสุลต่านอิสมาแอลชาร์หรือว่าพระยาอินทิรา ได้รับอิสลาม คนจีนก็อพยพไปอยู่อาเนาะรู  คนจีนชุดแรกเข้ามาที่สายบุรีมีหลักฐานที่ว่าเก่าแก่ที่สุด บริษัทพิธานเศรษฐีใหญ่ข้ามเรือจากจีนขึ้นจากสายบุรี  เมืองสายบุรีจะมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเป็นเมืองท่า เป็นเมืองใหญ่ ที่มีความเจริญมาก สมัย ร.5 เสด็จพระพาสมาสายบุรีท่ านเลยตั้งเมืองสายบุรีเป็นจังหวัดสายบุรี แต่ก่อนสายบุรีดูแล นราธิวาส ต่อมาพอมี ตำบล  อำเภอขึ้นมา สายบุรีถูกยุบมาอยู่กับจังหวัด ซึ่งถูกแบ่งด้วยเส้นภูมิศาสตร์ยุคที่พระยาอินทิราย้ายไปอยู่ที่เมืองกรือเซะ  ช่วงนี้จะมีตำนานเยอะมาก เช่น ซีตีคอดีเยาะ ลูกของเจ้าเมืองสายบุรีนั่งช้างจะมาหาเมือง และหยุดตรงนี้จะสร้างเมืองตรงนี้ คือตรงวัดช้างไห้ในปัจจุบันแต่ลูกสาวไม่เอา ลูกสาวอยากได้ริมทะเล  และไปเดินเล่นใกล้ ทะเล  จากนั้นเห็นกระจงเผือก (เป็นตราของปัตตานี) แล้วให้ทหารวิ่งตามไปเอากระจงเผือก และถามว่าไหนละกระจงเผือก หายที่ไหน ทหารบอกว่า “ปาตาอีนีง” และอีกกรณีหนึ่ง สมัยกรือเซะที่ปาตานีเป็นเพื่อนกับอยุธยา  ด้วยความเป็นเพื่อนกันปาตานีนั่งเรือไปช่วยรบพม่า คนหนุ่มถูกเกณฑ์ไปหมดเลย  เหลือแต่คนแก่ที่อยู่เฝ้าเมืองปัตตานี  ใคร? ปะ -ตานี (ปะ ที่หมายถึง คนแก่) แล้วคนหนุ่มก็ไปช่วยอยุธยาในการรบกับพม่า ซึ่งมันคือความผูกพันระหว่างกัน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพูดถึง ศาลจังหวัดปัตตานี แต่ก่อนมันจะล้อมไปด้วยกระบอกปืนใหญ่ล้อมด้วยที่ถูกล่ามโซ่ ฝังไว้ในดินแล้วก็เชื่อมต่อกัน ตอนนี้หายหมดเลยท่านผู้ว่าวีรนันท์ เพ่งจันทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัตตานี  พยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งดีไว้ พยายามจะสร้างพิพิธภัณฑ์ในปัตตานีให้เกิดขึ้น  ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องประวัติศาสตร์ที่เล่ามานั้น วิทยากรได้เล่าจากหลักฐานที่เจอและเก็บได้  ยังมีความภาคภูมิใจกับ 4 ราชินีของเรา  และอารยธรรมของเราคือโครงโดมที่มัสยิดกรือเซะ สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของนักรบจากญี่ปุ่นที่แพ้ปัตตานี
                                                 ส่วนเรื่องปัจจุบันที่อยู่ใกล้เคียงในบ้านเรา จะมีกรือเซะ บานา  ตันหยงลูโละ ดาโต๊ะ ตะโละสะมิแล บูดี แหลมตาชี บราโหม  วังยะหริ่ง ตะโละกาโปร์  มันไม่ใช่คู่แข่ง เป็นเครือข่าย สามารถจะพึ่งพาอาศัยได้  กรณีการบริการใช้เรือ ถ้าที่ไหนเรือไม่ว่าง เราสามารถจะใช้เรือจากเครือข่ายได้ สิ่งที่เราจะต้องทำและคุยกันให้จบ สมมุติว่า ค่าเรือ 500 บาท หักไว้เลย 50 บาท หรือ 100 บาท ไว้เป็นกองกลาง ค่าเดินเรือเท่าไหร่ ค่าอาหารต่อหัวเท่าไร สิ่งเหล่านี้เราต้องเราต้องเปิดใจ ในการทำข้อตกลงไว้ให้เกิดการยอมรับกัน เคยทำเรือซีคายัค เที่ยวบางปู แต่ตอนนี้เรือใช้ไม่ได้แล้ว อีก 4 ลำอยู่ที่ป่าไม้ ให้คนปะเสยะวอเขียนลายลงในเรือ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่ามันเป็นของคนปัตตานี   เรามีนักกีฬายิ่งธนู ที่ติดทีมชาติ จากจังหวัดปัตตานี  