วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยjumnongjumnongเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 12:43:25
แก้ไขโดย jumnong เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 13:16:40 น.

ชื่อโครงการ : ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม »

ชื่อกิจกรรม : 5 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมสภาผู้นำ ร่วมกันแลกเปลี่ยนกำหนดจุดในการเก็บและเส้นทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2.  สภาผู้นำได้ร่วมกำหนดจำนวนป้ายรณรงค์  6 ป้าย และวิธีการ  มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบในการประสานงาน  การเตรียม 3.  เดินรณรงค์ประชาสัมพัน
 2. ร่วมกันเดินเก็บขยะทุกวันที่ 1 ของเดือน บนทางสาธารณะหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  ชาวบ้าน  50  ได้มีความรู้และตระหนักความสำคัญ ร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษในพื้นที่สาธารณะ
-  ขยะริมถนนสองข้างทางลดลง  ร้อยละ 50 ของขยะที่มีริมสองข้างทาง  คนทิ้งขยะรินถนนลดลง  และทำให้ขยะในหมู่บ้านลดลง -  มีจุดรณรรงค์และมีป้ายประชาสัมธ์ให้จัดการขยะ  ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง  และแยกขยะ  นำขยะไปใช้ประโยชน์ -  ร่วมกันเดินเก็บขยะทุกวันที่ 1 ของเดือน บนทางสาธารณะหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 20:01:25
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 16:22:21 น.

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนการจัดการขยะของชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 21 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00 น สมาชิกมาพร้อมกันที่ศาลาประจำหมู่บ้าน 13.30 น รับครัวเรือนต้นแบบเพิ่มเติมจากเดิม           ให้แต่ละกลุ่มบ้านส่งตัวแทนออกมาพูดถึงความก้าวหน้าว่ามีการพัฒนาถึงขั้นไหน 14.00 น สรุปแนวทางการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีครัวเรือนสนใจเพิ่มเติมจากเดิม ครัวเรือนมีควาเข้าใจเรื่องขยะมากขึ้นและสามารถแยกขยะได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
9 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanlanchangbanlanchangเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 21:11:48

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง »

ชื่อกิจกรรม : กิกรรมที่ 10 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการขยะของชุมชน รับสมัครประกวดครัวเรือนต้นแบบการกำจัดขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ครัวเรือนต้นแบบที่จะประกวดจำนวน 30 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
6 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 11 มิถุนายน 2562 22:45:02
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 11:29:04 น.

ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 )

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนนำร่อง 10 ครัวเรือนและ  10 ครัวเรือนคู่ขนานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนเรียนรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยไส้เดือนโดยมอบชุดสาธิตการเรียนรู้การคัดแยกขยะเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครัวเรือนแกนนำและครัวเรือนของคณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการขยะารทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยไส้เดือนเกิดแหล่งเรียนรู้และร่วมกันสร้างกติกาตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
6 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsaytranhappysaytranhappyเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 11:32:37
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 15:20:59 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน »

ชื่อกิจกรรม : ชื่อกิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีคณะทำงาน 25 คน และครัวเรือน 125 คน และมี กำนันเจริญศักดิ์ ชูสงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการขยะ และได้ร่วมกันออกแบบการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครัวเรือน 125 คน มีความรู้ในการจัดการขยะ และออกแบบการจัดการขยะในรูปแบบเป็น ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
4 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 14 มิถุนายน 2562 20:38:01
แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 10:19:56 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
3 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 13:50:22
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 15:39:47 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่3.4)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 26 คน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์ เหมาะที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือนหรือสถานที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าสายไฟ เป็นต้น
 2. ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใจและคิดคำนวนค่าใช้จ่าย เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้งานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานใช้ได้อีกยาวนาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
25 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 13:32:44
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 15:10:19 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่3.3)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 29 คน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์ เหมาะที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือนหรือสถานที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าสายไฟ เป็นต้น
 2. ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใจและคิดคำนวนค่าใช้จ่าย เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้งานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานใช้ได้อีกยาวนาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
24 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 09:51:54
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 13:24:37 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 7

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๕ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๙ + ๐.๘ =  ๐.๘๕ เมตร ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๗๕ + ๐.๖๐ =  ๐.๖๗๕ เมตร ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
24 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsahajohnsahajohnเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 20:48:22
แก้ไขโดย sahajohn เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 05:52:10 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง »

ชื่อกิจกรรม : 11. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่่ 6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกและคณะทำงานทุกคน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 61-เมษายน 62 ว่ามีทั้งหมด 4กิจกรรมใหญ่และ 5กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1 -4 และประชุมคณะทำงาน ทั้งหมด 5ครั้ง
 • แจ้งให้รู้ถึงเรื่องที่ไปประชุมพบปะกับกลุ่มทำงานกลุ่มอื่่นของสสส.ทั่งหมดและได้ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงการทำกิจกรรมว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้ว ซึ่งของกลุ่มเราก้อเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งงานจัดที่โรงเรียนประภัสสรรังสิต
 • แจ้งให้ทราบว่า วันนี้ทางกลุ่มจะแจกต้นผักเหรียงที่ได้ตอนมา แจกให้สมาชิกครัวเรือนละ 10 ต้น ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ ให้ซื้อในนามสมาชิก จะได้ราคาถูก
 • เหรัญญิก ของกลุ่ม แจ้งรายงานทางการเงิน ให้สมาชิกทุกได้รู้ เงินที่เก็บเข้ากลุ่มส่วนมากได้มาจากการขายต้นไม้ ของสมาชิกเอง และต้นไม้ของกลุ่ม
 • ประธานแจ้งว่า วันที่ 30-31 กค.นี้ ทางกลุ่มของเราได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและออกบูธ พืชร่วมยาง โดยจะจัดงาน ที่เทศบาลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยจะชวนให้สมาชิกไปร่วมงานด้วย
 • แจ้งให้รู้ว่า กิจกรรมที่เหลือจะจัด พ.ค.-ก.ย. นี้ และมีกิจกรรมอะไรบ้าง และให้สมาชิกได้ร่วมกันออกแบบ
 • วาระติดตาม ประธานถามว่า มีสมาชิกคนไหนจะทำโรงเรือนเพิ่มบ้าง และให้สมาชิกที่จะทำโรงเรือน เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย แล้วจะให้สมาชิกผ้ชายได้ช่วยกันไปทำให้ โดยเอา อุปกรณ์จากกลุ่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการได้มีขับเคลื่อนการดำเนินการของกลุ่มเพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม  ติดตามและหนุนเสริมการดำเนินการของสมาชิก ทำให้สมาชิกตื่นตัวและมีการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์กล้าไม้สำหรับปลูกร่วมในสวนยาง เพื่อเป็นป่ายางอินทรีย์ที่มีความหลากหลายในแปลง มีพืชกินได้ พืชเป็นไม้ใช้สอย ให้ความร่มรื่นเพิ่มพื้นที่ป่าในสวนยาง "ป่ายางวิถีอินทรีย์"
 • มีความรู้ เรื่องของการบริหารจัดการทำธนาคารพันธุ์ไม้  ได้มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันในการออมต้นไม้ และการแบ่งปันต้นไม้ให้กับสมาชิกและคนทั่วไปที่สนใจ และมีข้อตกลงร่วมในการกำหนดราคาพันธุ์กล้าไม้ และแบ่งสัดส่วนเข้ากองทุนและการบริหารจัดการธนาคารต้นไม้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มต่อไป สมาชิกทุกคนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ และเกิดการหวงแหนต้นไม้
 • สมาชิก 35 ครัวเรือนได้รับพันธุ์ผักเหมียงครัวเรือนละ 10 ต้น เพื่อจะนำไปปลูกตามที่ได้วางแผนปลูกในป่ายาง
 • เกิดโรงเรีอนเพาะชำกล้าไม้ของครัวเรือนต้นแบบจำนวน  ครอบครัว  ได้นำความรู้ในการขยายพันธุ์พืชในการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช  ในแต่ละโรงเรือนได้มีการเพาะชำกล้าไม้ที่ได้วางแผนนำไปปลูกในสวนของตนเองและส่วนเข้าออมกับกลุ่มเพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกและคนสนใจ
 • ได้มีแผนงานร่วมกันในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพิ่มป่ายางษวิถีอินทรีย์ ออกแบบนิทรรศการมีชีวิตใช้ในงาน รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำเลสาบ จังหวัดพัทลุง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
24 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlamnaoprailamnaopraiเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 23:35:45
แก้ไขโดย lamnaoprai เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 20:10:06 น.

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ »

ชื่อกิจกรรม : ติดตามเฝ้าระวัง ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานและแกนนำนำร่วมกันสำรวจฝายแนวชะลอทราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณสร้างฝายแนวชะลอทราย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคณะทำงานและชุมชน และคณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกิจกรรม 80 คน ได้ฝายแนวชะลอทรายจำนวน2แหล่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
22 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 20 พ.ค. 2562 13:37:36
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 13:57:48 น.

ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานตำบลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของตำบลนาท่อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการ คณะทำงานโครงการทำหนังสือประสารทางเทศบาลตำบลนาท่อมขอศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การดำเนินการจริง วันที่ 22 /5/2562
        คณะกรรมทำงานและครัวเรือนต้นแบบจำนวน 25 คน         ทางเทศบาลตำบลนาท่อมได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับดูงาน  คือ  ที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7.บ้านนากวดใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้และลงดูในพื้นที หมู่ที่ 6  เนื่องจากเป็นตารางเวรวันที่เทศบาลนำรถเก็บขนขยะไปรับขยะที่ชุมชนได้คัดแยกใส่กระสอบรอรถเทศบาล
        หลังจากลงพื้นที่ดูกระบวนการจัดการขยะของเทศบาลแล้ว  กลับมานั่งแลกเปลี่ยนที่ศาลาหมู่ที่ 7 ทางเทศบาลตำบลนาท่อม นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด  นางวิภา  พรหมแท่น  และปลัดเทศบาล นางกชกาน  คงชู  ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายแลกเปลี่ยน ถึงกระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของตำบลนาท่อม         นางวิภา  พรหมแท่น บรรยายสรุปก่อนการแลกเปลี่ยน  การจัดการขยะของตำบลนาท่อม  เริ่มจากการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะในครัวเรือนและของตำบลโดยเคาะประตูทุกครัวเรือนจากนั้นให้ความรู้ไปทีละหมู่บ้านถึงสถานการณ์ปริมาณและปัญหาที่พบ จากนั้นทำข้อตกลงให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะแบ่ง  4  ประเภท  ขยะอัตราย รวบรวมไปลงถังแดงที่เทศบาลจัดไว้ที่ ศาลาหมู่บ้าน  ขยะทั่วไป เก็บรวบรวมไว้รอเทศบาลมาเก็บตามตารางเวลาของแต่ละหมู่บ้าน  ขยะอินทรีย์  ครัวเรือนจัดการเองโดยวิธีทำปุ๋ย  อาหารสัตว์ แล้วแต่ครัวเรือนเห็นสมควร  ส่วนขยะขายได้  เก็บรวบรวมไว้ขายเป็นรายได้
          ส่วนเทศบาลนอกจากเก็บขนแล้วยังต้องส่งเสริมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  เช่น  กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่  ตลาดนัดขยะ  การจัดการอินทรีย์วีตถุให้เป็ยปุ๋ยในรูปแบบต่างๆ หมุนเวียนไปตามหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)     1.คณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบจำนวน 25 คน มีความรู้การการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลนาท่อมและ มีความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการพญาขัน ผลลัพธ์ (Outcome)     1.คณะทำงานโครงการการจัดการขยะบ้านเขาแดงและครัวเรือนต้นแบบนำเอาวิธีการจัดการของเทศบาลไปปรับใช้กับชุมชนที่มีธนาคารความดีเป็นตัวกลางให้เกิดแรงจูงใจคัดแยก  ลดลขยะและคืนถังขยะหน้าบ้าน     2.คณะทำงานนำเอาความรู้การคัดแยกและสวัสดิการไปปรับใช้กับธนาคารความดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
15 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 15:26:35

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.รับสมัครครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด จำนวน 16 ครัวเรือน 2.หนุนเสริมวัสดุอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยน จำนวน 16 ครัวเรือน 3.จัดทำป้ายชื่อและป้ายสื่อการเรียนในแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดกติกาของศูนย์เรียนรู้ทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คือ เตาชีวมวล
 2. มีแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนด้านพลังงานสะอาด จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้   2.1 แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 53 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   2.2 แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ เลขที่ 212 ม. 7  ต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
14 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:16:17
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 13:08:16 น.