และเอาวัฒนธรรมของปัตตานีที่เป็นสัญลักษณ์ปัตตานี มาแกะสลักบนธนูเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นเวลานักกีฬาไปแข่งตามชาติต่างๆ ว่ามาจากปัตตานี ตอนนี้ปัตตานีกำลังผลิตแพะสายพันธุ์พื้นเมืองแท้ของปัตตานี เพราะวิถีมุสลิมของปัตตานีจะผูกพันกับแพะมาตั้งแต่เกิด ทำเป็นฟาร์ม และให้นักท่องเที่ยวซื้อผักร้านที่สะอาดป้อนแพะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บรูปไว้เป็นสิ่งที่ประทับใจ ซึ่งกิจกรรมแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี 40 กว่าปีเศรษฐกิจของปัตตานีไม่ฟื้น  แต่จะไปฟื้นอยู่ใต้ดิน เช่นคนบ้านเราไปของทางอินเตอร์เน็ต ขายออนไลน์ ขายหมวกกะปิเยาะไปโลกตะวันออก เดือนหนึ่ง 2 ตัน เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกต่างประเทศ  ซึ่งก็ได้เงินมานิ่งๆ ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างคนทำอาชีพประมงในบ้านเรา คนทำประมงหลังจากที่ออกเรือเสร็จก็ไม่มีอาชีพเสริมทำ เราควรส่งเสริมการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเพื่อให้เกิดความประทับใจ  และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกิดขึ้น  เพราะทรัพยากร 3 จังหวัดอุดมสมบูรณ์ • ยะลา จะมีป่าบาลาฮาลา ป่าดิบชื้น • นราธิวาส จะมีป่าพรุโต๊ะแดงชุ่มน้ำ • ปัตตานี ที่น้ำตกทรายขาว จะมีป่าสันกาลาคีรี เป็นป่าดิบ • บ้านเรามีป่าชายเลน • หิ่งห้อย เป็นตัวบอกความสมบูรณ์ของป่า • ปู เรามีปูดำ ปูทะเล  แถวบางปูเราเห็นคือธนาคารปู กรณีปูดำเป็นไปไม่ได้ เพราะชีวิตของปู เวลาไข่แก่จะไปปล่อยที่ปากอ่าว แต่ถ้าปูม้าไม่เป็นเช่นนั้น • ครั้งหนึ่งบ้านเรามีหอยแครงเยอะมาก แต่ตอนนี้ต้องไปซื้อจากข้างนอก • ปลาที่เข้ามาอนุบาลในทะเลบ้านเรา ที่มีมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีปลากระบอก  ปลาขี้ตัง  สามารถเอามาใช้เป็นเมนูอาหาร • รู้จักชนิดของป่าโกงกาง ยางจากตะปูนดำ เป็นยาพิษ  สมัยก่อนใช้อาบหัวธนู • ขลู สามารถทำชา ช่วยในเรื่องของผิวพรรณ การลดน้ำหนักได้ขลู จะช่วยในการขับเลือดลม  ผิวพรรณ
                                                           ลดน้ำหนัก ริดสีดวง ต้นถอบแถบ • ลิงแสม คนบ้านเรามักให้อาหารทั้งถุงพลาสติก  เป็นการให้ของแปลกปลอมเข้าไป และการที่ให้อาหารมัน แบบนั้นบ่อยๆ ส่งผลให้ลิงไม่สามารถหาอาหารกินเองได้  และจะทำให้ลิงเกิดอาการก้าวร้าวถ้าไม่ได้อาหาร • ลำพู ลำแพน • ต้นตาตุ่มทะเล ปัตตานีบ้านเรามีเยอะตะปูนดำ ชะคราม  ทานได้ ลวกสัก 2 – 3 ครั้ง จิ้มน้ำพริก • หลาวชะโอน บ้านเรายังน้อยอยู่ • โกงกางใบเล็ก บ้านเรามีเยอะมาก • เหงือกปลาหมอเครือ เป็นยาสมุนไพร  ทาแผล เป็นหนองได้  สกัดทำเป็นครีมได้ • นกกินปลา  จะมีสีสันสวยงามมาก  เพราะแคลเซี่ยมจากปลาทำให้นกมีสีสวยงาม • แม่หอบ ตัวจะเหมือน ก้าง • เมนูที่กินได้  จาก ปลาทะเล ผักหวานทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  จะพยายามทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ตัวอื่น  เช่น เรื่องเสียง กลิ่น(การสูบบุหรี่) การท่องเที่ยวอุโมงค์โกงกาง  จะต้องมีผู้นำ

                                                 ความสำคัญของ และประโยชน์ของป่าชายเลน 1. เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ 2. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ทะเล 3. ช่วยป้องกันดินทลายชายฝั่ง 4. ดูดสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูล 5. ช่วยปกป้องจากอุทุกภัย ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. วิทยากร คุณรดา  จิรานนท์  รักษาการประธานอุตสาหกรมท่องเที่ยว จ.ปัตตานี  ให้ผู้เข้าร่วมดูคลิปสั้นหนัง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของฝรั่งที่มาเที่ยวในประเทศไทย แล้วกระเป๋าเงินหาย  จนมีสาวชาวไทยมาให้ความช่วยเหลือจนเกิดความประทับใจ  จนสามารถลบความอคติที่อยู่ในใจออกมาทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความประทับใจในหลวงรัชกาลที่ 9

                                                 หลังจากดูคลิปสั้นจบ  มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม  โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. บ้านเกิดของฉัน มีอะไรบ้าง? แพะ, ป่าชายเลน, นก,  ปู,  กุ้ง(กุ้งแม่น้ำ), หอย, ปลา (ปลากะพงในกระชัง), เรือ(ใน ม.3 มี 33 ลำ),  ปลาแห้ง, ข้าวเกรียบ, สาหร่ายผมนาง,  มัสยิดที่สวยงาม, ขนมพื้นบ้านที่อร่อย ขนมบาดา, ขนมมาดูกาตง, ใส้อั่ว, หอยจาน 2. ถ้านักท่องเที่ยวมา จะดูแลอย่างไรบ้าง? - นำเสนอตัวเองให้เขารู้จัก - ทำความรู้จักเขาเช่นกัน - แนะนำสิ่งดีๆ ที่มีในชุมชน  เช่น  วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ - แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน - พาไปกินของอร่อยๆ  เช่น อาหารพื้นบ้าน - เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในชุมชน - มีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ ชาย 15 ห้อง  หญิง 15 ห้อง - พาไปซื้อของฝาก/ของที่ระลึก 3. บ้านเรามีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวบ้าง? - เล่นน้ำ - หาหอย - เก็บขยะในอ่าวปัตตานี - ชมวีถีอาชีพประมงพื้นบ้าน - ชมวิถีชีวิตพื้นบ้าน (ปลาแห้ง) - ปลูกต้นโกงกาง - ชมเกาะนกหลากหลายชนิด - ลอดอุโมงค์ป่าโกงกางธรรมชาติ

                                                 4.ลักษณะของผู้ประกอบการเรือ 1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 2. กิริยาวาจาสุภาพนุ่มนวล 3. ใจเย็น  อดทน  อดกลั้น 4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 5. มีมิตรไมตรี 6. ทักทายถูกต้องเหมาะสม 7. เอาใจใส่  และจริงใจ 8. พร้อมตอบคำถาม 9. ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกับขัดข้อง 10. มีบุคลิกภาพดี