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

 • photo กำนันตำบลร่มเมือง หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ต้องลงมือทำด้วย
  กำนันตำบลร่มเมือง หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ต้องลงมือทำด้วย
 • photo ผัง โครงสร้าง วันนี้ขอแรงผู้ชาย
  ผัง โครงสร้าง วันนี้ขอแรงผู้ชาย
 • photo ถึงเวลาการมีส่วนร่วมจากนักเรียนมัธยมพื้นที่เพื่อนบ้านตำบลนาท่อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตใส่กระสอบทราย
  ถึงเวลาการมีส่วนร่วมจากนักเรียนมัธยมพื้นที่เพื่อนบ้านตำบลนาท่อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตใส่กระสอบทราย
 • photo จิตอาสาและภาคีภายนอก(เครือข่ายป่าไม้ฯ วิทยาลัยภูมิปัญญาฯ โรงเรียนพลเมือง ทหาร ช.402 ฯ)มิรอช้าที่ไหนต้องการ...เราจะไปหา
  จิตอาสาและภาคีภายนอก(เครือข่ายป่าไม้ฯ วิทยาลัยภูมิปัญญาฯ โรงเรียนพลเมือง ทหาร ช.402 ฯ)มิรอช้าที่ไหนต้องการ...เราจะไปหา
 • photo นำเสนอโมเดลฝายต่อนายอำเภอเมืองพัทลุงโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ต.ร่มเมือง 1 ในทีมทำงานหลักของโครงการฯ
  นำเสนอโมเดลฝายต่อนายอำเภอเมืองพัทลุงโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ต.ร่มเมือง 1 ในทีมทำงานหลักของโครงการฯ
 • photo ฝายผลิตวัตถุดิบไม้ไผ่
  ฝายผลิตวัตถุดิบไม้ไผ่
 • photo พวกผมเด็กประถมก็ช่วยในระบบขนส่งไม้ไผ่ได้ครับ
  พวกผมเด็กประถมก็ช่วยในระบบขนส่งไม้ไผ่ได้ครับ
 • photo นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองภาคีที่ผลักดัน หนุนเสริมตั้งแต่พัฒนาโครงการฯ(เบื้องหลังคนสำคัญ)
  นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองภาคีที่ผลักดัน หนุนเสริมตั้งแต่พัฒนาโครงการฯ(เบื้องหลังคนสำคัญ)
 • photo ขอบคุณโมเดลตัวอย่างที่ลงมือสร้างเพื่อเป็นการเรียนรู้โดยจากครูฝายในพื้นที่บ้านเราตำบลร่มเมืองปราชญ์คนสำคัญของการทำงานครั้งนี้
  ขอบคุณโมเดลตัวอย่างที่ลงมือสร้างเพื่อเป็นการเรียนรู้โดยจากครูฝายในพื้นที่บ้านเราตำบลร่มเมืองปราชญ์คนสำคัญของการทำงานครั้งนี้
 • photo เมื่อท่านผู้ว่ารู้ข่าวการทำฝายโดยชุมชนจึงเข้ามารับฟังที่มาทั้งหมดโดยกำนัน(ผู้รับผิดชอบโครงการ)นำเรียนด้วยตนเอง
  เมื่อท่านผู้ว่ารู้ข่าวการทำฝายโดยชุมชนจึงเข้ามารับฟังที่มาทั้งหมดโดยกำนัน(ผู้รับผิดชอบโครงการ)นำเรียนด้วยตนเอง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. กำหนดวันเวลา และจุดจัดทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ
 2. จัดเตรียมพื้นที่ที่กำหนดจัดทำฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 4. ประชาสัมพันธ์กำหนดการเพื่อรวมพลังชาวบ้านชาวร่มเมืองทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 5. ดำเนินการสร้างฝายมีฃีวิตและท่าน้ำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการเริ่มต้นในพื้นที่ ม.1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ เมื่อวันที่ 13 พฤาภาคม 2562 โดยมีการจำลองรูปแบบฝายเพื่อสร้างความเข้าใจส่วนประกอบของการทำฝายและกำหนดกลุ่มทีมนำในการสร้างโครงสร้างฝายเพื่อให้เกิดทักษะทีดีในการทำงาน โดยได้มีคุณลุงที่เป็นปราชญ์ในชุมชนเป็นผู้สอนให้เรียนรู้ผ่านรูปแบบโมเดล