                                                 กติกาการลงเรือ 1. สวมใส่เสื้อชูชีพ  ทุกครั้งทุกคน 2. กวดขันดูแลเรื่องการขึ้นลงเรือ  ไม่กระโดดขึ้นก่อนเรือจอด 3. เตือนและใส่ใจ  การวางมือที่กราบเรือของนักท่องเที่ยว 4. ห้ามทิ้งขยะลงในน้ำให้เก็บกลับมาทิ้งบนฝั่งทั้งหมด 5. ห้ามเด็ด  ตัด  หรือทำลายทรัพยากร  หรือนำมาเป็นสมบัติของตัวเอง 6. แจ้งนักท่องเที่ยวให้ทราบอัตราค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนทุกครั้ง 7. ตรงต่อเวลา 8. พูดจาด้วยความสุภาพ 9. มีรอยยิ้ม 10. กระตือรือร้นในการให้คำอธิบาย 11. เปิดทัวร์ให้น่าสนใจ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีก 12. ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

                                                 ข้อเสนอแนะ 1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ  รวมทั้งการช่วยเหลือตัวเองในยามฉุกเฉินและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 2. จัดการสัมมนา  บรรยาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และผลกระทบต่อการทิ้งของเสียหรือน้ำมัน และการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำสาธารณะแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 3. จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการเดินทางทางเรือ 4. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 5. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุทางน้ำ 6. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าของกิจการบนเรือ  คนประจำเรือ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือมูลนิธิเอกชนในกิจการเดินเรือโดยสารหรือท่าเทียบ.

                                                 หลังจากนั้นเวลา16.30 น ท่านอิหม่ามอาชิ  ดาราแม  อิหม่ามมัสยิดอัตตะอาวุน บางปู  กล่าวปิดการอบรม  “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”

                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                  

                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                 ผลคาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. แกนนำชุมชนบางปูได้รับความรู้ความเข้าใจการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 2. แกนนำชุมชนบางปูได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องป่าชายเลน 3. แกนนำชุมชนบางปูได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนบางปู 4. ทำให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ เกิดความสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันและเป็นเอกภาพ

                                                 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. แกนนำชุมชนบางปู ผู้ประกอบการ แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 100% 2. แกนนำชุมชนบางปูเกิดความร่วมมือ เกิดความสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันและเป็นเอกภาพ100%                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                  

                                                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                  

                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                  

                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                  

                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                 19 ตุลาคม 2561
                                                 รายงานจากพื้นที่
                                                 โพสท์โดยพนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 19 ตุลาคม 2561 21:01:27

                                                 ชื่อโครงการ : รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง »

                                                 ชื่อกิจกรรม : ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล

                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo

                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                    วัตถุประสงค์

                                                     

                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                     

                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                     

                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                    ทีมงานอำเภอพนมสารคาม  ออกเยี่ยมและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน  เพื่อแนะนำและติดตามการบันทึกโปรแกรมตามแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยง  และแผนอาหารและโภชนาการ

                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                     

                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                     

                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                     

                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                     

                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                     

                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                    19 ตุลาคม 2561
                                                    รายงานจากพื้นที่

                                                    ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ »

                                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                    คุณภาพกิจกรรม : (60)
                                                    วัตถุประสงค์

                                                     

                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                     

                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                    สีเครื่อขาย  ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ สถาบันปอเนาะนูริลฟาลาฮ  บ้านซีโปร์ บันฑิตอาสามอออปัตตานี หน่วยงานปกครองจากอำเภอตากใบ  ปลัดอำเภอประจำตำบลโฆษิตและเจ้าหน้าที่ปกครอง

                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                    วาระที่ 1 เรื่องแจ้งในที่ประชุม             ประธานแจ้งตัวเลขการเพิ่มมากขึ้นนักศึกษาของปอเนาะนูริลฟาลาฮ บ้านซีโปร์ กิจกรรมเด้นของปอเนาะซีโปร์คือการแก้ปัญหายาเสพติด วาระที่ 2 เรืองเสนอร่วมแก้ปัญหา

                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                    ถถถถ

                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                     

                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                     

                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                     

                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                     

                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                    19 ตุลาคม 2561
                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                    โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 22:42:51

                                                    ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล »

                                                    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo

                                                                                                    กิจกรรมหลัก : ภาคเหนือ

                                                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                                                     

                                                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                     

                                                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                     

                                                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                    จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                    ผลการอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                     

                                                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                     

                                                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                     

                                                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                     

                                                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                    17 ตุลาคม 2561
                                                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                                                    โพสท์โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง อ.หนองจิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง อ.หนองจิกเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 15:03:33
                                                                                                    แก้ไขโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง อ.หนองจิก เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 15:38:30 น.

                                                                                                    ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน »

                                                                                                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมครั้งที่ 2

                                                                                                    • photo
                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo

                                                                                                         กิจกรรมหลัก :

                                                                                                         คุณภาพกิจกรรม : (100)
                                                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                                                          

                                                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                          

                                                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                          

                                                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 21 คน

                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                         สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ตัวแทนภาคี  และหน่วยงานรัฐ

                                                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                         ประสานงาน  เชิญประชุม  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

                                                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                          

                                                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                         บันทึกการประชุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง ครั้งที่ 5 /2560  วันที่  17 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 2 ของโครงการฯ) ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 4 ต.บางเขา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


                                                                                                         ผู้เข้าประชุม

                                                                                                         1 นายณรงค์  มะเซ็ง 71/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เลขานุการ/ประสานงาน 2 น.ส.อามีเนาะ  ดือราแม 117/2  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 3 นางซะห์  อุเซ็ง 123/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 4 นางฮามีละ  อาแว 116/5  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 5 นางมะลิเยาะ  ลือโมะ 72/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 6 นางคอลีเยาะ มะมิง 72  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รองประธานฯ
                                                                                                         7 น.ส.มาสีเตาะ  อาบู 117 ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 8 นางฆาย๊ะ อาแว 71/2  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายตรวจสอบ 9 นางปีเสาะ  โส๊ะเด็น 91/3  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผู้ช่วยเหรัญญิก 10 นางกีเย๊าะ  เจะแว 66/1 ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 11 นางสาวสีตีรานา  สะแม 209/1ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 12 น.ส.นูรอีมาน  เจะและ 71/5  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เหรัญญิก
                                                                                                         13 นางเสาวเดาะ วันแอเลาะ 71/5  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายผลิตสินค้า
                                                                                                         14 นางไซนูน  มะเซ็ง  71/1 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ประธานกลุ่ม 15 นางเจะมาสีเตาะ  สาและ 187  ม.9  ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมสังเกตุการณ์
                                                                                                         16 นางสารีเยาะห์  มามะ 8/3  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรรมการ 17 นางสาวตัสนีม  มามะ 8/3  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมสังเกตุการณ์
                                                                                                         18 นายเดะมะนาเซ  แลแรมะ 60/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายทะเบียน 19 นางสาวซารีปะ  อีนีละไม 108      ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายตรวจสอบ 20 นางฮาลีเม๊าะ  เจะหลง 71/2  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายจัดสถานที่
                                                                                                         21 นางซีซะ อาบู 84    ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                                         เริ่มประชุม เวลา  9.30 น.             เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางไซนูน  มะเซ็ง  ประธานกลุ่มได้กล่าวทักทายผู้เข้าประชุม  และได้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

                                                                                                         ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ประธาน    จากที่เราได้ประชุมครั้งที่ผ่าน  ได้กำหนดวันประชุมในเดือนนี้  คือวันที่17  ตุลาคม  2560 วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้
                                                                                                                   เรื่องที่  1  เรื่องที่เราได้สนับสนุนของรางวัลแก่โรงเรียนตาดีตาแล้ว นั้น ทางคณะกรรมการโรงเรียนตาดีกา ฝากขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วย    แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
                                                                                                                   เรื่องที่  2  การต่ออายุทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรา  และได้มอบหมายให้เลขานุการกลุ่มชี้แจง เลขาฯ  จากที่กลุ่มได้ทำการขอจดทะเบียนนั้น  จะต้องต่อทะเบียนทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว  เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่โดยใช้ชื่อเหมือนของเรานี้ไม่ได้  ต้องใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น
                                                                                                                     เรื่องที่ 3  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  คือเรื่องโครงการ“พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน” ที่เสนอของบประมาณจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)นั้น    ตามที่เคยประชุมเมื่อปีที่แล้วว่าจะทำโครงการเพื่อพัฒนากลุ่ม  โดยใช้ชื่อโครงการ  “ พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐ์กิจชุมชน”  โครงการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว  งบประมาณที่ขอตามโครงการฯ จำนวน 78,000  บาท    บัดนี้  ทาง (ศอ.บต.)  ได้อนุมัติงบประมาณมาแล้วในวงเงินงบประมาณ  ดังกล่าว  พร้อมที่จะดำเนินงานตามโครงการได้แล้ว  จึงแจ้งให้ทราบ ที่ประชุม      รับทราบ