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่กำหนดลงปฏิบัติสร้างโครงสร้างโดยมีการทีมโครงสร้างที่เรียนรู้และมีทีมเสริมจากเทศบาลบาลตำบลร่มเมืองโดยเน้นผู้ชายเป็นกำลังงาน และมีภาคีจากภายนอกเข้ามาร่วมให้กำลังใจจากนายอำเภอเมืองพัทลุง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562เป็นต้นมา จึงมีการร่วมมือของประชาชนในตำบล ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ อสม.ทั้งส่วนของ รพ.สต.บ้านลำ รพ.สต.บ้านหูแร่ โรงเรียนวัดนาโอ่ ปิปผลิกประชาสรรค์ โรงเรียนวัดกลาง จิตอาสาตำบลร่มเมือง ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำนาท่อม โรงเรียนประภัสสร หน่วยทหารค่ายอภัยบริรักษ์ โรงเรียนพลเมือง วิทยาลัยภูมิปัญญา ได้เข้ามาช่วยในการใส่ทรายในกระสอบ นำกระสอบทรายลงสู่ตัวฝาย ขนาดความกว้างของฝาย 10 เมตร ยาว 16 เมตร
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท่านวันชัย สุขเกษม ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการทำงานพร้อมรับฟังเรื่องราวการขับเคลื่อนและการคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ และมีการหนุนเสริมการทำงานจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านประดับยนต์ฮกเซ้ง หน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง กลุ่มสหกร์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ในการสนับสนุนน้ำดื่ม จากประชาชนในตำบล ได้แก่ ป้าหนอม ยายเยื้อน พี่คลาย ป้าเอียด ป้าฉี ในการนำอาหารว่าง ผลไม้ และการรับบริจาคกระสอบสำหรับใส่ทรายจากชาวบ้านในตำบล กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ไก่ ในชุมชน คือ พี่เจี๊ยบ ม.6 พี่ไพรัช ม.2 และจากกลุ่มเลี้ยงหมูภายนอกพื้นที่ โดยขณะนี้ก็ได้ดำเนินการสร้างฝายมาเป็นเวลา 5 วัน
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทีมคณะทำงานร่วมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นนำโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พนักงานเทศบาล ประชาชน ผู้สูงอายุ อสม.และนักเรียนจากโรงเรียพัทลุงพิทยาคมพร้อมคณะครู โดยมีการสนับสนุนอาหารจากชาวบ้านในการนำมาประอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ฯลฯ และการสนับสนุนภายนอก เช่น บริษัทเบทาโกร สนับสนุนเนื้อไก่มาใช้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการเลี้ยงหมู ฟาร์มจรรยาได้จัดแบ่งเนื้อหมูมาใช้ในการจัดทำอาหาร ซึ่งความร่วมมือในการประอบอาหารก็จะได้รับการร่วมมือจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุที่่บอกว่าตนเองคงช่วยแรงงานได้น้อยจึงช่วยปรุงอาหารอร่อยๆ ส่วนของการสร้างฝายก็จะเป็นขบวนการเติมกระสอบทรายในส่วนกลางของฝาย โดยประเมินความก้าวหน้าอยู่ในระดับร้อยละ 70 ของความสำเร็จตัวฝาย แต่หากประเมินความสุขในการทำฝายทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะบอกว่าเราเหนื่อยกายมากแต่เรามีความสุขใจที่เห็นความร่วมมือของทุกๆส่วนที่ไม่เคยคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรม
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นำทีมคณะทำงานร่วมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นนำโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พนักงานเทศบาล ประชาชน ผู้สูงอายุ อสม.และครูฝายมีชีวิตจากตำบลวังอ่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการมาช่วยประเมินความสมบูรณ์ของตัวฝาย เพราะทีมทำงานของตำบลร่มเมืองจะต้องเรียนรู้ปัญหาของการทำให้ฝายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มครูฝายในครั้งนี้เป็นการประสานผ่านปราชญ์ในชุมชนที่เป็นคุณครูในการวางรูปแบบการสร้างฝายในครั้งแรก ซึ่งจะเห็นว่า ทีมทำงานของตำบลร่มเมืองเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความแก้ไขปัญหา และการสร้างทีมให้เข้มแข็ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
14 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 20 พ.ค. 2562 20:02:03
แก้ไขโดย yainab เมื่อ 16 มิถุนายน 2562 10:59:00 น.

ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

 • photo ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
  ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่ได้จากการทำกิจกรรม - คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่. และสามรถปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดทะเบียนสมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลางจังหวัดพัทลุง ที่แสดงเห็นถึงการทำงานขององค์กรชาวประมงถูกต้องตามกฎหมาย มีแผนการทำงานที่ชัดเจน มีกลไกการขับเคลื่อนสอดคล้องกับความถนัด และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
14 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnuch11nuch11เมื่อ 21 พ.ค. 2562 15:52:09
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 13:40:30 น.

ชื่อโครงการ : ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี »

ชื่อกิจกรรม : ตรวจวัดปริมาณสารเคมีในเลือด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรมตรวจวัดปริมาณสารเคมีในเลือด แจ้งผลการตรวจเลือดให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
13 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยChanakornChanakornเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 06:05:31
แก้ไขโดย Churee เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 14:31:01 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือนครั้งที่6

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00 นายอรุณ ศรีสุวรรณ พี้เลี้ยงสนับสนุนโครงการ บอกเล่า สถานการณ์ภาพรวมของโครงการทั้งหมด ที่ร่วมทำโครงการ สสส. กับหน่วยจัดการจังหวัดพัทลุงทั้งหมด ตอนนี้ถึงช่วงกลางของโครงการ หลายโครงการเริ่มเห็นผลการทำงาน หลายโครงการก็มีการประเมินไปแล้ว และจะมีการระชุมเพื่อประเมินผลระดับโครงการร่วมกันทั้งหมดในวันที่ 16-17 พ.ค.นี้ ขอให้โครงการส่งทีมงานไปร่วม จำนวน 3-4 คน เรื่องที่จะคุยคือ เรื่องผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการ ว่า6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง และช่วยกันทบทวนผลการประเมินของโครงการ เพื่อเตรียมเนื่อหาเข้าร่วมประชุม 12.00-13.30 น. พัก 13.30 น. ชวนคุยเรื่องผลการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน เรื่่องการเรียนรู้การจัดทำเอกสารประกอบโครงการของแต่ละพื้นที่ ช่วยกันคุย ได้เห็นร่วมกันว่าโครงการเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถให้ชาวบ้านได้บริหารจัดการโครงการกันเอง ได้เรียนรู้เรื่องวิธีคิดและวิธีการทำงานด้วยตัวเองไม่เหมือนโครงการจากส่วนงานอื่นที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้เรียนรู้และรับรู้เรื่องการบริหารและจัดการเลย แกนนำหลายคนกล้าที่จะพูด กล้าที่จะทำและรับผิดชอบถึงว่าจะผิดบ้างถูกบ้างก็มีพี่เลี้ยงคอยช่วยอยู่ตลอด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีคณะทำงานร่วมประชุม 20คน -ได้ทบทวน เรียนรู้ เตรียมการ เพื่อร่วมประชุมประเมินผล กับหน่วยจังหวัด -ได้ช่วยกัน ตรวจเอกสาร การเงินของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 14 พ.ค. 2562 22:41:20

ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 2 )

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานหมู่ที่ื 2 คัดเลือก 10 ครัวเรือนนำร่อง และ 10 ครัวเรือนคู่ขนานและคณะทำงานเข้าร่วมเวทีสร้างแรงจูงใจการคัดแยกขยะและสร้างการเรียนรู้ระดับครัวเรือน 15 หมู่บ้าน เรียนรู้การคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักครัวเรือน และมอบชุดสาธิตการเรียนรู้ให้แก่ตัวแทนแกนนำครัวเรือนเพื่อขยายผลต่อและเป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาการจัดการขยะตำบล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำครัวเรือนทั้งหมด 20 ครัวเรือนและคณะทำงานหมู่บ้าน 3 ครัวเรือน มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะการทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักครัวเรือน สามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้านและ รับทราบกติกาการจัดการขยะตำบล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
11 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยlamnaoprailamnaopraiเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 14:33:52
แก้ไขโดย lamnaoprai เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 16:54:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม2562

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1แจ้งห้คณะทำงานทราบเรื่องการร่วมกิจกรรมกับหน่วยจังหวัด เรื่องการทำกิจกรรมประเมินผลเพื่อการพัฒนาร่วมกับโครงการอื่น ร่วมกัน ในวันที่ 17พค ที่รร.ประภัสสรรังสิต 2การเงินชี้แจงสถานะการเงินโครงการ ซึ่งทำกิจกรรมภายใต้โครงการผลการเงินคือ 3ร่วมกันสร้างฝายแนวชะลอทราย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน15คน
2ได้คนร่วมกิจกรรมประเมินร่วมกับหน่วยจังหวัดมอบหมายให้ ปาริชาติ ณาตญานีและวิชาญ เป็นคนเข้าร่วม 3คณะทำงานได้รับรู้สถานการณ์การเงินโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
11 พ.ค. 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยsolarcell1solarcell1เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 16:00:01
แก้ไขโดย solarcell1 เมื่อ 24 มิถุนายน 2562 15:31:20 น.

ชื่อโครงการ : การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน »

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 22 คน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์ เหมาะที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือนหรือสถานที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าสายไฟ เป็นต้น
 2. ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใจและคิดคำนวนค่าใช้จ่าย เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้งานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานใช้ได้อีกยาวนาน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.