                                                                                                                       เรื่องที่ 4  คือกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนยางได้ถอนออกจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อทองเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากกรรมการตำบลบ่อทองไม่เข้าใจในการบริหารไม่มีกฎข้อบังคับที่ชัดเจน  จึงถอนมาเพื่อเข้าร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเขา เหมือนเดิมต่อไป

                                                                                                         ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ครั้งที่ 4 /2560  วันที่ 27 กันยายน  60                             มติที่ประชุม    ให้การรับรอง

                                                                                                         ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง
                                                                                                                                   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเขา เดือนนี้ได้จ่ายค่าสวัสดิการแก่สมาชิก 2  ราย  ได้แก่
                                                                                                                     รายที่1  นายเดะมะนาเซ  แลแรมะ  กรณีนอนพักรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปัตตานี ด้วยเหตุเกิด
                                                                                                                                   อุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถกระบะ  จำนวน 10 คืน เงิน 1,000 บาท
                                                                                                                     รายที่2  นายสมาน  มะดาหะ  กรณีนอนพักรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปัตตานี ด้วยเหตุเป็น
                                                                                                                                 โรคเบาหวานและผ่าตัด จำนวน 10 คืน เงิน 1,000 บาท
                                                                                                         ที่ประชุม  รับทราบ

                                                                                                         ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                   เรื่องที่ 1    เรื่องการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  ตามที่ได้เสนอโครงการฯ ขอ            งบประมาณจาก ศอ.บต. นั้น กลุ่มจะดำเนินการพัฒนาฝีมือของสมาชิกด้านการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพด้วยการทำขนมเพื่อเป็นสินค้าของกลุ่ม  เพราะขนมที่เคยทำมานั้นไม่เป็นที่สนใจของตลาด และมีอายุได้ไม่นาน จึงขอเสนอจะดำเนินงานแผนงานที่เขียนในโครงการฯ  คือภายใน เดือน ตุลาคม 2560 แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ และจะขอให้ที่ประชุมเสนอวันที่เท่าไหร่ที่สมาชิกสะดวกที่สุด
                                                                                                         ที่ประชุม      ได้มีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาวันที่จะกำหนดเป็นวันดำเนินการอบรมทำขนมในครั้งนี้  จึงมี
                                                                                                                               ข้อสรุปดังนี้    เริ่มตั้งแต่วันที่  23 -26  ตุลาคม  2560    อบรมพัฒนาทักษะในการประกอบ
                                                                                                                             อาชีพ จำนวน 4 วันๆละ 5 ชั่วโมง  รวมเป็น  20 ชั่วโมง  เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
                                                                                                         มติที่ประชุม    เห็นชอบ

                                                                                                         ประธานฯ    เรื่องที่ 2    ต่อไปจะขอรายชื่อสมาชิกที่ต้องการจะพัฒนาด้านอาชีพทำขนมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
                                                                                                                             สมาชิกท่านใดที่ไม่มีเวลา  ในช่วงวันที่ 23-26 ตุลาคม 60  ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสนอชื่อ  ขอ
                                                                                                                             รายชื่อเฉพาะคนที่จะมาเรียน/ อบรมทำขนม และพัฒนาระบบการบริหารการตลาดเท่านั้น  แต่
                                                                                                                             ไม่เกิน 20 คน ที่ประชุม    ได้ร่วมกันนำเสนอรายชื่อ  มีดังนี้ ลำดับ ชื่อ  นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเหตุ 1 นางคอลีเยาะ มะมิง 72  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 น.ส.อามีเนาะ  ดือราแม 117/2  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3 นางฮามีละ  อาแว 116/5  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 4 น.ส.นูรอีมาน  เจะและ 71/5  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 5 นางปีเสาะ  โส๊ะเด็น 91/3  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 6 นางฆาย๊ะ อาแว 71/2  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         7 นางเสาวเดาะ วันแอเลาะ 71/5  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         8 นางสาวเนาวรัตน์  มามะ 47/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         9 นางรอกีเยาะ  มามะ 98    ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 10 นางซะห์  อุเซ็ง 123/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         11 นางมีเนาะ  บือซา 63/3    ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         12 นางกีเย๊าะ    เจะแว 66/1    ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         13 นางสาวสีตีรานา  สะแม 209/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 14 นางสาวมารีเยาะ  ยามา 138/1  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         15 นางมะลิเยาะ  ลือโมะ 72/1  ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         16 นางรอสีเยาะ ลาเตะ 71    ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         17 น.ส.มาสีเตาะ  อาบู 117 ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         18 นางซีซะ  อาบู 84      ม.4  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
                                                                                                         19 นางสารีเยาะห์  มามะ  8/3  ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

                                                                                                         มติที่ประชุม    เห็นชอบตามรายชื่อที่นำเสนอนี้                     เรื่องที่ 3  เรื่องอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทางโครงการมีค่าอาหาร  และค่าอาหารว่างให้แก่ผู้ที่มาอบรมด้วย  ค่าอาหารคนละ 4 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท  และค่าอาหารว่าง คนละ 4 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท
                                                                                                         มติที่ประชุม    เห็นชอบ
                                                                                                         ระเบียบวาระที่  5  เรืองอื่นๆ
                                                                                                                                       นัดมาเข้าอบรม ในวันที่ 23 -26 ตุลาคม 2560  ต่อไป  ตั้งเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
                                                                                                         ปิดประชุม    เวลา  14.30 น.

                                                                                                                                                                           ลงชื่อ                                      ผู้บันทึก/ พิมพ์                                                                               (นายณรงค์  มะเซ็ง)           เลขานุการ


                                                                                                                                                                           ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                                                                               (นางไซนูน  มะเซ็ง)                                                                   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง


                                                                                                         รูปถ่ายกิจกรรมประชุมทีมคณะทำงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องเตรียมเวทีฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก วันที่  17 ตุลาคม 2560  (ครั้งที่ 2 ของโครงการฯ)

                                                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                          

                                                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                          

                                                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                          

                                                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                          

                                                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                         17 ตุลาคม 2561
                                                                                                         รายงานจากพื้นที่
                                                                                                         แก้ไขโดย องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 13:20:54 น.

                                                                                                         ชื่อโครงการ : อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.) »

                                                                                                         ชื่อกิจกรรม : โครงการสร้างเครือช่ายจิตอาสาในการดูแลชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.น้อย)

                                                                                                         • photo
                                                                                                          • photo
                                                                                                           • photo
                                                                                                            • photo
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo
                                                                                                                • photo
                                                                                                                 • photo
                                                                                                                  • photo
                                                                                                                   • photo
                                                                                                                    • photo
                                                                                                                     • photo
                                                                                                                      • photo
                                                                                                                       • photo
                                                                                                                        • photo
                                                                                                                         • photo
                                                                                                                          • photo
                                                                                                                           • photo
                                                                                                                            • photo
                                                                                                                             • photo
                                                                                                                              • photo
                                                                                                                               • photo
                                                                                                                                • photo
                                                                                                                                 • photo
                                                                                                                                  • photo
                                                                                                                                   • photo
                                                                                                                                    • photo
                                                                                                                                     • photo
                                                                                                                                      • photo
                                                                                                                                       • photo
                                                                                                                                        • photo
                                                                                                                                         • photo
                                                                                                                                          • photo
                                                                                                                                           • photo
                                                                                                                                            • photo
                                                                                                                                             • photo
                                                                                                                                              • photo
                                                                                                                                               • photo

                                                                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : (90)
                                                                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

                                                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 205 คน

                                                                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                                                กลุ่มเยาวขน

                                                                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                                                เพื่อให้เด็กเสริมสร้างความรู้ตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และให้ความรู้ในเรื่องการป้องและห่างไกลยาเสพติดให้กับเยาวชนจาก 4 อำเภอ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ และ อ.ตากใบ รวมเยาวชนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 205 คน ภายใต้โครงการสร้างเครื่อช่ายจิตอาสาในการดูแลชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.น้อย) ณ, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส

                                                                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                                                ผลที่ได้รับในการจัดเวที 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรื่องรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อลดรายจ่ายเพื่อรายได้ให้กับครอบครัว 3.เรียนรู้เรื่องยาเสพติด

                                                                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.